Porównanie metod leczenia zamrożonego barku. Przegląd systematyczny i metaanaliza

Istnieje niezliczona ilość dostępnych opcji leczenia dla pacjentów z zamrożonym barkiem (tzw. zarostowym zapaleniem stawu ramiennego), co może być niezwykle przytłaczające dla lekarzy. Niniejsze badanie miało na celu ocenę i porównanie skuteczności dostępnych opcji leczenia zamrożonego barku w celu udzielenia wskazówek lekarzom zajmującym się medycyną mięśniowo-szkieletową i opracowaniem wytycznych.
Article Image

Wstęp 

Adhesive capsulitis, znane również jako zamrożony bark, jest częstym schorzeniem związanym z barkiem, objawiającym się postępującym upośledzeniem ruchów w stawie ramiennym połączonym z bólem1. Jest to fibroproliferacyjne zwłóknienie tkanek i chociaż postępy immunobio­logiczne w innych chorobach przyczy­niły się do wyjaśnienia patofizjologii tego schorzenia, to jednak mecha­nizmy molekularne leżące u jego podstaw pozostają mało poznane2-5

Zamrożony bark objawia się kli­nicznie jako ból barku z postępują­cym ograniczeniem ruchu, zarówno czynnego jak i biernego, przy pra­widłowym obrazie radiologicznym stawu ramienno-łopatkowego6. Klasycznie choroba rozwija się poprzez 3 nakładające się na siebie etapy: ból (etap 1, trwający 2-9 mie­sięcy), sztywność (etap 2, trwający 4-12 miesięcy) i powrót do zdrowia (etap 3, trwający 5-24 miesięcy)7. Są to jednak szacunkowe ramy czasowe, a wielu pacjentów może nadal odczuwać objawy po 6 latach8. W badaniu obserwacyjnym opartym na podstawowej opiece zdrowotnej częstość występowania choroby oszacowano na 2,4 na 100 000 osób rocznie9, przy czym częstość wystę­powania waha się od mniej niż 1% do 2% populacji10.

Nie zdefiniowano prawdziwego, opartego na dowodach modelu postępowania medycznego, jednak dostępne jest szerokie spektrum zabiegów operacyjnych i nieope­racyjnych. Od poziomu międzyna­rodowego do poziomu oddziału, strategie postępowania różnią się znacznie, co odzwierciedla brak dobrej jakości badań11.
British Elbow and Shoulder Society/British Orthopaedic Asso­ciation (BESS/BOA) opublikowało zalecenia w zakresie opieki nad pacjentem w przypadku zamro­żonego barku, gdzie zaleca się stopniowe podejście pod względem inwazyjności12. Obecnie trwa UK Fro­zen Shoulder Trial, randomizowane badanie równoległe porównujące efektywność kliniczną i kosz­tową wczesnej ustrukturyzowanej fizjoterapii, manipulacji w znieczu­leniu (MUA) oraz artroskopowego uwolnienia torebki stawowej (ACR)13. Celem niniejszego przeglądu sys­tematycznego jest przedstawienie dostępnych dowodów dotyczą­cych leczenia i wyników leczenia zamrożonego barku, aby w osta­tecznym rozrachunku ukierunko­wać praktykę kliniczną, zarówno w podstawowej, jak i specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Metody

Kwalifikowalność

Włączone badania miały rando­mizowany projekt dowolnego typu i porównywały metody lecze­nia zamrożonego barku z innymi metodami leczenia, placebo lub brakiem leczenia. Ponadto w bada­niu należało uwzględnić co najmniej jeden z naszych wstępnie ustalo­nych miar wyników. Wykluczono badania porównujące różne rodzaje, schematy, dawki lub czas trwania tej samej interwencji (np. różne dawki kortykosteroidów lub różne rodzaje ćwiczeń). Uwzględniono badania oceniające skuteczność tej samej metody stosowanej w róż­nych miejscach anatomicznych (np. kortykosteroid podskórny kontra wewnątrzstawowy [IA]). Uczestnicy musieli być starsi niż 18 lat z klinicznym rozpoznaniem adhezyjnego zapalenia torebki sta­wowej. Nie stosowano formalnych kryteriów diagnostycznych w celu zdefiniowania zamrożonego barku; jednakże, stosowanie niewłaściwych lub niewystarczających kryteriów diagnostycznych było brane pod uwagę przy ocenie ryzyka błędu systematycznego. Czas trwania cho­roby nie był kryterium, podobnie jak wcześniejsze leczenie i obserwacja.

Włączenie pacjentów z określonymi schorzeniami (np. cukrzycą) nie sta­nowiło kryterium wykluczenia i nie było brane pod uwagę w analizach, o ile ich udział w grupach leczonych był porównywalny. Wykluczono nierandomizowane badania porównawcze, badania obserwacyjne, opisy przypad­ków, serie przypadków, przeglądy literatury, opublikowane abstrakty konferencji oraz badania opubliko­wane w językach innych niż angiel­ski. Wykluczono również badania obejmujące pacjentów z ogólnym rozpoznaniem bólu barku, nawet jeśli część z nich miała zamrożony bark. Wykluczono również badania oceniające skuteczność różnych rodzajów interwencji prowadzonych przez fizjoterapię, ćwiczeń lub sche­matów rozciągania.

Przegląd

Z całkowitej liczby 73 299 arty­kułów, które zostały wstępnie zidentyfikowane, po wykluczeniu duplikatów i niekwalifikujących się artykułów, sprawdzeniu tytułów i abstraktów oraz dodaniu braku­jących badań zidentyfikowanych w późniejszym czasie, stwier­dzono, że 65 badań spełnia kryteria kwalifikacji.

Wyniki
Spośród 65 kwalifikujących się badań 34 badania21-54 zostały włączone do metaanalizy parami z udziałem 2402 uczestników z zamrożonym barkiem. Czas trwa­nia objawów wahał się od 1 mie­siąca do 7 lat, a długość obserwacji od 1 tygodnia do 2 lat, przy czym większość obserwacji odbywała się po 6 tygodniach, 12 tygodniach i 6 miesiącach.

Metaanaliza sieciowa
W późnym okresie krótkotermino­wym, badanie dystorsji stawowej plus kortykosteroid IA miało naj­wyższe prawdopodobieństwo (96%) bycia najskuteczniejszym leczeniem. Kortykosteroid IA miał najwyższe prawdopodobieństwo (85%) bycia drugim co do skuteczności. Fizjo­terapia była najmniej skutecznym sposobem, a następnie brak lecze­nia lub placebo. Brak danych w póź­nym okresie krótkoterminowym dla leczenia kortykosteroidem IA i fizjoterapią. 

W połowie okresu leczenia, leczenie z kortykosteroidem IA plus fizjoterapia miało najwyższe prawdopodobieństwo (43%) bycia najlepszym leczeniem z fizjoterapią. Kortykosteroid IA miał najwyższe prawdopodobieństwo (34%) bycia drugim najlepszym leczeniem. Brak leczenia lub placebo, a następnie kortykosteroid podskórny miały naj­wyższe prawdopodobieństwo bycia najgorszymi interwencjami. 

Analiza podgrup 
Potencjalne korzyści z ćwiczeń w domu oceniano poprzez porów­nanie średniej poprawy bólu u pacjentów, którzy otrzymali kor­tykosteroid IA plus program ćwiczeń w domu vs kortykosteroid IA bez ćwiczeń w domu oraz brak leczenia lub placebo plus ćwiczenia w domu vs brak leczenia/placebo bez ćwiczeń w domu. Dla pierwszego porównania zidentyfikowano staty­stycznie istotną (ale klinicznie małą) średnią korzyść z ćwiczeń domo­wych na poprawę bólu w okresie od 8 do 12 tygodni. Korzyść z ćwiczeń w domu była znacznie bardziej znacząca (klinicznie i statystycznie) u osób nie otrzymujących leczenia lub placebo. 

Nie można było ocenić analizy podgrup pod kątem wpływu prze­wlekłości na skuteczność metod leczenia, ponieważ badania obejmu­jące pacjentów z mieszanymi stadiami i przewlekłością zamrożonego barku nie zawierały danych dotyczących podgrup. Ostatecznie, analizy pod­grup według interwencji fizjoterapeu­tycznych nie były możliwe ze względu na dużą heterogeniczność kliniczną (różne kombinacje stosowanych modalności i czasu trwania leczenia). Większość badań wykorzystywała metody elektroterapii (przezskórna elektryczna stymulacja nerwów, terapeutyczne ultradźwięki, diater­mia) w połączeniu z mobilizacjami, rozciąganiem lub ćwiczeniami z lub bez okładów gorących i zimnych. 

Dyskusja 

Na podstawie dostępnych dowo­dów wydaje się, że stosowanie kortykosteroidu IA u pacjentów z zamrożonym barkiem o czasie trwania krótszym niż 1 rok wiąże się z większymi korzyściami w porów­naniu z wszystkimi innymi interwen­cjami, a korzyści mogą utrzymywać się nawet przez 6 miesięcy. Ma to istotne znaczenie dla lekarzy ogól­nych i specjalistów zajmujących się leczeniem chorób układu mięśnio­wo-szkieletowego, zapewniając im dostępną, opłacalną88 i opartą na dowodach naukowych metodę leczenia uzupełnioną o program ćwiczeń fizycznych. 

W krótkim okresie kortykoste­roid IA okazał się być związany z lepszymi wynikami w porównaniu z brakiem leczenia we wszystkich miarach wyników. Dodanie dystor­sji stawowej do kortykosteroidu IA może być związane z pozytywnymi efektami, które utrzymują się co najmniej przez 12 tygodni w porów­naniu z samym kortykosteroidem IA; jednak korzyści te prawdopodobnie nie są istotne klinicznie. W porów­naniu z fizjoterapią, kortykosteroid IA wydawał się być związany z lep­szymi wynikami. Terapia skojarzona z kortykosteroidem IA i fizjoterapią może być powiązana z istotnymi korzyściami w porównaniu z samym kortykosteroidem IA lub samą fizjo­terapią dla ER ROM, natychmiast po 6 tygodniach. W porównaniu z badaniem kontrolnym, IA korty­kosteroid plus fizjoterapia okazały się być związane z wczesną korzy­ścią w ER ROM (aż do 6 tygodni), o znaczeniu klinicznym. Podskórne podawanie kortykosteroidu okazało się równie skuteczne jak stosowanie wewnątrzstawowego IA. 

Dodanie akupunktury do fizjoterapii nie wydaje się być związane z żadnymi dodatkowymi korzyściami. 
Na podstawie metaanalizy sieciowej, dystrakcja stawowa z kortykosteroidem IA była praw­dopodobnie najskuteczniejszą interwencją w odniesieniu do bólu w 12 tygodniowej obserwacji. Sam IA kortykosteroid zajął drugie miejsce, a jak wykazała metaanaliza parami, korzyść z dodania dystrakcji okazała się klinicznie nieistotna. 

Większość porównywanych interwencji okazała się być związana z podobnymi wynikami w 6-mie­sięcznej obserwacji, bez istotnych różnic. Jedyną interwencją, która wiązała się ze średnioterminowymi statystycznie istotnymi korzyściami w porównaniu z kontrolą i fizjo­terapią (bez osiągnięcia istotności klinicznej) był kortykosteroid IA dla funkcji i ER ROM. Nie istnieją dane średnioterminowe oceniające sku­teczność dodania dystorsji stawowej do kortykosteroidu IA i akupunk­tury do fizjoterapii lub porównania fizjoterapii (z kortykosteroidem IA lub bez) z brakiem leczenia. Nasza metaanaliza sieciowa wykazała, że terapia łączona z IA kortykostero­idem i fizjoterapią, sama fizjoterapia oraz sam IA kortykosteroid były najskuteczniejszymi interwencjami w odniesieniu do bólu w 6 – mie­sięcznej obserwacji. Jednak zgodnie z naszymi metaanalizami parami, ich korzyść kliniczna w porównaniu z innymi metodami leczenia (lub nawet brakiem leczenia) okazała się bardzo mała. 

Program ćwiczeń domowych obejmujący proste ćwiczenia ROM i rozciąganie, stosowany z kortyko­steroidem IA lub bez niego, okazał się być związany z krótkotermino­wymi korzyściami w zakresie bólu. Było to statystycznie istotne, ale klinicznie nieistotne w porównaniu z brakiem leczenia, gdy towarzyszył mu kortykosteroid IA. Samo w sobie było zarówno klinicznie, jak i staty­stycznie istotne. 

Opublikowano kilka przeglądów systematycznych oceniających skuteczność interwencji terapeu­tycznych w przypadku zamrożonego barku. Sun i wsp.89 badali skutecz­ność kortykosteroidu IA porównując go z brakiem leczenia, a ich wyniki były podobne do naszych, dono­sząc, że kortykosteroid IA może być związany z korzyściami w zakresie bólu, funkcji i ROM, które są najwy­raźniejsze w krótkim czasie i mogą trwać nawet 6 miesięcy. Przegląd systematyczny zarówno badań randomizowanych, jak i obserwa­cyjnych przeprowadzony przez Songa i wsp.90 jest również zgodny z naszymi wynikami, wykazując moż­liwą wczesną korzyść z zastosowania kortykosteroidu IA, która prawdopo­dobnie zmniejsza się w perspektywie średnioterminowej. Wcześniejszy przegląd systematyczny przepro­wadzony przez Maund i wsp.88, który opierał się jedynie na ograniczonej liczbie dowodów był w dużej mierze nierozstrzygający, wykazując moż­liwe korzyści z zastosowania korty­kosteroidu IA (z fizjoterapią i bez niej) w połączeniu z domowym progra­mem ćwiczeń.

Przegląd Cochrane dotyczący stawowego rozciągnię­cia91 był również zgodny z naszymi wynikami, pokazując, że stawowe rozciągnięcie z kortykosteroidem IA może być związane z krótkoter­minowymi korzyściami w zakresie bólu, ROM i funkcji. Przegląd sys­tematyczny z 2018 roku autorstwa Saltychev i wsp.92 również popiera nasze ustalenia, wykazuje niewielką, ale klinicznie nieistotną korzyść z dodania dystorsji stawowej do kortykosteroidu IA. W swoim prze­glądzie systematycznym Catapano i wsp.93 poinformowali, że dodanie dystorsji stawowej do kortykostero­idu IA może być związane z klinicznie istotną korzyścią w ciągu 3 miesięcy; nie przeprowadzono jednak analiz ilościowych. Finalnie, w przeglądzie Cochrane’a badającym wpływ terapii manualnej i ćwiczeń94 stwierdzono, że są one prawdopodobnie związane z gorszymi wynikami w porówna­niu z kortykosteroidem IA w per­spektywie krótkoterminowej, co jest zgodne z wynikami obecnego przeglądu, a inne badanie95 oce­niające skuteczność modalności elektroterapii było niejednoznaczne z powodu braku wystarczają­cych dowodów. 

 

W tym przeglądzie staraliśmy się ocenić porównawczą skuteczność wszystkich interwencji w zamro­żonym barku, zarówno chirurgicz­nych, jak i niechirurgicznych; jednak wnioski dotyczące tych pierwszych nie mogły być wyciągnięte, ponie­waż włączone badania nie oceniały tych samych interwencji, co unie­możliwiało połączenie ich wyników. De Carli i wsp.62 nie wykazali żadnych krótkoterminowych ani długoter­minowych korzyści z ACR plus MUA w porównaniu z kortykosteroidem IA i fizjoterapią w zakresie funkcji lub ROM. Z kolei Mukherjee i wsp.75 stwierdzili, że ACR wiązało się z istotną poprawą w zakresie bólu, funkcji i ROM w porównaniu z korty­kosteroidem IA w krótkim i średnim okresie. Gallacher i wsp.63 wykazali mieszane wyniki, pokazując, że w porównaniu z kortykosteroidem IA plus dystorsją stawową, leczenie skojarzone ACR i kortykosteroidem IA może być związane z poprawą funkcji, rotacji zewnętrznej i zgięcia ROM, ale nie jakości życia i ROM w płaszczyźnie abdukcji w perspek­tywie krótkoterminowej i średnio­terminowej. Ryzyko powikłań, tam gdzie je odnotowano, nie było wyższe w grupach chirurgicznych63. Istniejące dowody dotyczące MUA, który sam w sobie nie jest zabiegiem chirurgicznym, chociaż jest poda­wany w znieczuleniu ogólnym, są bardziej spójne i sugerują brak dłu­goterminowej większej skuteczności tego zabiegu w porównaniu z innymi powszechnie stosowanymi meto­dami niechirurgicznymi lub nawet brakiem leczenia65,71,76

Ze względu na niedostateczną ilość solidnych dowodów nie istnieją żadne wiążące zalecenia doty­czące praktyki klinicznej. Wytyczne National Institute of Health and Care Excellence (NICE)96 pod wpływem zaleceń BESS/BOA, zalecają stop­niowe leczenie, rozpoczynając od fizjoterapii i rozważając zastosowanie kortykosteroidu IA tylko w przypadku braku lub powolnego postępu96

W naszym przeglądzie dostarczamy przekonujących dowodów na to, że kortykosteroid IA wiąże się z lepszymi wynikami krótkoterminowymi niż inne metody leczenia, z możliwymi korzyściami rozszerzającymi się w perspektywie średnioterminowej; dlatego zalecamy jego wczesne stosowanie z towarzyszącym programem ćwiczeń w domu. Można to uzupełnić o fizjoterapię, aby jeszcze bardziej zwiększyć szanse na ustąpienie objawów do 6 miesięcy. 

U większości pacjentów w uwzględ­nionych badaniach czas trwania objawów był krótszy niż 1 rok; dlatego nasze zalecenia dotyczące postępo­wania są największe w tej podgrupie, która obejmuje pacjentów najczęściej spotykanych w praktyce klinicznej. W oparciu o podstawową patofizjo­logię choroby, zwykłą praktyką jest podawanie kortykosteroidu IA tylko w fazie bólu, a nie zamrożenia (zale­cane również w wytycznych NICE95); nie jest to jednak poparte dowodami. W naszym przeglądzie badania, które obejmowały pacjentów z objawami przez ponad 1 rok, wykazały równie istotną poprawę w zakresie wskaź­ników wyników, w tym ROM i funkcji; dlatego korzyści ze stosowania korty­kosteroidów mogą dotyczyć również zamrożonego barku48,79

Ograniczenia 

Pomimo kompleksowości i rygoru naszych metod, które obejmują dokładną ocenę ryzyka błędu i ocenę dowodów, uznajemy ich ograniczenia. Analizie poddano zamrożony bark o różnym stopniu przewlekłości, dlatego nie można było wyciągnąć wniosków dotyczą­cych poszczególnych stadiów i ich najskuteczniejszego leczenia. Więk­szość badań zawierała program ćwi­czeń w domu, ale jego częstotliwość, intensywność i czas trwania nie były brane pod uwagę w porównaniach, ani nie przeprowadzono odrębnych analiz korygujących. Ostatecznie, interwencje fizjoterapeutyczne, niezależnie od ich charakteru i czasu trwania, zostały zgrupowane i przeanalizowane razem, aby zmi­nimalizować niedokładność; w rze­czywistości niektóre z nich mogą być bardziej skuteczne niż inne. Przedstawiamy jednak tylko wyniki, które pochodzą z dokładnych analiz ilościowych, które z kolei zostały znacznie wzmocnione przez TSA, minimalizując ryzyko błędów typu I; większość poprzednich podob­nych metaanaliz nie używała TSA. Dodatkowo przedstawiamy pierwszą metaanalizę sieciową obejmującą wszystkie zachowawcze metody leczenia zamrożonego barku. 
Ponadto oparliśmy nasze zalece­nia zarówno na wynikach istotnych statystycznie, jak i klinicznie. 

Wnioski 

Na podstawie wyników obecnego przeglądu zalecamy stosowanie kortykosteroidu IA u pacjentów z zamrożonym barkiem o czasie trwania krótszym niż 1 rok, ponieważ wydaje się, że przynosi on korzy­ści wcześniej niż inne interwencje; korzyści te mogą utrzymywać się nawet przez 6 miesięcy. Zalecamy również towarzyszący program ćwi­czeń domowych z prostymi ćwicze­niami ROM i rozciąganiem. Należy również rozważyć dodanie fizjotera­pii w postaci elektroterapii i nad­zorowanych ćwiczeń ruchowych, ponieważ może to przynieść korzyści w krótkim czasie i może być stosowane niezależnie, zwłaszcza gdy IA kortykosteroidów jest prze­ciwwskazana. Pracownicy służby zdrowia powinni zawsze informować pacjentów, że zamrożony bark jest stanem samoograniczającym się, który zwykle trwa kilka miesięcy, ale czasami jego ustąpienie może być przyspieszone przez zastosowanie kortykosteroidu IA. Takie postępo­wanie powinno być zaproponowane przy pierwszym kontakcie, a pacjent powinien podjąć świadomą decy­zję po przedstawieniu mu ryzyka i alternatywnych metod leczenia. W przyszłości należy rozważyć inne interwencje, które wykazały obiecujące wyniki, a obecnie mają niewystarczające dowody, aby wyciągnąć ostateczne wnioski (np. MUA, ACR, określone rodzaje elek­troterapii i mobilizacji) powinny być oceniane w dużych, dobrze zapro­jektowanych badaniach z randomi­zacją. Ostatecznie, przyszłe badania powinny zawierać analizy podgrup oceniające skuteczność poszczegól­nych interwencji w leczeniu zamro­żonego barku o różnym stopniu przewlekłości i zaawansowania. 

 

Żródło: (np.) Gait & Posture 100 (2023) 96–102 
(C) 2023 The Authors 
Adaptacja: Klaudia Gregorczyk 
Na podstawie licencji CC BY 
(http://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/) 

 

Bibliografia
 • Grey RG. The natural history of “idiopathic” frozen shoulder.J Bone Joint Surg Am. 1978;60(4):564. doi:10.2106/00004623- 197860040-00029 
 • Bunker TD, Anthony PP. The pathology of frozen shoulder: a Du­puytren-like disease.J Bone Joint Surg Br. 1995; 77(5):677-683. doi:10.1302/0301-620X.77B5.7559688 
 • Hand GC, Athanasou NA, Matthews T, Carr AJ. The pathology of frozen shoulder.J Bone Joint Surg Br. 2007;89 (7):928-932. doi:10.1302/0301-620X.89B7.19097 
 • Lho YM, Ha E, Cho CH, et al. Inflammatory cytokines are ove­rexpressed in the subacromial bursa of frozen shoulder.J Shoulder Elbow Surg. 2013;22(5):666-672. doi:10.1016/j.jse.2012.06.014 
 • Akbar M, McLean M, Garcia-Melchor E, et al. Fibroblast activation and inflammation in frozen shoulder. PLoS One. 2019;14(4):e0215301. doi:10.1371/journal.pone.0215301 
 • Linsell L, Dawson J, Zondervan K, et al. Prevalence and incidence of adults consulting for shoulder conditions in UK primary care; patterns of diagnosis and referral. Rheumatology (Oxford). 2006;45(2):215-221. doi:10.1093/rheumatology/kei139 
 • Reeves B. The natural history of the frozen shoulder syndrome. Scand J Rheumatol. 1975;4(4):193-196. doi:10.3109/03009747509165255 
 • Hand C, Clipsham K, Rees JL, Carr AJ. Long-term outcome of frozen shoulder.J Shoulder Elbow Surg. 2008;17(2):231-236. doi:10.1016/j.jse.2007.05.009 
  van der Windt DA, Koes BW, de Jong BA, Bouter LM. Shoulder disorders in general practice: incidence, patient characteristics, and management. Ann Rheum Dis. 1995;54(12):959-964. doi:10.1136/ard.54.12.959 
 • Le HV, Lee SJ, Nazarian A, Rodriguez EK. Adhesive capsulitis of the shoulder: review of pathophysiology and current clinical treatments. Shoulder Elbow. 2017;9(2):75-84. doi:10.1177/1758573216676786 
 • Georgiannos D, Markopoulos G, Devetzi E, Bisbinas I. Adhesive capsulitis of the shoulder: is there a consensus regarding the treatment? a comprehensive review. Open Orthop J. 2017;11:65- 76. doi:10.2174/1874325001711010065 
 • Rangan A, Goodchild L, Gibson J, et al. Frozen shoulder. Shoulder Elbow. 2015;7(4):299-307. doi:10.1177/1758573215601779 
 • Brealey S, Armstrong AL, Brooksbank A, et al. United Kingdom Frozen Shoulder Trial (UK FROST), multi-centre, randomised, 12 month, parallel group, superiority study to compare the clinical and cost-effectiveness of early structured physiotherapy versus manipulation under anaesthesia versus arthroscopic capsular release for patients referred to secondary care with a primary frozen shoulder: study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2017;18(1):614. doi:10.1186/s13063-017-2352-2 
 • Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG; PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-a­nalyses: the PRISMA statement. PLoS Med. 2009;6(7):e1000097. doi:10.1371/journal.pmed.1000097 
  Higgins JP, Altman DG, Gøtzsche PC, et al; Cochrane Bias Methods Group; Cochrane Statistical Methods Group. The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 2011;343:d5928. doi:10. 1136/bmj.d5928 
 • Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al; GRADE Working Group. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ. 2008;336(7650):924-926. doi:10.1136/bmj.39489.470347.AD 
 • Wetterslev J, Jakobsen JC, Gluud C. Trial sequential analysis in systematic reviews with meta-analysis. BMC Med Res Methodol. 2017;17(1):39. doi:10.1186/s12874-017-0315-7 
 • Liu Y, Wang W, Zhang AB, Bai X, Zhang S. Epley and Semont ma­neuvers for posterior canal benign paroxysmal positional vertigo: A network meta-analysis. Laryngoscope. 2016;126(4):951-955. doi:10.1177/1536867X1501500403 
 • Ma J, Liu W, Hunter A, Zhang W. Performing meta-analysis with incomplete statistical information in clinical trials.
 • BMC Med Res Methodol. 2008;8:56. doi:10.1186/1471-2288-8 56 
 • Noordzij M, Tripepi G, Dekker FW, Zoccali C, Tanck MW, Jager KJ. Sample size calculations: basic principles and common pitfalls. Nephrol Dial Transplant. 2010;25(5):1388-1393. doi:10.1093/ ndt/gfp732 
 • Arslan S, Celiker R. Comparison of the efficacy of local corticoste­roid injection and physical therapy for the treatment of adhesive capsulitis. Rheumatol Int. 2001;21(1):20-23. doi:10.1007/ s002960100127 
 • Bal A, Eksioglu E, Gulec B, Aydog E, Gurcay E, Cakci A. Effecti­veness of corticosteroid injection in adhesive capsulitis. Clin Rehabil. 2008;22(6):503-512. doi:10.1177/0269215508086179 
 • Bulgen DY, Binder AI, Hazleman BL, Dutton J, Roberts S. Frozen shoulder: prospective clinical study with an evaluation of three treatment regimens. Ann Rheum Dis. 1984;43(3):353-360. doi:10.1136/ard.43.3.353 
 • Calis M, Demir H, Ulker S, Kirnap M, Duygulu F, Calis HT. Is intraarticular sodium hyaluronate injection an alternative treatment in patients with adhesive capsulitis? Rheumatol Int. 2006;26(6):536-540. doi:10.1007/s00296-005-0022-2 
 • Carette S, Moffet H, Tardif J, et al. Intraarticular corticosteroids, supervised physiotherapy, or a combination of the two in the treatment of adhesive capsulitis of the shoulder: a placebo-con­trolled trial. Arthritis Rheum. 2003;48(3):829-838. doi:10.1002/ art.10954 
 • Cho CH, Kim H, Bae KC, Lee D, Kim K. Proper site of corticosteroid injection for the treatment of idiopathic frozen shoulder: results from a randomized trial.Joint Bone Spine. 2016;83(3):324-329. doi:10.1016/j.jbspin.2015.06.014 
 • Dacre JE, Beeney N, Scott DL. Injections and physiotherapy for the painful stiff shoulder. Ann Rheum Dis.1989;48(4):322-325. doi:10.1136/ard.48.4.322 
 • Dehghan A, Pishgooei N, Salami MA, et al. Comparison between NSAID and intra-articular corticosteroid injection in frozen shoulder of diabetic patients; a randomized clinical trial. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2013;121 (2):75-79. do­i:10.1055/s-0032-1333278 
 • Gam AN, Schydlowsky P, Rossel I, Remvig L, Jensen EM. Treatment of “frozen shoulder” with distension and glucorticoid compared with glucorticoid alone: a randomised controlled trial. Scand J Rheumatol. 1998;27(6):425-430. doi:10.1080/030097498442244 
 • Khallaf SF, Hussein MI, El-Barbary AM, et al. Efficacy of ultraso­nography guided intra-articular steroid injection of the shoulder and exercising in patients with adhesive capsulitis: glenohumeral versus subacromial approaches. The Egyptian Rheumatologist. 2018;40(4):277-280. doi:10.1016/j.ejr.2018.01.005 
 • Koh PS, Seo BK, Cho NS, Park HS, Park DS, Baek YH. Clinical ef­fectiveness of bee venom acupuncture and physiotherapy in the treatment of adhesive capsulitis: a randomized controlled trial.J Shoulder Elbow Surg. 2013;22(8):1053-1062. doi:10.1016/j. jse.2012.10.045 
 • Kraal T, Sierevelt I, van Deurzen D, van den Bekerom MP, Beimers L. Corticosteroid injection alone vs additional physiotherapy treatment in early stage frozen shoulders. World J Orthop. 2018;9(9):165-172. doi:10.5312/wjo.v9.i9.165 
 • Lee PN, Lee M, Haq AM, Longton EB, Wright V. Periarthritis of the shoulder: trial of treatments investigated by multivariate analysis. Ann Rheum Dis. 1974;33(2):116-119. doi:10.1136/ ard.33.2.116 
 • Lee DH, Yoon SH, Lee MY, Kwack KS, Rah UW. Capsule-preserving hydrodilatation with corticosteroid versus corticosteroid injection alone in refractory adhesive capsulitis of shoulder: a randomized controlled trial. Arch Phys
 • Med Rehabil. 2017;98(5):815-821. doi:10.1016/j.apmr.2016.10.012 
 • Lee S, Lee S, Jeong M, Oh H, Lee K. The effects of extracorporeal shock wave therapy on pain and range of motion in patients with adhesive capsulitis.J Phys Ther Sci. 2017;29(11):1907-1909. doi:10.1589/jpts.29.1907 
 • Lo MY, Wu CH, Luh JJ, et al. The effect of electroacupuncture merged with rehabilitation for frozen shoulder syndrome: a single-blind randomized sham-acupuncture controlled study.J Formos Med Assoc. 2020;119(1 Pt 1):81-88. doi:10.1016/j. jfma.2019.03.012 
 • Ma T, Kao MJ, Lin IH, et al. A study on the clinical effects of physical therapy and acupuncture to treat spontaneous frozen shoulder. Am J Chin Med. 2006;34(5):759-775. doi:10.1142/ S0192415X06004272 
 • Mobini M, Kashi Z, Bahar A, Yaghubi M. Comparison of cortico­steroid injections, physiotherapy, and combination therapy in treatment of frozen shoulder. Pak J Med Sci. 2012;28(4):648-651. Accessed November 30, 2020. 
 • Oh JH, Oh CH, Choi JA, Kim SH, Kim JH, Yoon JP. Comparison of glenohumeral and subacromial steroid injection in primary frozen shoulder: a prospective, randomized short-term com­parison study.J Shoulder Elbow Surg. 2011;20(7):1034-1040. doi:10.1016/j.jse.2011.04.029 
 • Park GY, Hwnag SE. Comparison of intraarticular steroid injection with and without capsular distension in adhesive capsulitis of the shoulder.J Korean Acad Rehabil Med. 2000;24(6):1174-1179. Accessed November 30, 2020. 
 • Park C, Lee S, Yi CW, Lee K. The effects of extracorporeal shock wave therapy on frozen shoulder patients’ pain and functions.J Phys Ther Sci. 2015;27(12):3659-3661. doi:10.1589/jpts.27.3659 
 • Prestgaard T, Wormgoor ME, Haugen S, Harstad H, Mowinckel P, Brox JI. Ultrasound-guided intra-articular and rotator interval corticosteroid injections in adhesive capsulitis of the shoulder: a double-blind, sham-controlled randomized study. Pain. 2015;156(9):1683-1691. doi:10.1097/j.pain.0000000000000209 
 • Ranalletta M, Rossi LA, Bongiovanni SL, Tanoira I, Elizondo CM, Maignon GD. Corticosteroid injections accelerate pain relief and recovery of function compared with oral NSAIDs in patients with adhesive capsulitis: a randomized controlled trial. Am J Sports Med. 2016;44(2):474-481. doi:10.1177/0363546515616238 
 • Reza SS, Bijan F, Asghar HA, et al. Treatment of frozen shoulder: a double blind study comparing the impact of triamcinolone injection alone or in association with joint distention. Res J Pharmaceut Biol Chem Sci. 2013;4:226-234. 
 • Rizk TE, Pinals RS, Talaiver AS. Corticosteroid injections in adhesi­ve capsulitis: investigation of their value and site. Arch Phys Med Rehabil. 1991;72(1):20-22. 
 • Roh YH, Yi SR, Noh JH, et al. Intra-articular corticosteroid injection in diabetic patients with adhesive capsulitis: a ran­domized controlled trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012;20(10):1947-1952. doi:10.1007/s00167-011-1776-6 
 • Ryans I, Montgomery A, Galway R, Kernohan WG, McKane R. A randomized controlled trial of intra-articular triamcinolone and/or physiotherapy in shoulder capsulitis. Rheumatology (Oxford). 2005;44(4):529-535. doi:10.1093/rheumatology/ keh535 
 • Sharma SP, Bærheim A, Moe-Nilssen R, Kvåle A. Adhesive capsu­litis of the shoulder, treatment with corticosteroid, corticosteroid with distension or treatment-as-usual; a randomised controlled trial in primary care. BMC Musculoskelet Disord. 2016;17:232. doi:10.1186/s12891-016-1081-0 
 • Shin SJ, Lee SY. Efficacies of corticosteroid injection at different sites of the shoulder for the treatment of adhesive capsulitis.J Shoulder Elbow Surg. 2013;22(4):521-527. doi:10.1016/j. jse.2012.06.015 
 • Sun Y, Liu S, Chen S, Chen J. The effect of corticosteroid injection into rotator interval for early frozen shoulder: a randomized controlled trial. Am J Sports Med. 2018;46(3):663-670. doi:10.1177/0363546517744171 
 • Tveitå EK, Tariq R, Sesseng S, Juel NG, Bautz-Holter E. Hydrodi­latation, corticosteroids, and adhesive capsulitis: a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2008;9:53. doi:10.1186/1471-2474-9-53 
 • Vahdatpour B, Taheri P, Zade AZ, Moradian S. Efficacy of extra­corporeal shockwave therapy in frozen shoulder. Int J Prev Med. 2014;5(7):875-881. 
 • van der Windt DA, van der Heijden GJ, de Winter AF, Koes BW, Devillé W, Bouter LM. The responsiveness of the Shoulder Disability Questionnaire. Ann Rheum Dis. 1998;57(2):82-87. doi:10.1136/ard.57.2.82 
 • Yoon JP, Chung SW, Kim JE, et al. Intra-articular injection, subacromial injection, and hydrodilatation for primary frozen shoulder: a randomized clinical trial.J Shoulder Elbow Surg. 2016;25(3):376-383. doi:10.1016/j.jse. 2015.11.009 
 • Binder A, Hazleman BL, Parr G, Roberts S. A controlled study of oral prednisolone in frozen shoulder. Br J Rheumatol. 1986;25(3):288-292. doi:10.1093/rheumatology/25.3.288 
 • Blockey NJ, Wright JK, Kellgren JH. Oral cortisone therapy in periarthritis of the shoulder: a controlled trial. Br Med J. 1954;1(4877):1455-1457. doi:10.1136/bmj.1.4877.1455 
 • Buchbinder R, Hoving JL, Green S, Hall S, Forbes A, Nash P. Short course prednisolone for adhesive capsulitis (frozen shoulder or stiff painful shoulder): a randomised, double blind, placebo controlled trial. Ann Rheum Dis. 2004;63(11):1460-1469. doi:10.1136/ard.2003.018218 
 • Buchbinder R, Green S, Forbes A, Hall S, Lawler G. Arthrographic joint distension with saline and steroid improves function and reduces pain in patients with painful stiff shoulder: results of a randomised, double blind, placebo controlled trial. Ann Rheum Dis. 2004;63(3):302-309. doi:10.1136/ard.2002.004655 
 • Cheing GL, So EM, Chao CY. Effectiveness of electroacupunc­ture and interferential electrotherapy in the management of frozen shoulder.J Rehabil Med. 2008;40(3):166-170. doi:10.2340/16501977-0142 
 • Chen CY, Hu CC, Weng PW, et al. Extracorporeal shockwave therapy improves short-term functional outcomes of shoulder adhesive capsulitis.J Shoulder Elbow Surg. 2014;23(12):1843- 1851. doi:10.1016/j.jse.2014.08.010 
 • Dahan TH, Fortin L, Pelletier M, Petit M, Vadeboncoeur R, Suissa S. Double blind randomized clinical trial examining the efficacy of bupivacaine suprascapular nerve blocks in frozen shoulder.J Rheumatol. 2000;27(6):1464-1469. 
 • De Carli A, Vadalà A, Perugia D, et al. Shoulder adhesive capsuli­tis: manipulation and arthroscopic arthrolysis or intra-articular steroid injections? Int Orthop. 2012;36(1):101-106. doi:10.1007/ s00264-011-1330-7 
 • Gallacher S, Beazley JC, Evans J, et al. A randomized controlled trial of arthroscopic capsular release versus hydrodilatation in the treatment of primary frozen shoulder.J Shoulder Elbow Surg. 2018;27(8):1401-1406. doi:10.1016/j.jse.2018.04.002 
 • Hsieh LF, Hsu WC, Lin YJ, Chang HL, Chen CC, Huang V. Addition of intra-articular hyaluronate injection to physical therapy program produces no extra benefits in patients with adhesive capsulitis of the shoulder: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2012;93(6):957-964. doi:10.1016/j.apmr.2012.01.021 
 • Jacobs LG, Smith MG, Khan SA, Smith K, Joshi M. Manipulation or intra-articular steroids in the management of adhesive capsulitis of the shoulder? a prospective randomized trial.J Shoulder Elbow Surg. 2009;18(3):348-353. doi:10.1016/j.jse.2009.02.002 
 • Jacobs LG, Barton MA, Wallace WA, Ferrousis J, Dunn NA, Bossing­ham DH. Intra-articular distension and steroids in the manage­ment of capsulitis of the shoulder. BMJ. 1991;302(6791):1498- 1501. doi:10.1136/bmj.302.6791.1498 
 • Jones DS, Chattopadhyay C. Suprascapular nerve block for the treatment of frozen shoulder in primary care: a randomized trial. Br J Gen Pract. 1999;49(438):39-41. 
 • Khan AA, Mowla A, Shakoor MA, Rahman MR. Arthrographic distension of the shoulder joint in the management of frozen shoulder. Mymensingh Med J. 2005;14(1):67-70. 
 • Kim KH, Suh JW, Oh KY. The effect of intra-articular hyaluronate and tramadol injection on patients with adhesive capsulitis of the shoulder.J Back Musculoskelet Rehabil. 2017;30(4):913-920. doi:10.3233/BMR-160641 
 • Kivimäki J, Pohjolainen T. Manipulation under anesthesia for fro­zen shoulder with and without steroid injection. Arch Phys Med Rehabil. 2001;82(9):1188-1190. doi:10.1053/apmr.2001.24169 
 • Kivimäki J, Pohjolainen T, Malmivaara A, et al. Manipulation un­der anesthesia with home exercises versus home exercises alone in the treatment of frozen shoulder: a randomized, controlled trial with 125 patients.J Shoulder Elbow Surg. 2007;16(6):722- 726. doi:10.1016/j.jse.2007.02.125 
 • Klç Z, Filiz MB, Çakr T, Toraman NF. Addition of suprascapular nerve block to a physical therapy program produces an extra benefit to adhesive capsulitis: a randomized controlled trial. Am J Phys Med Rehabil. 2015;94 (10)(suppl 1):912-920. doi:10.1097/ PHM.0000000000000336 
 • Lim TK, Koh KH, Shon MS, Lee SW, Park YE, Yoo JC. Intra­-articular injection of hyaluronate versus corticosteroid in adhesive capsulitis. Orthopedics. 2014;37(10):e860-e865. doi:10.3928/01477447-20140924-51 
 • Lorbach O, Anagnostakos K, Scherf C, Seil R, Kohn D, Pape D. Nonoperative management of adhesive capsulitis of the shoulder: oral cortisone application versus intra-articular cortisone injections.J Shoulder Elbow Surg. 2010;19(2):172-179. doi:10.1016/j.jse.2009.06.013 
 • Mukherjee RN, Pandey RM, Nag HL, Mittal R. Frozen shoul­der—a prospective randomized clinical trial. World J Orthop. 2017;8(5):394-399. doi:10.5312/wjo.v8.i5.394 
 • Mun SW, Baek CH. Clinical efficacy of hydrodistention with joint manipulation under interscalene block compared with intra-articular corticosteroid injection for frozen shoulder: a pro­spective randomized controlled study.J Shoulder Elbow Surg. 2016;25(12):1937-1943. doi:10.1016/j.jse.2016.09.021 
 • Park KD, Nam HS, Lee JK, Kim YJ, Park Y. Treatment effects of ultrasound-guided capsular distension with hyaluronic acid in adhesive capsulitis of the shoulder. Arch Phys Med Rehabil. 2013;94(2):264-270. doi:10.1016/j. apmr.2012.10.002 
 • Park SW, Lee HS, Kim JH. The effectiveness of intensive mobiliza­tion techniques combined with capsular distension for adhesive capsulitis of the shoulder.J Phys Ther Sci. 2014;26(11):1767- 1770. doi:10.1589/jpts.26.1767 
 • Pushpasekaran N, Kumar N, Chopra RK, Borah D, Arora S. Thawing frozen shoulder by steroid injection. J Orthop Surg (Hong Kong). 2017;25(1):2309499016684470. doi:10.1177/2309499016684470 
 • Quraishi NA, Johnston P, Bayer J, Crowe M, Chakrabarti AJ. Tha­wing the frozen shoulder: a randomised trial comparing manipu­lation under anaesthesia with hydrodilatation.J Bone Joint Surg Br. 2007;89(9):1197-1200. doi: 10.1302/0301-620X.89B9.18863 
 • Rouhani A, Mardani-Kivi M, Bazavar M, et al. Calcitonin effects on shoulder adhesive capsulitis. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2016;26(6):575-580. doi:10.1007/s00590-016-1816-5 
 • Schröder S, Meyer-Hamme G, Friedemann T, et al. Immediate pain relief in adhesive capsulitis by acupuncture—a randomized controlled double-blinded study. Pain Med. 2017;18(11):2235- 2247. doi:10.1093/pm/pnx052 
 • Schydlowsky P, Szkudlarek M, Madsen OR. Treatment of frozen shoulder with subcutaneous TNF-alpha blockade compared with local glucocorticoid injection: a randomised pilot study. Clin Rheumatol. 2012;31(8): 1247-1251. doi:10.1007/s10067- 012-1993-5 
 • Sun KO, Chan KC, Lo SL, Fong DY. Acupuncture for frozen shoulder. Hong Kong Med. J. 2001;7(4):381-391. 
 • Widiastuti-Samekto M, Sianturi GP. Frozen shoulder syndrome: comparison of oral route corticosteroid and intra-articular corticosteroid injection. Med J Malaysia. 2004;59(3):312-316. 
 • Dogru H, Basaran S, Sarpel T. Effectiveness of therapeutic ultraso­und in adhesive capsulitis.Joint Bone Spine. 2008;75(4):445-450. doi:10.1016/j.jbspin.2007.07.016 
 • Kim SH, Kim YH, Lee HR, Choi YE. Short-term effects of high-intensity laser therapy on frozen shoulder: a prospective randomized control study. Man Ther. 2015;20(6):751-757. doi:10.1016/j.math.2015.02.009 
 • Maund E, Craig D, Suekarran S, et al. Management of frozen shoulder: a systematic review and cost- effectiveness analysis. Health Technol Assess. 2012;16(11):1-264. doi:10.3310/ hta16110 
 • Sun Y, Zhang P, Liu S, et al. Intra-articular steroid injection for fro­zen shoulder: a systematic review and meta- analysis of rando­mized controlled trials with trial sequential analysis. Am J Sports Med. 2017;45(9):2171-2179. doi:10.1177/0363546516669944 
 • Song A, Higgins LD, Newman J, Jain NB. Glenohumeral corticosteroid injections in adhesive capsulitis: a systematic search and review. PM R. 2014;6(12):1143-1156. doi:10.1016/j. pmrj.2014.06.015 
 • Buchbinder R, Green S, Youd JM, Johnston RV, Cumpston M. Arthrographic distension for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database Syst Rev. 2008;(1):CD007005. doi:10.1002/14651858.CD007005 
 • Saltychev M, Laimi K, Virolainen P, Fredericson M. Effectiveness of hydrodilatation in adhesive capsulitis of shoulder: a systematic review and meta-analysis. Scand J Surg. 2018;107(4):285-293. doi:10.1177/1457496918772367 
 • Catapano M, Mittal N, Adamich J, Kumbhare D, Sangha H. Hydrodilatation with corticosteroid for the treatment of adhesive capsulitis: a systematic review. PM R. 2018;10(6):623-635. doi:10.1016/j.pmrj.2017.10.013 
 • Page MJ, Green S, Kramer S, et al. Manual therapy and exercise for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database Syst Rev. 2014;(8):CD011275. doi:10.1002/14651858.CD011275 
 • Page MJ, Green S, Kramer S, Johnston RV, McBain B, Buchbinder R. Electrotherapy modalities for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database Syst Rev. 2014;(10):CD011324. doi:10.1002/14651858.CD011324 
 • National Institute for Health and Care Excellence. Shoulder pain: scenario: frozen shoulder. Accessed November 13, 2020. 

 

AUTORZY
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl