Przegląd metod odnowy biologicznej dla osób uprawiających sport

Termin „wellness” obejmuje szerokie spektrum metod, które wpływają na ludzkie ciało, przywracając jego możliwości i funkcje, które zostały wcześniej wyczerpane w wyniku zwiększonej aktywności fizycznej i psychicznej, np. sportu. Ten artykuł stanowi przegląd najważniejszych i najnowszych systemów i metod odnowy biologicznej stosowanych w dzisiejszym sporcie. Dzielą się one na trzy obszary: pedagogiczny, psychologiczny i medyczno-biologiczny. Do najpopularniejszych zabiegów należą: naświetlanie promieniami podczerwonymi, krioterapia, elektroterapia, magnetoterapia, ultradźwięki i laseroterapia, a także sauna, okłady parafinowe, okłady borowinowe i kąpiele solankowe. W szerszym kontekście, artykuł uwzględnia również rosnące zapotrzebowanie na lepsze metody regeneracji organizmu oraz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie fizjoterapii sportowej.
Article Image

WPROWADZENIE

Termin „odnowa biologiczna” jest często rozumiany w sposób dość ogólny i używany zamiennie np. ze sło­wem „SPA” lub „wellness”. W przeciwieństwie do jego powszechnego rozumienia, literatura specjalistyczna pre­cyzuje ten termin w następujący sposób:

„Pod tym pojęciem rozumie się szereg oddziaływań (...) na organizm ludzki mających na celu przeciwdziałanie przeciążeniom i przywracanie pełnej sprawności fizycz­nej i motywacji psychicznej, które uległy pogorszeniu na skutek wyczerpującej pracy fizycznej i umysłowej, miej­scowego zmęczenia głównie układu mięśniowo-szkiele­towego, rekonwalescencji itp.”1.

W nieco szerszym ujęciu odnowa biologiczna stosowana jest w trzech obszarach:

„Grupa efektów psychologicznych, edukacyjnych i bio­logicznych, których celem jest aktywacja procesu relaksa­cji, co jest ściśle związane z ochroną i poprawą zdrowia”2.

Niniejszy artykuł przedstawia przegląd uznanych i początkujących terapii odnowy biologicznej w kontekście rosnącej popularności różnych form ćwiczeń fizycznych.

PRZEGLĄD I DYSKUSJA

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Co ciekawe, przywracanie organizmu do zdrowej kondycji i funkcjonalności po wcześniejszej intensywnej aktywno­ści fizycznej nie jest wynalazkiem współczesnym. Wywo­dzi się ze starożytności, gdzie sport odgrywał ważną rolę w życiu i kulturze np. Greków. Wysoka sprawność fizyczna była postrzegana przez Greków jako dowód doskonałości człowieka i sposób na witalne, zdrowe życie. Pewne jest, że już w tamtych czasach stosowano zabiegi odnowy biologicznej mające na celu poprawę wydolności organizmu i regenerację, bo oprócz artystów czy filozofów, zawodnikom towarzyszyli także lekarze. Sam Hipokrates obserwował sesje treningowe, by lepiej zrozumieć ludzkie ciało i opracować lepsze zalecenia dietetyczne. Pisano rozprawy na temat reżimów trenin­gowych, a Galen (II/III wiek n.e.) doszedł do wniosku, że medycy muszą trenować równie ciężko jak sportowcy, z którymi pracowali, aby osiągnąć doskonałość w swojej dziedzinie medycyny3.

ROSNĄCA ROLA ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Dziś sport to nie tylko forma spędzania wolnego czasu, relaksu, oderwania się od codzienności. Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome i coraz częściej doświad­cza jego dobroczynnego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne. Już teraz można zauważyć, że zarówno osoby młode, jak i starsze, a także całe rodziny są często obecne na różnego rodzaju imprezach, ścieżkach zdrowia, gdzie starają się przekraczać granice swojej wytrzymało­ści. To z kolei oznacza, że odsetek osób doświadczają­cych zmęczenia, przetrenowania i kontuzji nieuchronnie wzrośnie. W konsekwencji na rynku będzie rosło zapo­trzebowanie na skuteczne zabiegi regeneracyjne, a sku­teczność takich zabiegów opiera się na fachowej wiedzy na temat stosowania terapii odnowy biologicznej oraz specjalistycznym sprzęcie. Można śmiało założyć, że rosnąca liczba amatorów i półprofesjonalistów będzie świadoma, że odnowa biologiczna stosowana na różnych etapach treningu – nie tylko w przypadku przemęczenia czy poważniejszych kontuzji – przygotowuje organizm do osiągania lepszych wyników fizjologicznych. Wszyst­kie powyższe aspekty sprawiają, że w dziedzinie odnowy biologicznej rośnie zapotrzebowanie a) na specjalistów, którzy wiedzą jak stosować takie metody w kontekście sportu oraz b) na coraz skuteczniejsze metody regene­racji organizmu. Warto zatem dokonać przeglądu naj­ważniejszych systemów i metod odnowy biologicznej oraz przyjrzeć się kierunkom rozwoju tej coraz ważniej­szej dziedziny medycyny.

SYSTEMY ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Odnowa biologiczna obejmuje narzędzia, które można podzielić na trzy obszary: edukacyjny, psychologiczny i medyczno-biologiczny4,5.


1. Środki edukacyjne: 
    

 • tworzenie planów treningowych, które są optymalne pod względem możliwości sportowca 
 • właściwe planowanie cykli treningowych 
 • rozliczanie równowagi między ćwiczeniami a odpoczyn­kiem podczas treningu 
 • w tym specjalistyczne sesje treningowe mające na celu zapewnienie najlepszych warunków do relaksu fizycz­nego i psychicznego 
 • osiągnięcie poziomu motywacji wystarczającego do mobilizacji i aktywacji umysłu i ciała5

2. Środki psychologiczne: 

 • tworzenie warunków sprzyjających budowaniu dobrych relacji interpersonalnych, np. między zawodnikiem a drużyną, trenerami, lekarzami itp. 
 • zapewnienie specjalnych form odpoczynku i relaksu, które eliminują obciążenie psychiczne graczy 
 • wzmocnienie odporności psychicznej przy odpowiedniej współpracy z trenerem i psychologiem5

3. Środki medyczne i biologiczne: 

 • dostosowanie planów żywieniowych do aktualnych potrzeb sportowca 
 • zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej 
 • stosowanie zabiegów medycyny fizykalnej i terapii uzdrowiskowych5 

CELE WELLNESS

Umiejętnie zastosowana odnowa biologiczna może zwiększyć efektywność każdego etapu treningowego. Pod tym względem jej zadania można podzielić zasadni­czo na cztery elementy: 

 • Planowanie regeneracji powysiłkowej na etapie two­rzenia planu treningowego, które ma na celu skutecz­niejsze niwelowanie zaburzeń funkcjonalnych1,5.
 • Optymalizacja powrotu do zdrowia: wybór odpowied­nich terapii, które przyspieszają regenerację organizmu sportowca, aby przywrócić go do aktualnych potrzeb. 
 • Profilaktyka: właściwa metodyka treningu i aktywno­ści fizycznej oraz niwelowanie skutków wysiłku, m.in. wytwarzanie mechanizmów obronnych i adaptacyjnych. 
 • Zakończenie procesów gojenia doznanych urazów, które często prowadzą do długiej absencji w aktyw­ności sportowej. Do najczęstszych należą stłu­czenia, otarcia naskórka oraz uszkodzenia aparatu torebkowo-więzadłowego1,5.

Odnowa biologiczna, ze względu na szerokie możli­wości zastosowania, jest wykorzystywana i powinna być wykorzystywana w każdej fazie treningowej i dobierana w zależności od rodzaju aktywności fizycznej. Do najczę­ściej stosowanych zabiegów odnowy biologicznej należą: naświetlania podczerwienią, hydroterapia, krioterapia, terapia ciepłem, elektroterapia, magnetoterapia, terapia ultradźwiękami, masaże i balneoterapia.

HYDROTERAPIA

Jest to prawdopodobnie najczęściej stosowany rodzaj fizykoterapii stosowany w procesie regeneracji powysił­kowej. Zabiegi oparte na wodzie to w istocie mechaniczna stymulacja ciała poprzez różne poziomy ciśnienia i sze­roki zakres temperatur, a także korzystny wpływ oporu wody i pływalności. Najważniejszymi efektami hydro­terapii są miejscowe i ogólnoustrojowe reakcje organi­zmu na ogrzewanie, chłodzenie, miejscową stymulację mechaniczną (np. prysznice, hydromasaż) oraz reakcja na zanurzenie w wodzie ze względu na działanie odciąża­jące i oporowe wody. Ogólnie rzecz biorąc, cele różnych metod hydroterapii można podsumować jako dążenie do zmniejszenia przewlekłego bólu i stanu zapalnego, zabu­rzeń napięcia mięśniowego, a także poprawy koordynacji i mobilności 6-10.

KRIOTERAPIA

Korzystne działanie krioterapii ogólnoustrojowej wynika z reakcji organizmu poddanego działaniu bardzo niskich temperatur od –100°C do nawet –160°C przez około 2-3 minuty. Zabiegi ogólnoustrojowe odbywają się w specjalnie zaprojektowanych pomieszczeniach, np. kriokomorach, w których pomieszczenie chłodzone jest ciekłym azo­tem. Z kolei w zabiegach miejscowych wykorzystuje się np. lód, zimną wodę, zamrożone żele, kompresy lub stru­mień powietrza ze skroplonym CO2. Celem jest wywoła­nie stresu fizjologicznego, w którym najpierw kurczą się obwodowe naczynia krwionośne i mięśnie, a przepływ krwi i metabolizm ulegają spowolnieniu, a następnie orga­nizm w reakcji obronnej gwałtownie rozszerza naczynia zwiększając przepływ krwi. W rezultacie zwiększa się ilość składników odżywczych, tlenu i mediatorów przeciwza­palnych dostarczanych do komórek. Reakcje te sprawiają, że krioterapia jest doskonałym rozwiązaniem łagodzącym ból, obrzęki i stany zapalne, stymulującym regenerację uszkodzonych tkanek, rozluźniającym mięśnie i zwiększa­jącym zakres ruchu. Pozytywnie wpływa na metabolizm oraz stymuluje układ nerwowy i odpornościowy. Często wyraźnie poprawia również samopoczucie osób aktyw­nych, które przeszły operację chirurgiczną6, 7, 9-14

Wskazaniami do krioterapii są np: 

 • choroby reumatologiczne i zwyrodnieniowe,
 • stany pourazowe,
 • zmiany wynikające z przeciążenia układu mięśniowo­-szkieletowego,
 • w odnowie biologicznej, np. w przypadku sportow­ców, u osób zmęczonych fizycznie i psychicznie oraz w zespołach bólu mięśniowo-powięziowego6,7,9,15.

TERAPIE OPARTE NA CIEPLE

Źródłem ciepła w odnowie biologicznej może być ciepła woda lub ogrzane suche lub wilgotne powietrze. Zabiegi terapeutyczne mogą być stosowane miejscowo lub ogól­noustrojowo. Podstawową reakcją organizmu na ciepło jest reakcja naczyń krwionośnych. W wyniku działania ciepła, naczynia krwionośne skóry i te, które dostarczają krew do nerek, śledziony i mózgu rozszerzają się, a zgod­nie z prawem Dastre-Morata, duże naczynia klatki pier­siowej i brzucha reagują antagonistycznie i zwężają się. Odwrotny wzorzec występuje podczas stosowania terapii zimnem. Zwężenie naczyń wewnątrz ciała prowadzi do zmniejszenia krążenia krwi i zmniejszenia dopływu tlenu do głębszych tkanek, co wywołuje pożądaną adaptację – zwiększa się liczba czerwonych krwinek, poprawia się ogólna gospodarka tlenowa i zwiększa się liczba naczyń włosowatych w narządach wewnętrznych i mięśniach. Podczas zabiegów ogólnoustrojowych (np. łaźnia, sauna) dochodzi do przegrzania organizmu, co pociąga za sobą szereg skutków: obfite pocenie się wpływa na gospodarkę wodną i mineralną organizmu, zwiększa się metabolizm (wzrost temperatury ciała o 1°C = wzrost metabolizmu o ok. 3,6%, co np. w przypadku sauny oznacza wzrost o 11%), przyspiesza bicie serca i tempo oddychania. W kontekście sportu, jednym z najbardziej korzystnych efektów prze­grzania jest zmniejszenie napięcia mięśniowego. Udo­wodniono również, że np. podczas zabiegów w saunie i do kilkunastu godzin po zabiegu przysadka mózgowa i nadnercza wydzielają hormony.

Nadnercza zwiększają produkcję kortyzolu, który m.in. zwiększa wydolność wysiłkową6-8, 10, 12. W zabiegach miejscowych, w celu uzy­skania odczynu, stosuje się m.in. poduszki elektryczne, termofory lub lampy grzewcze (np. sollux). Naczynia krwionośne i limfatyczne rozszerzają się pod wpływem ciepła. Taki zwiększony przepływ krwi ma korzystny wpływ np. w leczeniu stanów zapalnych. Ciepło łagodzi ból i zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych i gład­kich. Terapie z wykorzystaniem lamp sollux stosuje się w przewlekłych i podostrych stanach zapalnych stawów i tkanek okołostawowych, patologiach pourazowych układu mięśniowo-szkieletowego, bólach mięśniowych oraz w schorzeniach ścięgien, więzadeł i mięśni spowo­dowanych przeciążeniami biomechanicznymi. Zaleca się również stosowanie promieniowania podczerwonego do ogrzania skóry i wszelkich zimnych obszarów ciała pacjenta przed masażem, kinezyterapią i stymulacją elektryczną7,8.

Ultradźwięki (terapia dźwiękiem znana również jako sonoterapia, fonoterapia, terapia ultradźwiękowa, ultrafonoterapia) 


Ultradźwięki to fale akustyczne niesłyszalne dla ludzkiego ucha, czyli powyżej 20 kHz, a w terapiach wykorzystuje się zakres ok. 800-2400 kHz. Terapia ultradźwiękami jest jedną z najbardziej rozpowszech­nionych terapii na całym świecie, podobnie jak w Polsce. Co ciekawe, jest to również jedna z najlepiej przeba­danych metod fizykoterapii, zarówno pod względem fizycznego zjawiska ultradźwięków, jak i jego efektów i skuteczności. W odróżnieniu od dotychczas opisa­nych metod fizykoterapii, ekspozycja na dźwięki reali­zowana jest przede wszystkim za pomocą zabiegów miejscowych (pierwotnych), które pośrednio oddziałują na inne części lub cały układ i w takim przypadku ich efekt określany jest jako wtórny. Lokalne działanie na tkanki jest złożonym procesem, na który składają się trzy główne aspekty:

 • Efekt fizykochemiczny: zmiany fizykochemiczne wywołane przez ultradźwięki zależą głównie od intensywności fali, a następnie od innych parame­trów, takich jak czas trwania procedury lub rodzaj tkanki. Znaczące efekty obejmują przyspieszenie rozpadu białek, transformację z żelu do zolu i zwięk­szoną przewodność elektryczną. Większość reakcji chemicznych, które wynikają z leczenia dźwiękiem, to utlenianie.
 • Działanie mechaniczne: Gdy fala akustyczna rozcho­dzi się, powoduje drgania cząsteczek ośrodka (np. powietrza, wody), dlatego fala akustyczna jest również falą mechaniczną, dlatego sposób oddziaływania fal dźwiękowych na gazy, ciecze i ciała stałe jest mecha­niczny, fizyczny. W tym kontekście wpływ ultradźwię­ków na tkanki jest określany jako mikromasaż, a jego wpływ na komórki to np. zmiana objętości komórek o 0,2%, co jest znaczącą zmianą. 
  Podsumowując dwa powyższe punkty, atermiczny efekt ultradźwięków stymuluje przepływ płynów wewnątrz – i zewnątrzkomórkowych w wyniku zmiany ciśnienia i zwiększonej przepuszczalności błon komór­kowych. W rezultacie występuje efekt przeciwzapalny, a procesy naprawcze ulegają przyspieszeniu. 
 • Działanie termiczne: Jednym z efektów działania mechanicznego jest generowanie energii cieplnej, która zależy od parametrów użytych ultradźwięków, czasu ekspozycji i poziomu absorpcji fali przez daną tkankę. Efekt termiczny jest najsilniejszy w obszarze granicz­nym niejednorodnych struktur tkankowych, np. tkanki kostnej i mięśniowej. W dalszej kolejności najbardziej podatna na efekt przegrzania jest tkanka nerwowa, nieco mniej mięśnie, a najmniej tkanka tłuszczowa. W praktyce oznacza to, że terapia jest odpowiednia dla tkanek o dużej zawartości kolagenu, takich jak ścięgna, więzadła, torebki stawowe – ogrzewanie zwiększa ich elastyczność bez zmniejszania wytrzymałości7,11,12,16,17.

TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ 

Jedną z odmian terapii ultradźwiękowej jest tzw. terapia falami uderzeniowymi. Jest to stosunkowo nowa metoda, którą po raz pierwszy zastosowano w leczeniu kamicy ner­kowej, gdzie stwierdzono, że oprócz kruszenia kamieni, efektem ubocznym jest łagodzenie dolegliwości zwią­zanych z układem mięśniowo-szkieletowym. Metoda jest bardzo skuteczna, niekiedy odracza, a nawet zapo­biega operacjom po urazach czy zwyrodnieniach narządu ruchu11,18,19. Ze względu na bardzo szybkie i wymierne efekty, metoda ta zajmuje szczególne miejsce w sporcie i wykorzystywana jest przede wszystkim w leczeniu bólu i stanów zapalnych, a jednym z pierwszych jej zastosowań w odnowie biologicznej podczas dużych imprez spor­towych były Igrzyska Olimpijskie w Atlancie w 1996 roku oraz podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej we Fran­cji dwa lata później. Zabieg polega na serii gwałtownych wzrostów ciśnienia: od 1500 do 3000 uderzeń fali do 21 razy na sekundę. Ośrodkiem rozchodzenia się takich fal jest najczęściej woda, a dla ułatwienia transmisji w głąb tkanek stosuje się np. tzw. żele ultradźwiękowe. Jest to metoda bardzo precyzyjna, gdyż aplikowana jest na wybrany obszar i oddziałuje tylko lub głównie na tkanki patologiczne. Oddziaływanie fali jest osiągane nawet do 12 centymetrów w głąb tkanki. Najczęstszymi schorze­niami leczonymi za pomocą fali uderzeniowej są uszko­dzenia ścięgien i torebek stawowych, przyczep ścięgien, ból rzepki, pourazowe zespoły bólowe, bóle mięśniowe, urazy ścięgna Achillesa, urazy barku i nadgarstka, zapale­nie ścięgna rzepki i wiele innych11, 16, 18-20

TERAPIA MAGNETYCZNA 

Czynnikiem leczniczym w magnetoterapii jest zmienne pole magnetyczne, dla którego dobiera się określoną częstotliwość i indukcję magnetyczną, czyli natężenie pola. Jednym z jej zastosowań jest leczenie urazów mięśni i ścięgien oraz powysiłkowego zmęczenia mięśni, ponie­waż pole magnetyczne przenika przez wszystkie struk­tury ciała, poprawia dotlenienie i ukrwienie. Ponadto efekt osteogenny przyspiesza proces gojenia złamanych kości. Magnetoterapia jest nietermiczną metodą fizykoterapii, a dzięki temu, że pole magnetyczne jest w stanie prze­niknąć przez większość substancji, jest skuteczna rów­nież wtedy, gdy pacjent nosi gips. Kształt generowanych impulsów pola magnetycznego jest różny dla różnych zastosowań metody, np. impulsy trójkątne stosowane są do regeneracji chrząstki stawowej, ścięgien i więzadeł, a impulsy sinusoidalne do nerwów i mięśni. Częstotliwość (od 1 do ok. 80 Hz) i siła (od 0,5 do 10 mT) pola magne­tycznego są ustawiane w zależności od stanu, a niższe wartości są stosowane w stanach ostrych, a najwyższe w stanach przewlekłych21,22

TERAPIA STYMULACJĄ MAGNETYCZNĄ 

Jest to forma terapii podobna do magnetoterapii, ale bardziej nowoczesna i oparta na opatentowanych roz­wiązaniach. Terapia stymulacją magnetyczną, w odróż­nieniu od magnetoterapii, wykorzystuje znacznie niższą indukcję (siłę) oraz wyższą częstotliwość pola, która sięga nawet 3000 Hz (w porównaniu do maksymalnie 100 Hz w magnetoterapii). Drugą istotną różnicą jest kształt sygnału pola magnetycznego, który w przypadku sty­mulacji magnetycznej określany jest jako piłokształtny, podczas gdy w magnetoterapii przyjmuje różne kształty geometryczne7,8,21,22. Stymulacja magnetyczna rozluźnia mięśnie gładkie w ścianach naczyń krwionośnych, działa przeciwbólowo, przyspiesza procesy regeneracyjne, goje­nie ran, stymuluje kościotworzenie, zwiększa mineraliza­cję kości hamując jednocześnie procesy demineralizacji oraz działa przeciwzapalnie stymulując produkcję pro­staglandyny E i c-AMP. Jest to coraz popularniejsza forma odnowy biologicznej, która może być stosowana nawet w warunkach domowych dzięki coraz popularniejszym  urządzeniom magnetycznym (Viofor JPS System – jedno z certyfikowanych urządzeń – CE – w terapii stymula­cją magnetyczną), gdyż wykazują one wysokie wskaź­niki bezpieczeństwa stosowania21-24. Terapia systemem Viofor JPS polega na oddziaływaniu na organizm wolno zmieniającym się polem magnetycznym, co prowadzi do zmian w organizmie wspomagających procesy odnowy biologicznej. W konsekwencji w organizmie uruchamiane są mechanizmy, które wyraźnie ułatwiają przywrócenie homeostazy. Terapia ta wykorzystuje impulsowe pole magnetyczne o bardzo niskich częstotliwościach. System Viofor, dzięki odpowiednim wymiarom, może być stoso­wany w każdych warunkach: w domu, w podróży, przed i po uprawianiu sportu. Leczenie stymulacją magnetyczną można przeprowadzić na każdym etapie cyklu treningo­wego, nawet podczas przerw, a najlepsze efekty osiąga się stosując stymulację magnetyczną po treningu (np. zmniejsza się dług tlenowy, poprawia się saturacja krwi, zmniejsza się napięcie mięśniowe). 

Zaleca się stosowanie systemu Viofor w następujących przypadkach: 
 

 • ból, 
 • obrzęk, 
 • urazy tkanek miękkich, 
 • urazy stawów i tkanek twardych, 
 • stany zapalne, – nerwice, zaburzenia nastroju, 
 • profilaktyczne działanie uspokajające, mające na celu przeciwdziałanie stresowi życia codziennego, 
 • stres, zwłaszcza po długotrwałym napięciu psychicz­nym (które jest częścią rywalizacji sportowej), 
 • zaburzenia koncentracji uwagi 
 • poprawia dotlenienie organizmu – lepsze wykorzystanie tlenu21-24.

ELEKTROTERAPIA 

Celem elektroterapii jest zmniejszenie bólu i poprawa ukrwienia stymulowanych tkanek. Przyspiesza resorpcję obrzęków i wysięków śródstawowych12. Zabiegi te wykony­wane są przy użyciu prądu stałego lub zmiennego o róż­nej częstotliwości. Zabiegi oparte na wykorzystaniu prądu stałego to galwanizacja i jonitermia. W galwanizacji, w zależności od różnego ułożenia elektrod, można uzy­skać różne efekty terapeutyczne powodujące rozluźnienie mięśni (elektroda anodowa) lub ich pobudzenie (elektroda katodowa)7,11,12,17. Przepływowi prądu stałego przez tkanki towarzyszą zjawiska elektrochemiczne, elektrokinetyczne i elektrotermiczne, które zwiększają ukrwienie ciała sty­mulowanego prądem oraz próg pobudliwości nerwów i zmniejszają ich przewodnictwo. Prąd galwaniczny zwięk­sza wchłanianie krwiaków, wysięków i obrzęków na skutek zwiększonej przepuszczalności naczyń krwionośnych, co jest wynikiem wydzielania histaminy. Poprawia krążenie krwi poprzez korzystny wpływ odżywczy na tkanki, działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo (mechanizm „bramki kontrolnej”), a także przyspiesza procesy regeneracyjne, co pozwala na szybsze gojenie się ran12. Galwanizację sto­suje się m.in. w zespołach bólowych związanych z zapale­niem nerwów, porażeniach wiotkich, zaburzeniach zrostu kostnego, stanach pourazowych, przeciążeniach mięśni oraz zaburzeniach w funkcjonowaniu krążenia obwodo­wego7. Inną terapią wykorzystującą prąd stały jest jono­foreza, w której leki dysocjujące na jony wprowadzane są bezpośrednio do tkanek. Charakterystyczne dla tego zabiegu jest to, że czynnikiem leczniczym są jony wpro­wadzane do organizmu, a nie sam prąd. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego leku w danej jednostce choro­bowej6,7,12,25. Głównymi celami do osiągnięcia w zabiegach jonoforezy są: działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, poprawa przepływu krwi, stymulacja resorpcji płynów, zmiana struktury tkanek, zapobieganie powstawaniu zro­stów i przykurczów oraz stymulacja regeneracji tkanek26. Kolejną grupą są zabiegi wykorzystujące prądy zmienne. 

Prądy diadynamiczne powstają w wyniku prostowa­nia sinusoidalnego prądu przemiennego o częstotliwo­ści 50 Hz. Czas trwania impulsu wynosi 10 ms i jest równy czasowi przerwy7,11. Prądy diadynamiczne wykorzystują impulsy sinusoidalne nałożone na prąd stały, w różnych kombinacjach, w zależności od wymaganego działania, dzięki czemu mają właściwości przeciwbólowe i naczy­nioruchowe, a także zwiększają pobudliwość układu nerwowo-mięśniowego. Korzystne efekty prądów dia­dynamicznych wykorzystuje się w takich przypadkach jak stany zapalne zmęczeniowe, naderwania ścięgien i mię­śni, w stłuczeniach, złamaniach blizny i nieskomplikowa­nych skręceniach. Natomiast w połączeniu z masażem, balneoterapią i kinezyterapią stosuje się je w stanach po skręceniach i podwichnięciach, w zanikach mięśniowych i zesztywnieniach wynikających z nieaktywności stawu, np. po długim unieruchomieniu w opatrunku gipsowym5,7,12,20. Prąd Träberta, zwany również masażem bodźcowym, jest prądem jednobiegunowym, impulsowym, prostokątnym, o niskiej częstotliwości (143 Hz). Czas trwania impulsu wynosi 2 ms, a czas przerwy 5 ms. Prądy te zmniejszają aktywność współczulnego układu nerwowego, co powo­duje rozluźnienie mięśni. Ich stosowanie zalecane jest m.in. w zespołach bólowych, wzmożonym napięciu mię­śniowym, zanikach mięśniowych, w stanach pourazowych, w zespole Sudecka i hiperalgezji27-29. Prądy interferen­cyjne są prądami średniej częstotliwości (1000-10 000 Hz), a ich zaletą jest to, że oddziałują na wnętrze leczonych tkanek, a nie na tkanki znajdujące się bezpośrednio pod elektrodami. Prądy te są często stosowane w przypadku osób aktywnie uprawiających sport, najczęściej stosuje się częstotliwości 90-100 Hz ze względu na ich właści­wości przeciwbólowe i odciążające współczulny układ nerwowy. Prądy te powstają w wyniku nałożenia na siebie dwóch prądów sinusoidalnych27,29

MASAŻ 

Najpopularniejszym fizjoterapeutycznym zabiegiem regeneracyjnym wśród sportowców jest klasyczny masaż suchy. W masażu wykorzystuje się wszystkie znane tech­niki, takie jak głaskanie, ugniatanie czy rozcieranie5. Celem masażu sportowego jest jak najszybsze przygotowanie do ekstremalnego wysiłku fizycznego, osiągnięcie maksy­malnych rezultatów oraz usunięcie znacznego zmęczenia organizmu po wysiłku. Masaż ma bardzo silny wpływ na układ nerwowy, zwłaszcza na jego część nerwowo-mię­śniową, poprawia trofizm tkanek, wpływa na układ krą­żenia, relaksuje ciało i umysł, poprawia jakość snu, usuwa bóle mięśni i stawów oraz przyspiesza wydalanie produk­tów przemiany materii (odpadów ciała). W sporcie wyczy­nowym stosuje się różne rodzaje masażu, takie jak masaż treningowy, masaż stosowany przed zawodami, masaż przedtreningowy, masaż potreningowy i masaż wspo­magający.

Klasyczny masaż sportowy pełni więc funkcje rozgrzewające, regenerujące i lecznicze. W odnowie biolo­gicznej wykorzystuje się również masaż wodny (podwodny i wirowy), masaż izometryczny oraz masaż uciskowy5,8.

Masaż podwodny powinien być stosowany bezpośred­nio po udziale w zawodach sportowych lub ciężkim tre­ningu w wodzie o temperaturze 32-33˚ C, a czas zabiegu powinien wynosić 10 minut.

Masaż wirowy – jest to masaż wibracyjny, wykorzystuje bodźce mechaniczne i termiczne w środowisku wodnym, które prowadzą do rozluźnienia mięśni, zmniejszenia bólu i poprawy krążenia krwi.

Masaż uciskowy wykonywany jest przy użyciu specjalistycznych urządzeń, takich jak specjalne nogawki, pasy i mankiety. Umieszcza się w nich kończyny, na które naprzemiennie oddziałuje podwyższone i obniżone ciśnienie atmosfe­ryczne. Największymi zaletami tej metody jest bardzo dobre pobudzenie krążenia krwi i zwiększenie siły mięśni, a także fakt, że z mięśni usuwane są produkty przemiany materii. Pobudzone krążenie krwi daje pożądane uczucie lekkości w kończynach poddawanych masażowi, co szcze­gólnie doceniają biegacze. Zabiegi masażu uciskowego są świetnym uzupełnieniem rozgrzewki lub zakończenia treningu. Ze względu na wysoką skuteczność w poprawie siły i zwiększaniu masy mięśniowej masaż uciskowy jest ważnym uzupełnieniem treningu5, 7-9 

INDIBA® ACTIVE W MEDYCYNIE SPORTOWEJ 

Jest to jedna z najnowocześniejszych metod stosowa­nych obecnie w fizykoterapii. Została opracowana przez hiszpańskich specjalistów, a jej skuteczność w sporcie, rehabilitacji i medycynie estetycznej została dokładnie udokumentowana. Rdzeniem metody jest opatentowane urządzenie, które składa się z dwóch specjalnych elektrod dostarczających prąd termiczny i nietermiczny do tkanek i komórek podczas krótkich, maksymalnie 15-minutowych sesji. Metoda ta wykorzystuje prąd o wysokiej częstotli­wości 448 kHz, który wywołuje szereg zmian w tkankach (zmienia przepuszczalność błony komórkowej, zwięk­sza metabolizm i zapotrzebowanie na tlen). Dużą zaletą tej terapii jest fakt, że w połączeniu z terapią manualną może oddziaływać na tkanki miękkie, chrzęstne i kostne. Głównymi celami terapii jest szybsza odbudowa tkanek, obniżenie progu bólowego i zmniejszenie stanu zapal­nego. Metoda Indiba® Activ wywołuje reakcje w organi­zmie na poziomie komórkowym i zmusza go do tworzenia nowych, zdrowych komórek, dzięki czemu regeneracja tkanek następuje szybciej. Skutkuje to zmniejszeniem dolegliwości bólowych, znacząco redukuje stan zapalny, a tym samym skraca czas leczenia. Stymulowane są nawet tkanki dotknięte przewlekłym stanem zapalnym (przy­czyna wielu przewlekłych schorzeń).

Oddziaływanie na trzy rodzaje tkanek, o których mowa powyżej, odbywa się poprzez zastosowanie dwóch układów w dwóch oddziel­nych elektrodach, co jest podstawą działania urządzenia: 
 

 • elektroda rezystancyjna – oddziałuje na tkankę kostną, ścięgna i więzadła 
 • elektroda kondensacyjna – oddziałuje na tkanki mięk­kie, głównie mięśnie i tkankę łączną 

W świetle powyższych korzyści, metoda Indiba®Activ jest z powodzeniem stosowana w sporcie ze względu na: 
   

 • zmniejszenie bólu 
 • zmniejszona podatność na urazy 
 • szybsza regeneracja po wysiłku 
 • lepsze przygotowanie fizyczne30

Metoda ta jest stosowana przez najlepsze europejskie kluby piłkarskie, takie jak FC Barcelona, Liverpool FC, a także współpracuje z prestiżowymi ośrodkami medycz­nymi, takimi jak: Szpital Ramón y Cajal w Madrycie, Szpi­tale CIMA i QUIRON w Barcelonie, Szpitale Santa Cruz i Sant Pau w Barcelonie, Klinika Uniwersytecka w Walen­cji, CONI Medicine, Research and Sport Institute w Rzymie oraz Instytut Gaetano Pini w Mediolanie. 

BALNEOTERAPIA 

Balneologia to dziedzina medycyny wykorzystująca naturalne surowce lecznicze, takie jak wody mineralne, gazy lecznicze, peloidy oraz sprzyjające warunki klima­tyczne. Obecnie zauważalne jest coraz częstsze stoso­wanie balneoterapii w medycynie sportowej i odnowie biologicznej, szczególnie w profilaktyce i leczeniu kontuzji sportowców różnych dyscyplin. Leczenie uzdro­wiskowe zwiększa intensywność mechanizmów adapta­cyjnych, uruchamia rezerwy czynnościowe organizmu, ich działanie skierowane jest na cały ustrój, a efekty terapeutyczne po zastosowaniu utrzymują się dłużej i są trwalsze. Zabiegi balneoterapeutyczne opierają się na właściwościach: surowców leczniczych, warunków atmosferycznych, optymalnych warunków bytowych i relaksacyjnych oraz sprzętu fizykoterapeutycznego, który jest ważnym uzupełnieniem procesów rekonwa­lescencji sportowców31-33. W krajach, w których kultura sportowa jest znacznie rozwinięta i zdobywana jest duża liczba medali podczas zawodów sportowych (Mistrzo­stwa Świata, Igrzyska Olimpijskie), takich jak np. USA czy Niemcy, istnieje wiele ośrodków rehabilitacyjnych dla sportowców, które powstały wiele lat temu. Podobnie jest obecnie w Polsce, gdzie powstają obiekty dedyko­wane sportowcom z szeroką gamą zabiegów balneo­logicznych odnowy biologicznej, które zyskują uznanie i popularność. 

WNIOSKI 

Popularność sportu niezaprzeczalnie rośnie i wyraża się w coraz bardziej dostępnej infrastrukturze, licznych blo­gach i kanałach social media poświęconych treningowi, czy nawet coraz gęstszej sieci siłowni, klubów i masowych imprez sportowych. Wraz z rosnącą liczbą osób trenują­cych w naturalny sposób wzrasta zapotrzebowanie na skuteczną odnowę biologiczną, stąd też niniejszy artykuł stanowi przegląd najważniejszych terapii w kontekście regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym. Organi­zmy osób aktywnie uprawiających sport doświadczają różnego poziomu przeciążeń, zmęczenia, przetreno­wania, niekiedy kontuzji, a specyfika takich stanów jest różna w każdej dyscyplinie sportowej. Ponadto metody odnowy biologicznej stosowane są jako profilaktyka i spo­sób na zwiększenie możliwości organizmu – to coś wię­cej niż regeneracja potreningowa, odpoczynek i relaks. Wszystko to sprawia, że konieczna jest znajomość sze­rokiego wachlarza zabiegów terapeutycznych oraz, co równie ważne, dogłębna wiedza na temat poszczegól­nych terapii, ponieważ każdy zabieg może być stosowany z różną intensywnością i czasem ekspozycji. Ponadto, jed­nym z czynników determinujących dobór odpowiedniego w danym momencie zabiegu będzie potrzeba regeneracji psychicznej sportowca. Co istotne, różnorodność dostęp­nych metod pozwala uniknąć popadania w rutynę w pro­wadzeniu odnowy biologicznej. 

Z pewnością potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć procesy zachodzące w ciele poddawanym fizykoterapii, poprawić skuteczność istniejących metod i poszukiwać nowych terapii. 


Artykuł źródłowy: https://wiadlek.pl/wp-content/ uploads/archive/2021/WLek202102133.pdf 
© Aluna Publishing 
Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIV, ISSUE 2, FEBRUARY 2021 

Bibliografia
 • Gieremek K, Dec L. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologicz­na. Bielsko-Biała: Has-Med, 2007. 
 • Fenczyn J, Kasperczyk T. Podręcznik Odnowy psychosomatycznej. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich; 1996 
 • Starożytna medycyna grecka (online) [https://www.ancient.eu/ Greek_M, pobrano: 23.06.2020]. 
 • Jonak A, Skrzek A. Krioterapia w odnowie biologicznej sportow­ców – przegląd badań. Acta Bio-Opt Inform Med. 2009;15(4): 321-319. 
 • Magiera L, Walaszek R. Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej. Kraków: Biosport; 2008. 
 • Kwolek A. Rehabilitacja medyczna. tom I. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner; 2003. 
 • Mika T, Kasprzak W. Fizykoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2003. 
 • Skalska-Izdebska R, Kuzianm D, Pałka T, et al. Wykorzystanie fizjoterapii w odnowie biologicznej sportowców. Young sport science of Ukraine. 2012;3:195-204. 
 • Pawelec R, Szczuka E, Kochański M. Hydroterapia w procesie szkolenia sportowego. Medicina Sportiva. 2007;8(4):104-106 
 • Kasprzak WP, Mańkowska A. Fizykoterapia, medycyna uzdrowisko­wa i SPA. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008. 
 • Bauer A, Wicheć M. Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizycznych. Ostrowiec Świętokrzyski: Markmed Rehabilitacja, 2008. 
 • Straburzyńska-Lupa A, Straburzyński G. Fizjoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007. 
 • Sieroń A, Cieślar G. Zastosowanie zimna w medycynie – kriochi­rurgia i krioterapia. Biała: Alfa Medica Press, 2003 
 • Zagrobelny Z. Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2003 
 • Gawroński W. Zimno (kriostymulacja a schładzanie) w leczeniu urazowych uszkodzeń narządu ruchu u sportowców. Chirurgia kolana, artroskopia, traumatologia sportowa 2005;2(2):59-69. 
 • Kiwerski J. Rehabilitacja medyczna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005. 
 • Nowotny J. Podstawy fizjoterapii. p. II. Kraków: Wydawnictwo Kasper; 2004. 
 • Szczuc M. Fale uderzeniowe w sporcie wyczynowym. Reh Prakt. 2008;4:32-33. 
 • Stokłosa K. Fala uderzeniowa – podstawy teoretyczne i zastoso­wanie kliniczne. Rehabilitacja w praktyce. 2009;1:35-37 
 • Hołubowicz D. Terapia falą uderzeniową. Reh Prakt. 2008;3:26-27. 
 • Janczak Z, Niemierzycka A, Zdrodowska A. Wpływ magnetoterapii i magnetostymulacji na proces restytucji powysiłkowej. Fizjoter Pol. 2002;2(3): 194-198. 
 • Sieroń A, Pasek J. Pole magnetyczne, fizykoterapia w praktyce. Katowice: Elamed; 2014. 
 • Magiera A. i wsp. Zmiany w układzie krążenia i oddychania zachodzące pod wpływem magnetostymulacji. Fizjoter Pol. 2004;4(4):316-322. 
 • Woldańska-Okońska M, Czernicki J, Karasek M. Wpływ pól magnetycznych niskiej częstotliwości o różnych parametrach na wydzielanie kortyzolu u mężczyzn. J Occupat Med Environment Health. 2013;26(1):92-101. 
 • Kahn J. Elektroterapia. Zasady i zastosowanie. Warszawa: Wydaw­nictwo Lekarskie PZWL; 2001. 
 • Jaśkiewicz J, Bromboszcz J, Włoch T, Piekarz A, Blachuna L. Jonoforeza i fonoforeza. Podstawy teoretyczne i zastosowanie praktyczne. Reh Med. 2000;4(5):18-21 
 • Kochański JW, Kochański M. Medycyna fizykalna. Gliwice: PHU Technomex; 2009. 
 • Szczepanowska-Wołowiec B, Dudek J. Ocena skuteczności terapii prądami Traberta w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwio­wego. Stud Med. 2008;9:41-50. 
 • Pyszora A, Kujawa J. Zastosowanie elektroterapii w leczeniu bólu. Pol Med Paliat. 2003;3:167-173. 
 • Monopolarna pojemnościowa/rezystancyjna częstotliwość radiowa 448 kHz (aktywna terapia INDIBA), działająca jako terapia rehabilitacyjna w medycynie sportowej. Retrospektywna analiza jej zastosowania w sportowym Centrum Wysokiej Wydajności (CAR Sant cagat, Barcelona) w latach 2009-2011. Hiszpania: Kongres AEMB; 20-23 czerwca 2012 r. 
 • Ponikowska I, Kochański JW. Wielka księga balneologii i medycyny fizycznej. t.1. Aluna; 2017. 
 • Ponikowska I. Wielka księga balneologii i medycyny fizykalnej. vol.2. Aluna; 2018. 
 • Ponikowska I. Encyklopedia balneologii i medycyny fizycznej. Aluna; 2015. 
AUTORZY
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl