Skuteczność terapii magnetycznej w redukcji bólu u pacjentek z przewlekłym bólem miednicy: przegląd systematyczny

Przewlekły ból miednicy (CPP), znany również jako zespół przewlekłego bólu miednicy (CPPS), jest powszechnym i bolesnym schorzeniem. Jednak jego leczenie nadal stanowi wyzwanie. Odkrycia dotyczące korzystnego wpływu terapii elektromagnetycznej stanowią nową, potencjalnie ważną alternatywę terapeutyczną w leczeniu pacjentów z CCP. Przeprowadzony jakościowy przegląd systematyczny wykazał, że programy interwencyjne za pomocą terapii elektromagnetycznej, samodzielnie lub w połączeniu z innymi terapiami, mogą być skuteczne u pacjentów z CPP.
Article Image

1. Wprowadzenie

Przewlekły ból miednicy (CPP) jest złożonym stanem kli­nicznym, który został zdefiniowany jako uporczywy ból odczuwany przez co najmniej 6 miesięcy w strukturach związanych z miednicą, związany z negatywnymi zmia­nami poznawczymi, behawioralnymi, seksualnymi i emo­cjonalnymi oraz z wyraźnym wpływem na jakość życia osób cierpiących na tę chorobę1,2. Obecnie wprowadzono terminy zespołów bólowych, aby wskazać różne mecha­nizmy zaangażowane, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, tak że opracowano koncepcję zespołu przewlekłego bólu miednicy (CPPS), zwanego „bólem jako procesem choro­bowym”. Jeśli ból jest słabo zlokalizowany lub odczuwany w trzech lub więcej ogniskach, diagnozuje się go jako zespół przewlekłego bólu miednicy (CPPS), bez potrzeby dalszego podziału na układy efektorowe lub narządy. Odczuwanie bólu może jednak koncentrować się w obrę­bie jednego narządu, więcej niż jednego narządu mied­nicy, a nawet wiązać się z objawami ogólnoustrojowymi, dlatego wprowadzono termin przewlekły pierwotny zespół bólowy miednicy (CPPPS), aby odnieść się do tego rodzaju niespecyficznego bólu, słabo zlokalizowanego i bez oczywistej patologii. Te podziały przewlekłego bólu miednicy powinny być stosowane tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie dowody na poparcie ich stosowania, dla­tego przyjęto ogólne podejście do określania wszystkich odczuwanych bólów miednicy jako CPPS3.

Jest to ważny problem, zarówno ze względu na czę­stość występowania, jak i zachorowalność, z częstością występowania wynoszącą 12% i wskaźnikiem 33% w ciągu całego życia, co jest podobne do częstości występowania zaburzeń, takich jak astma i ból krzyża. CPP/CPPS dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety, choć częstość występo­wania jest wyższa wśród kobiet1,4.

Diagnozowanie i leczenie przewlekłego bólu miednicy jest trudne i mylące ze względu na wiele różnych i czę­sto rozbieżnych objawów w kilku układach ciała. Opisano wiele interpretacji dotyczących wielu objawów występu­jących w przewlekłym bólu miednicy, z czterema moż­liwymi wyjaśnieniami mylącej prezentacji przewlekłego bólu miednicy: konwergencja trzewno-wisceralna, kon­wergencja trzewno-somatyczna, hipertoniczność mięśni dna miednicy i centralna sensytyzacja5,6.

Ma zróżnicowaną etiologię, która obejmuje przyczyny ginekologiczne, żołądkowo-jelitowe i mięśniowo-sz­kieletowe5, przy czym cztery najczęstsze diagnozy etio­logiczne to: endometrioza6, zapalne zrosty miednicy mniejszej, zespół jelita drażliwego i śródmiąższowe zapa­lenie pęcherza moczowego1,7.

Wszystkie te aspekty nie tylko utrudniają diagnozę i późniejsze podejście terapeutyczne do CPP, ale także prowadzą do uznania go za wielodyscyplinarną i wie­loczynnikową jednostkę kliniczną5. Dlatego w celu prze­prowadzenia prawidłowej diagnostyki konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu klinicznego, właściwego badania fizykalnego z palpacją dwuręczną, która pozwala zidentyfikować różne struktury powo­dujące dolegliwości bólowe; jak również zastosowa­nie badań laboratoryjnych wskazanych do odrzucenia przewlekłych procesów zapalnych; badań obrazowych, takich jak USG w celu wykrycia zmian anatomicznych; oraz narzędzi chirurgicznych, takich jak laparoskopia, która jest bardzo przydatna, gdy istnieje silne podejrzenie endometriozy4,6,8,9.

Podejście terapeutyczne opiera się zarówno na lecze­niu samego CPP, jak i na leczeniu chorób i zaburzeń, które mogą powodować lub przyczyniać się do CPP. Zabiegi można sklasyfikować jako farmakologiczne, psycholo­giczne, chirurgiczne lub fizjoterapeutyczne. W ramach podejścia fizjoterapeutycznego istnieje szeroki zakres metod leczenia: między innymi neuromodulacja krzyżowa i pudendalna, laseroterapia, terapia manualna i ćwiczenia terapeutyczne10.

Jednak w ostatniej dekadzie opisano inne metody leczenia, takie jak terapia elektromagnetyczna, która sta­nowi nowatorskie podejście, prezentując ten sam pod­stawowy efekt, co stymulacja elektryczna, ze względu na interakcję z układem nerwowym, chociaż w tym przy­padku pole elektromagnetyczne przechodzi nieinwazyj­nie przez tkankę nerwowo-mięśniową, gdzie indukowane prądy elektryczne depolaryzują komórki nerwowe, zmie­niając w ten sposób spoczynkowy potencjał błonowy, a tym samym zmniejszając przekazywanie bolesnych impulsów11,12

Stymulacja magnetyczna miednicy wywołuje bezpo­średni bodziec w trofizmie mięśniowym, sprzyjając działa­niu przeciwzapalnemu, oprócz działania rozluźniającego i rozkurczającego, ponieważ zmniejsza napięcie współ­czulne, przywracając w ten sposób normalną aktywność mięśni dna miednicy11,13

Terapia ta stanowi nowatorskie i obiecujące podejście do leczenia CPP/CPPS, biorąc pod uwagę jej liczne zalety; gdzie niskie częstotliwości (10-20 Hz) są związane z dzia­łaniem przeciwbólowym i miorelaksacyjnym, podczas gdy średnio-wysokie częstotliwości (≥50 Hz) są silniej związane z działaniem przeciwzapalnym i naprawiającym tkanki11,14,15

Celem tego systematycznego przeglądu była analiza skuteczności terapii polem magnetycznym w zmniejsza­niu bólu u mężczyzn i kobiet z CPP, a także określenie charakterystyki protokołów pól magnetycznych stosowa­nych w badaniach zmiennych związanych z bólem, najpo­pularniejszych narzędzi pomiarowych oraz skuteczności terapii polem magnetycznym w odniesieniu do innych zmiennych, takich jak jakość życia. Postawiono hipotezę, że terapia polem magnetycznym spowoduje zmniejszenie bólu i poprawę jakości życia u mężczyzn i kobiet z CPP. 

Przewlekły ból miednicy
 

2. Wyniki i Dyskusja

Przeprowadzono przegląd systematyczny w celu syntezy dowodów naukowych i oceny ich jakości w odniesieniu do skuteczności terapii elektromagnetycznej u pacjen­tów z przewlekłym bólem miednicy. Uzyskane wyniki potwierdzają, że terapia polem magnetycznym jest skuteczna w zmniejszaniu bólu u pacjentów z CPP. Jeśli chodzi o poziom dowodów, w czterech badaniach stwier­dzono poziom 1, a w pozostałym artykule poziom 2. Jed­nak analiza literatury związanej z projektem interwencji musi być interpretowana z ostrożnością, ze względu na różnice w stosowaniu techniki leczenia, czasu interwencji i liczby sesji. 

2.1. Charakterystyka próby

Jeśli chodzi o charakterystykę próby, była ona niejed­norodna pod względem płci, ponieważ liczba badań dotyczących mężczyzn była wyższa niż kobiet. Inter­wencję zastosowano u kobiet tylko w jednym z badań19, co utrudnia ekstrapolację wyników na populację kobiet z CPP; w związku z tym przydatne byłoby ulepszenie lub uwzględnienie tego aspektu w przyszłych badaniach, rekrutując bardziej jednorodne próby pod względem płci. 

2.2. Przyrządy pomiarowe

Jeśli chodzi o narzędzia pomiarowe, najczęściej stoso­waną w naszej pracy była skala NHI-CPSI. Cztery badania włączone do tego przeglądu systematycznego20,21,22,23 analizowały zmiany przy użyciu skali NHI-CPSI20,21,23. Zaobserwowano, że terapia elektromagnetyczna zwięk­sza jakość życia pacjentów w porównaniu z innymi tera­piami. W szczególności badania Kessler i wsp., 2014 oraz Paick i wsp., 2006 wykazały większą różnicę między gru­pami interwencyjnymi i kontrolnymi w wyniku jakości życia (odpowiednio p = 0,015 i p = 0,022)20,23

W czterech badaniach20,21,23,24 za zmienną wynikową uznano objawy ze strony układu moczowego, głównie zaleganie po mikcji. Terapie oparte na polach magnetycz­nych wykazały korzystne wyniki w tym zakresie w trzech badaniach21,23,24. Jest to zgodne z wynikami uzyskanymi przez Samuels i wsp. w 2019 r. w prospektywnym bada­niu przeprowadzonym u kobiet z nietrzymaniem moczu, które otrzymały elektrostymulację magnetyczną o wyso­kiej intensywności na poziomie krocza, uzyskując znaczną poprawę objawów ze strony układu moczowego i lepszą kontrolę mikcji13

Tylko jedno z badań uwzględniało zachowania seksu­alne uczestników22. Wynik tej zmiennej w grupie inter­wencyjnej był znacznie lepszy po zakończeniu terapii magnetycznej (p = 0,02). To samo zaobserwowano w bada­niu Samuels i wsp., 2019, którzy uzyskali zadowalające wyniki w zakresie napięcia mięśni dna miednicy, pożądania seksualnego i intensywności orgazmu13.

2.3. Strategie interwencyjne terapii polem magnetycznym

Spośród badań uwzględnionych w niniejszym przeglądzie, trzy z nich przeprowadziły leczenie magnetyczne jako monoterapię20,22,24, podczas gdy pozostałe dwa bada­nia łączyły elektrostymulację magnetyczną z leczeniem farmakologicznym21,23. Cztery z badań wykazały znaczącą poprawę w zakresie redukcji bólu w średnim i długim okresie21,22,23,24; z kolei badania, w których połączono tera­pię magnetyczną z lekami, wykazały obiecujące wyniki w krótszym okresie, wynoszącym 2-6 tygodni21,23. W tej samej linii badania He i in., 2020 oraz Paick i in., 2006 wykazały lepsze wyniki w grupie kontrolnej w odniesieniu do grup nieeksperymentalnych w pozostałych badaniach, w których nie zastosowano żadnej interwencji20,22,24.

Jeśli chodzi o dawkę pola magnetycznego, w dwóch badaniach odnotowano związek między zastosowaniem częstotliwości impulsu 10 Hz a osiągnięciem efektu prze­ciwbólowego na zakończeniach nerwowych23,24. Co więcej, wszystkie pięć badań powiązało wyższe częstotliwo­ści (częstotliwość impulsu 50 Hz i intensywność impulsu 500 G) z działaniem przeciwobrzękowym i stymulują­cym naprawę tkanek20,21,22,23,24. W poprzednich badaniach zaobserwowano podobne efekty, w których częstotliwo­ści impulsów 1-50 Hz wykazywały znaczny wzrost lokal­nego przepływu krwi w stymulowanym obszarze i syntezy kolagenu, poprawiając w ten sposób stan niedokrwionej tkanki14,15.

Przewlekły ból miednicy
 

Sesje terapeutyczne różniły się w zależności od bada­nia, od jednej sesji dziennie20,21,22 do dwóch sesji tygo­dniowo23,24, trwających od 2 do 16 tygodni. Czas trwania sesji wahał się od 10 minut20 do 24 godzin22. Niektóre badania wykazały, że 20-30 minut stymulacji elektro­magnetycznej generowało zadowalające wyniki w odnie­sieniu do zmniejszenia percepcji bólu13,24, co jest zgodne z wynikami przedstawionymi w badaniach Rowe i wsp., 2004 i Paick i wsp., 2006, gdzie sesje trwające 25 minut były wystarczające do wywołania znaczącego zmniejsze­nia odczuwania bólu (p < 0,05).

2.4. Implikacje dla praktyki klinicznej

Można stwierdzić, że wymagane są większe próby, a także standardowe modele interpretacji do pomiaru zmiennych i znormalizowane dane w celu walidacji istniejącej lite­ratury, a tym samym uzyskania optymalnego protokołu leczenia polem elektromagnetycznym.

Prawidłowa ocena skuteczności stymulacji magnetycz­nej w celu zmniejszenia bólu wymaga pomiaru i obliczenia różnych parametrów, takich jak amplituda, gradienty pola i czas ekspozycji. Ponadto należy wziąć pod uwagę nie tylko dokładną charakterystykę zastosowanego pola magnetycznego, ale także dokładną diagnozę i wszystkie istotne dane kliniczne. Dodatkowe badania nad stymu­lacją magnetyczną powinny określić, które pola magne­tyczne mogą być wykrywane przez komórki lub struktury subkomórkowe oraz określić reakcje komórek i tkanek na zastosowane sygnały. Oceny te są ważne, ponieważ ist­nieje coraz więcej technologii i urządzeń magnetycznych i elektromagnetycznych, które są stosowane w praktyce klinicznej.

Jednak dobre wyniki zgłoszone w pięciu badaniach, niewielka liczba działań niepożądanych, niski wskaźnik rezygnacji i nieinwazyjny charakter leczenia elektroma­gnetycznego skłaniają nas do rozważenia jego włączenia do praktyki klinicznej. Zmniejszyłoby to nadmierne spo­życie leków, które pomimo skuteczności w zmniejszaniu objawów u pacjentów z CPP18,20, mogą również blokować neuroprzekaźniki i neuroreceptory, które modulują ból; w ten sposób utrwalając, a nawet pogarszając objawy29,30,31.

3. Wnioski

Programy interwencyjne oparte na terapii polem magne­tycznym, samodzielnie lub w połączeniu z innymi tera­piami, poprawiły objawy bólowe u pacjentów z CPP/CPPS. Wyniki sugerują, że interwencje z elektrostymulacją magnetyczną mające na celu zmniejszenie bólu muszą być włączone do programów leczenia pacjentów z CPP.

Ogromną zaletą tej terapii jest to, że jest nieinwazyjna i przynosi korzyści w zakresie innych objawów związanych z CPP, zwłaszcza jakości życia i objawów ze strony układu moczowego.

Biorąc pod uwagę różnorodność protokołów analizo­wanych badań, nie można wyciągnąć solidnych wniosków w celu ustalenia najbardziej zalecanych parametrów. Ist­nieje jednak większa skłonność do dawkowania leczenia dwa razy w tygodniu, co wiąże się z lepszą reakcją na tera­pię. Jeśli chodzi o kryteria pomiaru zmiennej „ból”, w więk­szości badań wybrano skalę NIH-CPSI, dzięki czemu można ją uznać za wiarygodne narzędzie do pomiaru bólu w przyszłych badaniach.

 

Bibliografię zawierającą 31 pozycji można znaleźć w artykule źródłowym:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9141928/
Int J Environ Res Public Health. 2022 May; 19(10): 5824.
Opublikowano online 2022 maja 10 r. doi: 10.3390/ijerph19105824
PMCID: PMC9141928
PMID: 35627359 

 

AUTORZY
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl