Zastosowanie pól magnetycznych w leczeniu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Przegląd piśmiennictwa

Pola magnetyczne są powszechnie stosowane w terapiach przeznaczonych dla osób z chorobami reumatycznymi, jednak efekty magnetoterapii nie są do końca jasne w przypadku tych schorzeń. Niniejsze badanie ma na celu zbadanie literatury badającej zastosowania magnetoterapii w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Pomimo licznych doniesień wskazujących na wpływ pola magnetycznego u osób z RZS, skuteczność magnetoterapii nie została jednoznacznie potwierdzona. W większości badań klinicznych nie udało się zidentyfikować żadnych niepożądanych efektów lub skutków ubocznych tego fizykalnego czynnika terapeutycznego.
Article Image

Wprowadzenie

Wraz z postępem naukowo-technicznym i technolo­gicznym medycyna fizykalna oferuje nowe możliwości leczenia1. Terapia z wykorzystaniem czynników fizykal­nych wymaga wysokich standardów bezpieczeństwa oraz doświadczenia lekarza kierującego i terapeuty. Fizyko­terapia może być ważną metodą leczenia uzupełniającą leczenie farmakologiczne lub rehabilitację1,2.

Zastosowanie terapii polem magnetycznym (MF) wiąże się z intensywnym rozwojem wiedzy na temat wpływu tego pola na żywy organizm na poziomie komórek i tka­nek3. Jednak współczesna wiedza na temat mechanizmu oddziaływania MF na organizmy żywe wciąż pozosta­wia wiele niewiadomych4. Mechanizm terapeutycznego oddziaływania MF na ustrój nie jest w pełni poznany5. Dokładna analiza fizycznej natury MF, jak również prze­prowadzenie obiektywnych badań klinicznych w celu oceny wpływu pola na system są niezbędne do optyma­lizacji efektów terapii magnetycznej1,4. Potrzeba walidacji bezpieczeństwa i skuteczności magnetoterapii w prze­biegu różnych chorób i zespołów wynika z wytycznych medycyny opartej na faktach (EBM) i stanowi wyzwanie dla współczesnych badaczy.

Pole magnetyczne i jego wpływ na organizm

Energia magnetyczna jest wszędzie na świecie6. Według Heisenberga jest to energia elementarna, od której zależy życie organizmu7. Ziemskie pole magnetyczne wyka­zuje natężenie w zakresie 30-70 µT, co jest naturalnym stymulatorem procesów fizjologicznych w żywym orga­nizmie8. Zjawisko zwiększonej zapadalności na różne cho­roby organizmu ludzkiego tłumaczy się stałym spadkiem natężenia ziemskiego pola magnetycznego5,9. Obserwa­cje osób przebywających przez długi czas w przestrzeni kosmicznej wskazują, że brak naturalnego pola magne­tycznego powoduje bezsenność, zmęczenie i depresję oraz zwiększa ryzyko osteoporozy10.

MF powoduje ruch jonów wewnątrz komórki, co skut­kuje hiperpolaryzacją błony komórkowej. Wpływa to na przyspieszenie metabolizmu, szczególnie stymulując procesy energetyczne i zwiększając zużycie tlenu przez komórkę6,10,11. Takie zmiany są stymulatorem proce­sów proliferacji lub apoptozy12. MF ma korzystny wpływ na mechanizmy regeneracyjne zachodzące w tkankach oraz stymuluje aktywność humoralną i immunologiczną w całym organizmie6,11. Wzmacnia reakcje hormonalne i enzymatyczne. MF działa również na tkankę kostną i łączną. Prądy elektryczne indukowane w tkankach mogą wpływać na właściwości piezoelektryczne materiałów, powodując odkształcenia mechaniczne, co stymuluje tworzenie kalusa w przypadku niedrożności w gojeniu kości10. Zastosowanie MF w celach terapeutycznych opiera się na badaniach, które potwierdziły działanie prze­ciwzapalne, przeciwobrzękowe, rozszerzające naczynia krwionośne i angiogenne6,13. Magnetoterapia ma również działanie przeciwbólowe, wpływa na napięcie mięśniowe i stymuluje regenerację tkanek10,14-16. Działa uspokajająco, wpływa na dobre samopoczucie i korzystnie oddziałuje na psychikę człowieka9,17.

Skuteczne stosowanie magnetoterapii wymaga sto­sowania zalecanych parametrów pola i przestrzegania wytycznych metodologii leczenia4,18. Zabiegi magnetote­rapii wymagają różnych rodzajów generatorów pola, natę­żenia i przebiegu pola oraz różnych sposobów aplikacji8,10,19. Wartości te dobierane są indywidualnie w zależności od stanu ogólnego pacjenta i stopnia zaawansowania cho­roby8. Pole magnetyczne pozwala na głęboką penetrację tkanek ze względu na siłę przenikania przez różne struk­tury, w tym opatrunki gipsowe11,16.

Magnetoterapia może być bezpiecznie stosowana w dłuższych seriach (10-15 zabiegów lub więcej). Począt­kowe leczenie przeprowadza się codziennie, następnie co drugi dzień, a ostatnie leczenie do 2 razy w tygodniu10. Efekt przeciwbólowy magnetoterapii wzrasta wraz z liczbą wykonanych zabiegów20. Zabiegi piętnastomi­nutowe można niekiedy wydłużyć do 60 minut, nato­miast nie zaleca się stosowania zabiegów trwających krócej niż 5 minut10. Większość zalecanych zabiegów trwa 30 minut21. Nie zaleca się wykonywania zabiegów w późnych godzinach wieczornych10. Leczenie pulsują­cym polem elektromagnetycznym (PEMF) jest często łączone z innymi zabiegami fizykoterapeutycznymi i bal­neoterapeutycznymi, które stosowane łącznie poprawiają efekt terapeutyczny5,9,10. Przygotowanie merytoryczne fizykoterapeutów do wykonywania zabiegów oraz zgod­ność wartości deklarowanych przez producenta ze sta­nem rzeczywistym są czynnikami warunkującymi efekty terapeutyczne8.

Zabiegi z wykorzystaniem magnesów stałych, w których pole magnetyczne jest generowane przez magnes przy­mocowany do odzieży, poduszek, biżuterii, butów itp. są również stosowane w magnetoterapii22. Magnesy stałe są łatwe w użyciu, niedrogie i powszechnie dostępne. Zastosowanie takich magnesów jest formą leczenia prze­wlekłego bólu związanego z dysfunkcją układu mię­śniowo-szkieletowego i chorobami zapalnymi, w tym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS)19. Obecny stan wiedzy nie jest wystarczający do jednoznacznego potwierdzenia skuteczności terapeutycznej statycz­nych pól magnetycznych23. Nie wszystkie przeprowa­dzone dotychczas badania kliniczne nad działaniem magnesów stałych charakteryzują się wysoką jakością metodologiczną, a wyniki tych badań nie mogą stano­wić dowodu naukowego na skuteczność takiej terapii we wszystkich przypadkach19.

Bezpieczeństwo magnetoterapii

Pole magnetyczne nie powoduje efektu termicznego w tkance i nie jest bezpośrednio odczuwane przez ludzkie ciało10,14,24. Większa intensywność tego pola jest zgłaszana przez badanych jako różnego rodzaju odczucia, w tym mrowienie i wibracje17. Nie odnotowano żadnych znaczą­cych skutków ubocznych podczas korzystania z takich pól14. W przypadku nadwrażliwości możliwe są objawy neurasteniczne i wegetatywne, objawy dermatologiczne (zaczerwienienie, mrowienie, pieczenie), niewyraźne widzenie, zwiększona wrażliwość na bodźce chemiczne i inne objawy17. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała pola magnetyczne niskiej czę­stotliwości EMF-LF (low-frequency electromagnetic fields) jako możliwy czynnik rakotwórczy18. Statyczne pola magnetyczne są uważane za bezpieczne nawet w przy­padku bardzo wysokiej indukcji magnetycznej, podczas gdy udowodniono szkodliwy wpływ pól elektromagne­tycznych na organizm ludzki przy długotrwałej ekspozy­cji na nie8,12,25. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę możliwe zagrożenia i zgodność z obowiązującymi przepisami doty­czącymi procedur8.

Reumatoidalne zapalenie stawów – wpływ na skuteczność i jakość życia

Częstość występowania reumatoidalnego zapalenia sta­wów na świecie waha się od 0,3 do 1,5% populacji, nato­miast w Europie dotyczy 0,8% dorosłej populacji26. Szacuje się, że w Polsce na choroby zapalne stawów choruje około 400 000 osób, w tym 135 000-157 000 na RZS. Obserwuje się stały wzrost liczby zachorowań27. Na RZS chorują naj­częściej osoby w wieku 30-50 lat. Kobiety chorują 2-3 razy częściej. W porównaniu z populacją ogólną pacjenci z RZS żyją o 7-10 lat krócej26,28. Koszty ekonomiczne wynika­jące z tej choroby związane są przede wszystkim z utratą zdolności do pracy oraz koniecznością zapewnienia opieki w przypadku utraty sprawności27.

Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą prze­wlekłą i postępującą. Toczący się proces zapalny prowa­dzi do zniekształcenia stawów, upośledzenia ich funkcji, powikłań w narządach wewnętrznych i zmian psychicz­nych. Choroba prowadzi do znacznego obniżenia jako­ści życia, niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci29. Objawy depresji występują u 13-25% chorych na RZS, gdy pacjent uświadamia sobie niekorzystne rokowa­nie w tej chorobie26. Charakterystyczne cechy kliniczne RZS obejmują ból – często przewlekły – obrzęk, ogra­niczenie ruchomości, sztywność i stan zapalny wystę­pujący w wielu stawach9,29,30. Ból jest najważniejszym czynnikiem determinującym poziom niepełnospraw­ności pacjenta31. Ból stawów wywołuje odruch napię­cia mięśni, co powoduje ucisk uszkodzonych struktur stawowych i nasila dolegliwości bólowe. Powstaje mechanizm tzw. błędnego koła bólu14,32. Aktywność fizyczna chorego jest ograniczona, obserwuje się stop­niową utratę tkanki mięśniowej i kostnej, zaburzenia snu i ogólne zmęczenie. Pacjent staje się bardziej zależny od otoczenia15,26,29.

Leczenie pacjentów z RZS jest wielokierunkowe i obej­muje farmakoterapię, leczenie chirurgiczne i rehabilitację. Zakres leczenia i rehabilitacji zależy od stanu funkcjo­nalnego pacjenta, wieku, czasu trwania choroby i stop­nia uszkodzenia układu mięśniowo-szkieletowego15,33,34. Rehabilitacja na każdym etapie spowalnia progresję procesu chorobowego i poprawia jakość życia chorych na RZS30,35,36. Badania laboratoryjne umożliwiają ocenę skuteczności terapii i jej ewentualną modyfikację29,37. Rehabilitacja chorych na RZS jest złożonym procesem prowadzonym od momentu rozpoznania choroby do końca życia30.

W ramach kompleksowej rehabilitacji stosuje się czyn­niki fizykalne, które działają przeciwbólowo, zmniej­szają sztywność poranną, poprawiają stan funkcjonalny pacjenta i ograniczają stosowanie leków przeciwbólo­wych14,38,39. Pierwsze zauważalne efekty pojawiają się po serii zabiegów. Na jakość efektów pozytywnie wpływa kontynuacja zabiegów w uzdrowisku (lat sanus per aqua), gdzie istnieje możliwość wzbogacenia kompleksowej fizjoterapii o balneoterapię. Takie podejście zwiększa efekt przeciwbólowy i wydłuża odpowiedź40. Terapia zarówno stałą, jak i ekstremalnie niską częstotliwo­ścią MF (ELF MF) jest z powodzeniem stosowana wśród metod leczenia fizykalnego.

Zastosowanie pola magnetycznego u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości (LF-EMF) jest powszechnie stosowane w leczeniu pacjentów z cho­robami układu kostno-stawowego, w tym RZS16,21. Sto­sowane są zarówno zabiegi magnetoterapii (indukcja powyżej 0,1 mT), jak i stymulacji magnetycznej (indukcja poniżej 0,1 mT)6. Terapia zmniejsza reaktywność układu odpornościowego w przypadku zmian zapalnych i zwy­rodnieniowych w stawach10. Daje również efekt przeciwbó­lowy i przeciwobrzękowy3,40. Według Cieślińskiej-Świder14 w chorobie zwyrodnieniowej stawów stosuje się natężenie magnetyczne 2 mT i częstotliwość 12 Hz. Zalecany czas zabiegu wynosi od 15 do 30 minut, a zabiegi wykonuje się 1-2 razy dziennie przez kilka tygodni14.

Celem badań przeprowadzonych przez Kumara i wsp.41 była ocena wpływu impulsowych pól elektromagnetycz­nych (PEMF) na eksperymentalnie wywołany stan zapalny u szczurów. Zastosowano sinusoidalne jednobiegunowe pole magnetyczne o różnych parametrach. Oceniano aktywność enzymów lizosomalnych, naciek komó­rek zapalnych oraz obrzęk. Optymalne parametry pola wynosiły w tym przypadku 4 mT, 5 Hz i czas ekspozycji 90 minut41. W badaniach Dortcha i Johnsona42 szczury z eks­perymentalnie wywołanym reumatoidalnym zapaleniem stawów poddawano codziennie działaniu pola magne­tycznego AC o parametrach 10 mT i 5-50 Hz. Wykazano, że PEMF może być użytecznym środkiem terapeutycz­nym w leczeniu przewlekłych chorób zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów42.

Shupak i wsp. przeprowadzili podwójnie zaślepione, randomizowane badanie z grupą kontrolną obejmującą pacjentów z RZS i fibromialgią. Badane grupy poddano magnetoterapii o dwóch różnych wartościach maksymal­nej indukcji 200 μT i 400 μT. Badania wykazały niewielki spadek poziomu bólu po zastosowaniu magnetotera­pii, choć zmiana nie była istotna statystycznie. Autorzy stwierdzili, że magnetoterapia wykazuje niewielki efekt przeciwbólowy u pacjentów z RZS43. W badaniu Kraw­czyk-Wasielewskiej i wsp. 50 pacjentów z RZS poddano różnym rodzajom zabiegów fizjoterapeutycznych (krio­terapia, sonoterapia, pole magnetyczne, laseroterapia, diadynamik, metoda TENS). Obrzęk, poziom bólu i czas trwania sztywności porannej oceniano przed i po lecze­niu. Po zastosowaniu jakiegokolwiek czynnika fizykotera­peutycznego nie występowały objawy ze strony układu moczowego. Autorzy wykazali, że pole magnetyczne spo­wodowało zmniejszenie dolegliwości bólowych u 82% badanych, przy czym wielkość efektu przeciwbólowego została oceniona przez autorów jako umiarkowana. Zaob­serwowano zmniejszenie obrzęku i skrócenie czasu trwa­nia sztywności porannej. Za najbardziej skuteczne autorzy uznali krioterapię, laseroterapię, TENS i sonoterapię28.

Greaves i Harlow44 ocenili przydatność stosowania sła­bych magnesów w obserwacji efektów placebo w bada­niach nad magnetoterapią. Zastosowali oni magnesy o sile 180 mT jako magnesy aktywne i magnesy o sile 50 mT jako placebo. Autorzy doszli do wniosku, że magnesy 50 mT nie mogą być stosowane w próbie placebo, gdyż w subiektywnej ocenie pacjentów mają one działanie terapeutyczne44. Badania Krawczyk-Wasielewskiej i wsp. wykazały, że zastosowanie czynników fizykalnych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów (termoterapia, sonoterapia, fototerapia, elektroterapia i magnetoterapia) podczas dwutygodniowego pobytu w szpitalu zmniejszyło dolegliwości bólowe oraz poprawiło stan funkcjonalny czynnikiem determinującym poziom niepełnospraw­ności pacjenta31. Ból stawów wywołuje odruch napię­cia mięśni, co powoduje ucisk uszkodzonych struktur stawowych i nasila dolegliwości bólowe. Powstaje mechanizm tzw. błędnego koła bólu14,32. Aktywność fizyczna chorego jest ograniczona, obserwuje się stop­niową utratę tkanki mięśniowej i kostnej, zaburzenia snu i ogólne zmęczenie. Pacjent staje się bardziej zależny od otoczenia15,26,29.

Leczenie pacjentów z RZS jest wielokierunkowe i obej­muje farmakoterapię, leczenie chirurgiczne i rehabilitację. Zakres leczenia i rehabilitacji zależy od stanu funkcjo­nalnego pacjenta, wieku, czasu trwania choroby i stop­nia uszkodzenia układu mięśniowo-szkieletowego15,33,34. Rehabilitacja na każdym etapie spowalnia progresję procesu chorobowego i poprawia jakość życia chorych na RZS30,35,36. Badania laboratoryjne umożliwiają ocenę skuteczności terapii i jej ewentualną modyfikację29,37. Rehabilitacja chorych na RZS jest złożonym procesem prowadzonym od momentu rozpoznania choroby do końca życia30.

W ramach kompleksowej rehabilitacji stosuje się czyn­niki fizykalne, które działają przeciwbólowo, zmniej­szają sztywność poranną, poprawiają stan funkcjonalny pacjenta i ograniczają stosowanie leków przeciwbólo­wych14,38,39. Pierwsze zauważalne efekty pojawiają się po serii zabiegów. Na jakość efektów pozytywnie wpływa kontynuacja zabiegów w uzdrowisku (lat sanus per aqua), gdzie istnieje możliwość wzbogacenia kompleksowej fizjoterapii o balneoterapię. Takie podejście zwiększa efekt przeciwbólowy i wydłuża odpowiedź40. Terapia zarówno stałą, jak i ekstremalnie niską częstotliwo­ścią MF (ELF MF) jest z powodzeniem stosowana wśród metod leczenia fizykalnego.

Zastosowanie pola magnetycznego u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości (LF-EMF) jest powszechnie stosowane w leczeniu pacjentów z cho­robami układu kostno-stawowego, w tym RZS16,21. Sto­sowane są zarówno zabiegi magnetoterapii (indukcja powyżej 0,1 mT), jak i stymulacji magnetycznej (indukcja poniżej 0,1 mT)6. Terapia zmniejsza reaktywność układu odpornościowego w przypadku zmian zapalnych i zwy­rodnieniowych w stawach10. Daje również efekt przeciwbó­lowy i przeciwobrzękowy3,40. Według Cieślińskiej-Świder14 w chorobie zwyrodnieniowej stawów stosuje się natężenie magnetyczne 2 mT i częstotliwość 12 Hz. Zalecany czas zabiegu wynosi od 15 do 30 minut, a zabiegi wykonuje się 1-2 razy dziennie przez kilka tygodni14.

Celem badań przeprowadzonych przez Kumara i wsp.41 była ocena wpływu impulsowych pól elektromagnetycz­nych (PEMF) na eksperymentalnie wywołany stan zapalny u szczurów. Zastosowano sinusoidalne jednobiegunowe pole magnetyczne o różnych parametrach. Oceniano aktywność enzymów lizosomalnych, naciek komó­rek zapalnych oraz obrzęk. Optymalne parametry pola wynosiły w tym przypadku 4 mT, 5 Hz i czas ekspozycji 90 minut41. W badaniach Dortcha i Johnsona42 szczury z eks­perymentalnie wywołanym reumatoidalnym zapaleniem stawów poddawano codziennie działaniu pola magne­tycznego AC o parametrach 10 mT i 5-50 Hz. Wykazano, że PEMF może być użytecznym środkiem terapeutycz­nym w leczeniu przewlekłych chorób zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów42.

Shupak i wsp. przeprowadzili podwójnie zaślepione, randomizowane badanie z grupą kontrolną obejmującą pacjentów z RZS i fibromialgią. Badane grupy poddano magnetoterapii o dwóch różnych wartościach maksymal­nej indukcji 200 μT i 400 μT. Badania wykazały niewielki spadek poziomu bólu po zastosowaniu magnetotera­pii, choć zmiana nie była istotna statystycznie. Autorzy stwierdzili, że magnetoterapia wykazuje niewielki efekt przeciwbólowy u pacjentów z RZS43. W badaniu Kraw­czyk-Wasielewskiej i wsp.28 50 pacjentów z RZS poddano różnym rodzajom zabiegów fizjoterapeutycznych (krio­terapia, sonoterapia, pole magnetyczne, laseroterapia, diadynamik, metoda TENS). Obrzęk, poziom bólu i czas trwania sztywności porannej oceniano przed i po lecze­niu. Po zastosowaniu jakiegokolwiek czynnika fizykotera­peutycznego nie występowały objawy ze strony układu moczowego. Autorzy wykazali, że pole magnetyczne spo­wodowało zmniejszenie dolegliwości bólowych u 82% badanych, przy czym wielkość efektu przeciwbólowego została oceniona przez autorów jako umiarkowana. Zaob­serwowano zmniejszenie obrzęku i skrócenie czasu trwa­nia sztywności porannej. Za najbardziej skuteczne autorzy uznali krioterapię, laseroterapię, TENS i sonoterapię28.

Greaves i Harlow ocenili przydatność stosowania sła­bych magnesów w obserwacji efektów placebo w bada­niach nad magnetoterapią. Zastosowali oni magnesy o sile 180 mT jako magnesy aktywne i magnesy o sile 50 mT jako placebo. Autorzy doszli do wniosku, że magnesy 50 mT nie mogą być stosowane w próbie placebo, gdyż w subiektywnej ocenie pacjentów mają one działanie terapeutyczne44. Badania Krawczyk-Wasielewskiej i wsp.33 wykazały, że zastosowanie czynników fizykalnych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów (termoterapia, sonoterapia, fototerapia, elektroterapia i magnetoterapia) podczas dwutygodniowego pobytu w szpitalu zmniejszyło dolegliwości bólowe oraz poprawiło stan funkcjonalny i poziom ogólnej sprawności u wszystkich pacjentów33. Kalmus i wsp.39 wykazali, że stosowanie materacy magne­tycznych generujących silne pole magnetyczne o mak­symalnej indukcji 64 mT zmniejszało aktywność ruchową podczas snu, co przyczyniało się do poprawy jego jakości. Stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie poziomu bólu, a także istotne statystycznie zmniejszenie dawki NLPZ w grupie leczonej magnetoterapią39.

Skalska-Izdebska i wsp.45 potwierdzili przeciwbólowe i przeciwobrzękowe działanie magnetoterapii u pacjen­tów z RZS. U wszystkich 20 osób poddanych magnetote­rapii stwierdzono zmniejszenie obrzęku okołostawowego, a u 70% uzyskano efekt przeciwbólowy45. W badaniu Wala­sik i wsp.46 oceniano skuteczność kilku zestawów zabiegów fizykoterapeutycznych wykonywanych ambulatoryjnie na dłoniach chorych na RZS. Porównywano skuteczność dwóch zestawów zabiegów fizykoterapeutycznych sto­sowanych w grupie A (sonoterapia, laseroterapia) i grupie B (magnetoterapia, krioterapia). W obu grupach zastoso­wano ten sam program kinezyterapeutyczny obejmujący ćwiczenia manualne dłoni. Stwierdzono, że stosowanie zabiegów fizykalnych w połączeniu z kinezyterapią sku­tecznie ogranicza liczbę tkliwych i obrzękniętych stawów oraz zmniejsza dolegliwości bólowe. Wykazano, że sku­teczniejszy jest zestaw składający się z magnetoterapii i krioterapii46. Chwieśko-Minarowska i wsp.47 porównali wpływ stymulacji laserowej i pola magnetycznego niskiej częstotliwości na funkcję ręki i jakość życia pacjentów z RZS. Zastosowano natężenie pola magnetycznego od 3 mT i częstotliwość 5 Hz, stopniowo zwiększając parametry do 7,5 mT i 23 Hz. W grupie leczonej stymulacją laserową stwierdzono zmniejszenie dolegliwości bólowych w prze­ciwieństwie do leczenia polem magnetycznym. W obu grupach odnotowano zmniejszenie liczby obrzękniętych stawów i poprawę jakości życia. Lepsze wyniki uzyskano po zastosowaniu laseroterapii47. W badaniu Leśniewi­cza i wsp.21 oceniano wpływ zabiegów na ruchomość fizyczną kobiet z RZS. Uzyskano zmniejszenie dolegliwo­ści bólowych po zastosowaniu jonoforezy, magnetotera­pii, a także wspólnego stosowania tych zabiegów. Wyniki nie wykazały istotnych różnic między efektami zabiegów jonoforezy a efektami zabiegów jonoforezy uzupełnio­nych magnetoterapią21.

Przegląd przeprowadzony przez Eccles48 obejmował 21 badań i oceniał ich poziom jakości metodologicznej. Jedenaście badań o wysokiej jakości metodologicznej potwierdziło pozytywny efekt przeciwbólowy magnesów stałych na ból mięśniowo-szkieletowy, neuropatyczny, zapalny i reumatyczny. Autor stwierdził, że opublikowane kontrolowane badania kliniczne potwierdziły działanie przeciwbólowe magnesów stałych48.
Przegląd Macfarlane i wsp.22 obejmował badanie przeprowadzone na 64 pacjentach z RZS podzielonych na dwie grupy. Porównano statyczne pole magnetyczne o natężeniu 190 mT i 72 mT. W obu grupach zaobser­wowano zmniejszenie bólu. W grupie leczonej wyższą wartością indukcji zaobserwowano istotnie większą redukcję aktywności choroby oraz istotnie lepsze wyniki w zakresie subiektywnej oceny nasilenia objawów przez pacjenta. Autorzy porównali również skutecz­ność różnych terapii (akupunktura, medytacja, trening autogenny, terapia progresywnej relaksacji mięśni, sta­tyczne pole magnetyczne i tai chi) w leczeniu pacjentów z RZS. Skuteczność przeciwbólowa żadnej z wymienio­nych terapii nie została jednoznacznie potwierdzona, jednak ogólna ocena stanu zdrowia przeprowadzona w różnych punktach czasowych po zastosowaniu magnetoterapii uległa poprawie. W trakcie terapii nie zaobserwowano żadnych zdarzeń niepożądanych ani skutków ubocznych22.

Podsumowując, pole magnetyczne jest użytecznym czynnikiem fizykalnym wykorzystywanym w nowocze­snej i kompleksowej rehabilitacji stosowanej w licznych dysfunkcjach i zespołach objawowych. Pola magne­tyczne i stymulacja magnetyczna są skuteczne w leczeniu chorób zapalnych i urazów układu mięśniowo-szkiele­towego, chorób układu nerwowego, zaburzeń napię­cia mięśniowego oraz chorób układu pokarmowego i moczowo-płciowego10.

Rehabilitacja osób z chorobami reumatycznymi zmniej­sza dolegliwości bólowe i poprawia funkcje układu ruchu, a redukcja stresu wpływa korzystnie na psychikę pacjenta i poprawia jakość życia36,49. O rodzaju i sposobie prowadze­nia terapii decyduje lekarz. Powinien wybrać procedurę, która jest najbardziej skuteczna i bezpieczna z uwzględ­nieniem wskazań i przeciwwskazań w najnowszej lite­raturze przedmiotu1,14,29. Ważne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z pacjentem, który może bagate­lizować swój stan lub świadomie ukrywać niepokojące objawy50. Reakcje na fizjoterapię mogą wynikać z cha­rakteru choroby, stadium choroby, sprawności ruchowej, stanu emocjonalnego pacjenta oraz stopnia zaangażowa­nia w proces leczenia40.

Pole magnetyczne jest naturalną metodą leczenia i jest uważane za skuteczny czynnik fizyczny stosowany u pacjentów z RZS19,28,51. Leki często mają skutki uboczne i mogą powodować uzależnienie, dlatego ich długotrwałe stosowanie może nie być dobrze tolerowane przez orga­nizm, a niekiedy stanowi istotne zagrożenie11,19. Działanie przeciwbólowe magnetoterapii może ograniczyć farma­koterapię3,20. Samborski9 podkreśla, że rozwiązaniem jest uzupełnienie leczenia farmakologicznego o kinezyterapię i zabiegi fizykalne. Według autora błędem jest odstawia­nie farmakoterapii i zastępowanie jej fizykoterapią9

Skuteczność fizykoterapii, w tym terapii polem magne­tycznym, u pacjentów z RZS budzi wątpliwości niektó­rych autorów17,52. Kwestie związane z wpływem LF-EMF na organizm ludzki są nierozstrzygnięte w świecie nauki i wymagają dalszych badań17. Nadal potrzebne są bada­nia nad ograniczeniami stosowania pola magnetycznego, środkami ostrożności i możliwymi skutkami ubocznymi, gdyż przeciwwskazania do stosowania danego bodźca fizycznego często opierają się na przypuszczeniach o możliwości wystąpienia działań niepożądanych, a nie na dowodach uzyskanych na podstawie badań ich właściwo­ści biologicznych53. Badania o najwyższej jakości metodo­logicznej wymagają grupy kontrolnej z terapią placebo. Brak odczuć podczas leczenia magnetoterapią umożli­wia przeprowadzenie takich badań klinicznych. Według Richmond trudność w prowadzeniu badań o najwyższej jakości metodologicznej z udziałem osób z RZS polega na tym, że jest ona stosowana u uczestników, którym poda­wana jest długotrwała farmakoterapia, a rezygnacja z niej na czas trwania projektów badawczych stanowi problem natury etycznej19. W niektórych projektach badawczych nie uwzględnia się długoterminowej obserwacji, przez co nie można ocenić trwałości efektów leczenia, jak również obserwować ewentualnych czynników wpływających na wynik w trakcie obserwacji krótkoterminowej. 

Podsumowanie 

Konieczna jest kontynuacja badań nad wpływem pola magnetycznego na układy biologiczne, wpływem terapii na parametry pola magnetycznego oraz możliwością uzy­skiwania zdalnych efektów terapeutycznych. Metodologia dotychczas prowadzonych badań klinicznych powinna być uważnie, ale i krytycznie analizowana ze względu na fakt, że przytaczane w pracach parametry i jednostki, w jakich są wyrażane, budzą niekiedy wątpliwości. Efekty dłuższej obserwacji są szczególnie istotne w badaniach wykorzystujących kwestionariusze niepełnosprawności, a także skale jakości życia. Ponadto włączenie do badań możliwie dużej i jednorodnej grupy pacjentów dostarczy jednoznacznych dowodów na skuteczność magnetote­rapii w leczeniu pacjentów z RZS. Wymaga to starannego opracowania i rozpowszechnienia wytycznych metodolo­gicznych dotyczących stosowania pola magnetycznego, które zapewnią optymalne efekty takiej terapii. 

 

Bibliografia zawierająca 53 pozycje znajduje się w źródle oryginalnym: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/ 

Reumatologia. 2016; 54(4): 201-206. 
Opublikowano online 2016 Oct 5. doi: 10.5114/reum.2016.62475 
PMCID: PMC5090029 
PMID: 27826175 

 

AUTORZY
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl