Pozytywna korelacja między zastrzykami sterydowymi a naderwaniem ścięgna mankietowego: Badanie kohortowe z wykorzystaniem klinicznej bazy danych

To badanie kohortowe miało na celu zbadanie związku pomiędzy wstrzyknięciami sterydów w przypadku chorób barku a zwiększoną częstością występowania rozerwania ścięgna mankietowego. W badaniu wykorzystano bazę danych klinicznych Kaohsiung Veterans General Hospital. Pacjenci zostali zapisani przy użyciu odpowiednich kodów diagnostycznych dla chorób barku. Pacjenci, którzy otrzymali zastrzyki steroidowe zostali włączeni do grupy przypadków, a ci, którzy nie otrzymali zastrzyków steroidowych zostali włączeni do grupy kontrolnej. Miarą wyniku było wystąpienie rozerwania ścięgna mankietowego w okresie badania.
Article Image

Wstęp

Ból barku jest częstym zjawiskiem podczas wizyty klinicznej u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiąc 1,2% wizyt w gabine­cie ogólnym i zajmując miejsce dopiero po dyskomforcie pleców i szyi. Ból barku dotyczy 6,9-34% całej populacji i 21% osób w wieku powyżej 70 lat1. Ból barku może mieć różne przyczyny: od aspektów strukturalnych, takich jak ścięgno mankietowego rotatorów, torebka stawowa, kość i staw, poprzez aspekty funkcjonalne, takie jak zespół ciasnoty śródręczno-pal­cowej i zapalenie torebki stawo­wej, aż do szerszej jednostki, jaką jest ból pochodzący z narządów trzewnych lub sąsiednich. Nie­właściwie leczony ból barku może być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz znacznie zwiększyć obcią­żenie społeczno-ekonomiczne. Dlatego też precyzyjna diagnoza i planowanie leczenia są niezbędne, prowadząc do zadowalających wyni­ków. Efekty terapeutyczne terapii manualnej i ćwiczeń, terapii laserem niskopoziomowym lub elektrote­rapii, iniekcji toksyny botulinowej oraz artroskopowego dystraktora z kortykosteroidami zostały wyka­zane we wcześniejszych badaniach, ale z niewielką ilością dowodów2-5. Zalety miejscowych steroidów, takie jak szybkie łagodzenie bólu i dzia­łanie przeciwzapalne, sprawiają, że są one szeroko przyjętą opcją inną niż fizjoterapia w przypadku różnych dolegliwości mięśniowo-szkieleto­wych. W serii przeglądów Cochrane, iniekcje steroidowe zapewniały istotne efekty kliniczne w zakre­sie zmniejszenia bólu i odzyskania funkcjonalności i przewyższały pod względem skuteczności fizjoterapię i systemowe podawanie NLPZ. Skutecznie radziły sobie również z pooperacyjną sztywnością barku, nie zwiększając rozmiaru naderwania ani częstości ponownych nade­rwań8-11. Jednak te korzystne efekty nie są długotrwałe1,6,7.

Ostatnio zwraca się uwagę na szkodliwy wpływ miejscowych ste­roidów na ścięgna. Badania na zwie­rzętach wykazały, że steroidy mogą degradować kolagen, zmniejszać proliferację fibroblastów, zwiększać stan zapalny i cytotoksyczność oraz zaburzać prawidłową biomechanikę ścięgien12-14. Ostatnio w badaniach ścięgien u ludzi wykazano nieko­rzystne efekty związane z iniekcjami steroidów, w tym degradację kola­genu15, starzenie się fibroblastów16 oraz ekscytotoksyczność związaną z NMDAR1 i upośledzone gojenie kolagenu w ścięgnach u ludzi17. Poza samymi steroidami, w zerwanie ścięgna zaangażowane były w róż­nym stopniu inne czynniki, w tym wiek, dominująca ręka, palenie tytoniu, osteoporoza, nadciśnienie i podagra18- 23. Dlatego też celem niniejszej pracy było zbadanie, czy wstrzyknięcie steroidów wiąże się ze zwiększoną częstością występo­wania naderwań ścięgna mankietu rotatorów (RCT) oraz zbadanie moż­liwych czynników ryzyka powstania RCT.

Materiały i metody

Badanie to przeprowadzono z wykorzystaniem klinicznej bazy danych Kaohsiung Veterans General Hospital (KSVGH), która znajduje się w południowym Tajwanie, i obejmuje 815 990 kolejnych pacjentów ambu­latoryjnych od stycznia 2013 roku do grudnia 2019 roku. Dane demo­graficzne badanej populacji, w tym płeć, wiek, status palenia, używanie alkoholu i dokumentacja medyczna, zostały uzyskane z rejestru.

Kryteria włączenia i wyłączenia 

Pacjenci z chorobami barku, ci, którzy mieli odpowiedni kod diagnostyczny w pierwszych trzech rangach jako pacjenci ambulato­ryjni co najmniej dwa razy, zostali włączeni do tego badania. Kryteria wykluczenia obejmowały wcześniej­sze zastrzyki steroidowe do barku, złamanie kości ramiennej, wystąpie­nie RCT lub naprawy ścięgna man­kietowego (RP) przed datą indeksu i wiek.

Interwencja

Za iniekcje steroidowe u pacjen­tów z chorobami barku uznano posiadanie kodu diagnostycznego w pierwszych trzech rzędach, kodu procedury oraz kodu leku podczas tej samej wizyty ambulatoryjnej. Zastosowano kody procedur dla iniekcji wewnątrzstawowej, iniekcji ścięgna i iniekcji punktu spustowego. Zastosowano kod leku dla steroidu triamcynolonu.

Wynik 

Wynikiem badania było wystąpienie RCT lub jego odpowiednika, z RP w dowolnym momencie okresu badania.

Choroby współistniejące 
Choroby współistniejące, w tym zaburzenia tarczycy, cukrzyca, poda­gra, depresja, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, prze­wlekła choroba wątroby, przewle­kła choroba nerek, choroby tkanki łącznej i osteoporoza, posłużyły do analizy ryzyka wystąpienia RCT.

Wyniki 

Łącznie 1025 pacjentów z chorobami barku zostało zapisanych z bazy klinicznej KSVGH w latach 2013-2019. Spośród nich 205 pacjentów leczonych iniekcjami steroidowymi zostało zapisanych do grupy przy­padków, podczas gdy 820 pacjen­tów, którzy nigdy nie byli leczeni iniekcjami steroidowymi, zostało włączonych do grupy kontrolnej. 

Byli obserwowani przez średnio 49 miesięcy. Liczba przypadków chorób barku u kobiet i mężczyzn wynosiła 614 (60%) i 411 (40%), z niewielką przewagą kobiet. Średni wiek osób z chorobami barku wyno­sił 59,4 roku, natomiast chorych, u których ostatecznie rozwinęło się RCT - 62,2 roku.

Częstość występowania RCT w naszym badaniu wynosiła 2,9% (30/1025), przy czym 9,8% (20/205) w grupie przypadków i 1,2% (10/820) w grupie kontrolnej. Średni czas od zgłoszenia się do badania do czasu wystąpienia RCT wynosił 39 ± 22 miesiące i nie było różnic w czasie wystąpienia między obiema grupami. U pacjentów z RCT częściej wystę­powało palenie tytoniu i choroby współistniejące, takie jak podagra, nadciśnienie tętnicze czy przewle­kła choroba wątroby. Spośród 205 pacjentów w grupie przypadków, 156 (76%), 33 (16%) i 16 (8%) pacjentów otrzymało odpowiednio jedną, dwie i trzy lub więcej iniekcji steroido­wych. Nie było również istotnych różnic w wynikach w zależności od liczby wstrzyknięć.

W jednoczynnikowej analizie regresji Coxa iniekcje steroidowe, palenie tytoniu, podagra, nadciśnie­nie tętnicze i przewlekła choroba wątroby były istotnie związane z RCT. W stopniowej regresji Coxa z analizą wsteczną, tylko wstrzyk­nięcia sterydów, palenie tytoniu i przewlekła choroba wątroby pozo­stały istotnie skorelowane z RCT. 

Dyskusja 

Według naszej wiedzy, jest to pierwsze retrospektywne badanie kohortowe, którego celem było zbadanie częstości występowania RCT po wstrzyknięciu steroidu u pacjentów z chorobami barku, na podstawie klinicznej bazy danych centrum medycznego w połu­dniowym Tajwanie, które jest odpowiednikiem szpitala trze­ciego stopnia. W naszym badaniu ogólna częstość występowania RCT wynosiła 2,9%, przy czym czę­stość występowania wynosiła 9,8% i 1,2% dla osób, które otrzymały zastrzyki steroidowe z powodu chorób barku i tych, którzy nie otrzymali, odpowiednio. Stwier­dziliśmy, że pacjenci będą mieli wyższy HR 7,44, aby rozwinąć RCT po zastrzykach steroidowych dla choroby barku w średnim cza­sie trwania 39 miesięcy. Ponadto pacjenci, którzy mają przewle­kłą chorobę wątroby i palą, będą również skłaniać się do wyż­szego HR wynoszącego 3,25 i 2,4,  i prawdopodobnie będą cierpieć na RCT w przyszłości.

Nieustannie trwają badania nad szkodliwym działaniem steroidów. W modelach zwierzęcych iniekcje steroidów powodują zmniejszenie siły rozciągającej i niekorzyst­nie wpływają na biomechanikę13 ścięgna Achillesa u królika. Ponadto w ścięgnach mankietu rotatorów szczurów stwierdzono zmniejszoną wytrzymałość ścięgna, jakość kości i integralność połączenia osteo­tendynowe14, a także zwiększone ryzyko zapalenia, martwicy i frag­mentacji wiązek kolagenowych w wyniku wielokrotnych iniekcji25,26. Obszerny przegląd dokonany przez Dean i wsp.27 jasno podsumował, że steroidy mają potencjalnie szkodliwy wpływ na ścięgna w trzech wymia­rach. Pod względem histologicznym przerywają organizację i zwiększają martwicę kolagenu, zmniejszają proliferację i żywotność fibroblastów oraz zwiększają inflamację, cyto­toksyczność i adhezję. Na poziomie komórkowym zmniejszają syntezę kolagenu, zwiększają apoptozę kolagenu, zaburzają regulację enzy­mów i cytokin.

Z mechanicznego punktu widzenia może to powo­dować zmniejszenie właściwości mechanicznych ścięgien. W prze­glądzie uwzględniono tylko dwa badania in vivo dotyczące ludzkiego ścięgna27; Lee i Ling zweryfikowali wywołaną przez steroidy dezorgani­zację kolagenu i martwicę w ludzkim ścięgnie Achillesa15, a Poulsen i wsp. wykazali, że w ludzkim ścięgnie mankietowym poddanym iniekcji steroidów odnotowano senescencję fibroblastów16. Na poziomie mole­kularnym steroidy odgrywają zna­czącą rolę w modulacji sygnalizacji genów w celu ingerencji w kompleks transkrypcyjny, zmieniając w ten sposób kaskadę zapalną28. Dean i wsp. stwierdzili później zwięk­szony poziom NMDAR1 w ludzkich ścięgnach ostrzykiwanych sterydami oraz że NMDAR może odgrywać kluczową rolę w pośredniczeniu w uszkodzeniu i śmierci komórek17. Pomimo tego istnieją różne opinie. Zastrzyki sterydowe do normal­nych Achillesów u królików były ochronne poprzez zmniejszanie aktywności metaloproteinaz w 48 h29. Działania niepożądane, takie jak zmiana składu kolagenu i macie­rzy zewnątrzkomórkowej w wyniku wstrzyknięcia steroidu do ścięgien mankietu szczura, były przejściowe (7 dni) i samoograniczające się30. Ekspresja kolagenu nie uległa zmianie po wstrzyknięciu steroidu w uszkodzone ścięgna mankietowe szczura31. Niespójne wyniki można tłumaczyć zmienną metodologią i niejednorodnością tych badań.

sterydy

Nadal istnieje niewiele dowodów dotyczących częstości występowa­nia RCT po iniekcjach steroidowych w ścięgnach mankietowych u ludzi. W retrospektywnym badaniu kon­trolowanym przypadkami Bhatia i wsp. nie stwierdzili istotnej kore­lacji pomiędzy występowaniem RCT a dawkami wstrzyknięć sterydów, wykorzystując do oceny rezonans magnetyczny32. W dwóch innych badaniach wykorzystano duże bazy danych klinicznych do oceny ryzyka wystąpienia naderwania ścięgna po operacji naprawczej, gdy podawano przedoperacyjne iniekcje stero­idowe. Miały one spójne wnioski z pewnymi niuansami: Traven i wsp.33 wskazali, że wstrzyknięcia steroidów w ciągu 6 miesięcy przed operacją zwiększą ryzyko ope­racji rewizyjnej, natomiast Desai i wsp.34 wskazali, że dwa lub wię­cej wstrzyknięć steroidów w ciągu 1 roku przed operacją przynoszą pacjentom większe ryzyko zerwa­nia ścięgna. Zmiękczenie ścięgien mankietu przez iniekcje steroidowe, o którym donosił Watson35, może tłumaczyć, dlaczego pacjenci z przedoperacyjnymi iniekcjami ste­roidowymi byli podatni na ponowne rozerwanie po chirurgicznej fiksa­cji33,34, a także wykazywało trend zależny od dawki35. Ramirez i wsp. odnotowali częstość występowania 17% pełnych grubości rozerwań ścięgien u pacjentów otrzymujących podkliniczne zastrzyki steroidowe w ciągu 12 tygodni36. Ten projekt badania charakteryzował się lepszą dokładnością diagnostyczną dzięki zastosowaniu badania ultrasono­graficznego przed i po interwencji, co pozwoliło uniknąć włączenia początkowo bezobjawowych RCT, a tym samym zapobiec przeszaco­waniu liczby RCT.

Częstość występowania RCT w naszym badaniu wynosiła 2,9% dla wszystkich uczestników, ale wzrosła do 9,8%, gdy uczestnicy otrzymywali zastrzyki steroidowe. Jeśli chodzi o częstość występowa­nia RCT w populacji ogólnej, mniej niż 5% całkowitego rozerwania mankietu u ponad 500 pacjentów zostało zgłoszone przez Neera37, a 6,7% u 268 osób zostało zgło­szone przez Yamanakę38. Lehman i wsp. podzielili swoją próbę na dwie grupy ze względu na wiek i stwier­dzili, że 6% pacjentów poniżej 60 roku życia i 30% powyżej 60 roku życia miało już RCT, przy czym częstość występowania była większa w starszej grupie39. Częstość wystę­powania rozwoju RCT po iniekcjach steroidowych wynosiła w naszym badaniu 9,8% i była niższa niż 17% odnotowane w prospektywnym badaniu Ramireza i wsp.36, ale nadal wyższa niż w populacji ogólnej37-39. Ogólna częstość występowania RCT (2,9%) jest niższa w naszej populacji w porównaniu z innymi badaniami37-39, co może tłumaczyć mniejszą częstość występowania RCT (9,8%) w naszej grupie badaw­czej. Średni wiek w chwili wystąpie­nia RCT wynosił w naszym badaniu 62,2 lat, co jest zgodne z wcześniej­szymi badaniami36,37,39. Stwierdzono niewielką tendencję kobiet do zapadania na choroby barku i RCT, co można tłumaczyć różnicami w aktywności barku i czynnikami konstytucjonalnymi między płciami. Nie stwierdziliśmy istotnych różnic w wynikach w odniesieniu do liczby wstrzyknięć steroidu, podobnie jak w innym badaniu. W naszym badaniu określiliśmy średni czas trwania 39 miesięcy od wstrzyknięcia steroidu do wystąpienia RCT. 

Głównym czynnikiem ryzyka powstania RCT w naszym bada­niu było palenie tytoniu. Związek przyczynowy między paleniem tytoniu a powstawaniem RCT został potwierdzony w przeglądzie syste­mowym23 w sposób zależny od dawki i czasu18. Co ciekawe, przewlekła choroba wątroby była również głów­nym czynnikiem ryzyka rozwoju RCT w naszym badaniu, ze skorygowa­nym HR wynoszącym 3,25. Obecnie w żadnym badaniu nie stwierdzono bezpośredniej korelacji między rozerwaniem ścięgna mankietowego a chorobami wątroby. Ma i wsp.40 potwierdzili, że przewlekła choroba wątroby związana z wyższym stęże­niem gamma-globulin w surowicy i niższym stężeniem kompleksów immunologicznych dobrze korelo­wała z zaburzeniami czynności sta­wów i zapaleniem stawów, a jednym z prawdopodobnych wyjaśnień było to, że związana z przewlekłą cho­robą wątroby niedokrwistość nasilała niedostateczne zaopatrzenie ścię­gien w tlen i substancje odżywcze. Przegląd Yang41 wyjaśnił, dlaczego zaburzenia mięśniowo-szkieletowe przeważają w następstwie chorób wątroby. Osteoporoza jest spowo­dowana głównie przez upregula­tion of the receptor activator of the nuclear factor kappa (RANK)-RANK marskość wątroby. Na podstawie obecnej wiedzy można stwierdzić, że wzajemne oddziaływanie oste­openii19,31,42 i sarkopenii35 zasadniczo wpływa na zdrowie ścięgna mankie­towego. Przegląd Dougherty’ego43 dalej ilustruje znaczenie witaminy D w utrzymaniu zdrowia ścięgna mankietowego i gojeniu się ścięgna w przypadku rozerwania. Ponieważ produkcja 25-hydroksy (25-OH) witaminy D odbywa się w wątrobie, choroby wątroby mogą wywołać stan niedoboru witaminy D i dodat­kowo pogorszyć zdrowie ścięgna mankietowego. Jako pierwsi ziden­tyfikowaliśmy przewlekłą chorobę wątroby jako czynnik ryzyka RCT, ale konieczne są dalsze badania, aby wyjaśnić mechanizm leżący u jej podstaw. 

W odniesieniu do innych zmien­nych, podagra i nadciśnienie tętnicze były istotnie skorelowane z powsta­waniem RCT w analizie jednoczyn­nikowej, ale nie w wieloczynnikowej, regresji Coxa. Nadciśnienie tętnicze było istotnym czynnikiem ryzyka RCT w badaniu Guminy20, który twierdził, że niedoczynność wyni­kająca z nadciśnienia tętniczego predysponowała ścięgna do rozerwania już od bardzo wcze­snego etapu. W porównaniu z ich liczbą przypadków 408 z RCT, liczba przypadków w naszym badaniu była znacznie mniejsza. Oprócz rozbież­ności w liczbie przypadków, różne projekty badawcze i metodologie stosowane w ich badaniu i naszym również wyjaśniają różne wyniki. Huang i wsp. wykazali, że podagra jest silnym czynnikiem predysponu­jącym do wystąpienia RP21. Prze­prowadzili oni badanie kohortowe dotyczące podagry i kontroli obej­mujące 98 169 pacjentów, wyko­rzystując narodową bazę danych z Tajwanu w ciągu 7- letniego okresu obserwacji. Duża wielkość próby i różne projekty badań sprawiły, że nasze wyniki nie są porównywalne. Sugerujemy, że podagra i nadci­śnienie przyczyniają się do patologii w ścięgnach mankietowych, ale są mniej widoczne niż palenie tyto­niu i przewlekła choroba wątroby w naszym badaniu. 

Mocną stroną tego badania jest wykorzystanie klinicznej bazy danych z centrum medycznego, które obejmuje dużą liczbę miesz­kańców południowego Tajwanu. Mamy dużą wielkość próby, dopa­sowaną grupę kontrolną 1:4 i dłuż­szy czas trwania w porównaniu z poprzednim badaniem36. Nasze badanie ma również pewne ogra­niczenia. Po pierwsze, nie mamy dostępu do historii osobistej i czyn­ników środowiskowych, rodzaju i ciężkości choroby barku, dawki steroidów i metod wstrzykiwania z klinicznej bazy danych. Po drugie, nie znamy możliwości uogólnie­nia naszych wyników z ośrodka medycznego na szerszą populację lub region. Konieczne są dalsze badania na dużą skalę, aby uzy­skać więcej informacji dotyczących niekorzystnych skutków wstrzyknięć steroidów w chorobach barku. 

Wnioski 

Wstrzyknięcia sterydów w ramię wiązały się z 7,44-krotnym zwięk­szeniem ryzyka wystąpienia RCT, a średni czas do wystąpienia choroby wynosił 39 miesięcy w porównaniu z sytuacją, w której nie wykonywano wstrzyknięć. Częstość występowania RCT była również zwiększona 3,25 razy w przypadku współistniejącej przewlekłej choroby wątroby i 2,4 razy w przypadku palenia tytoniu. Sugerujemy, że staranne ważenie korzyści i działań niepożądanych steroidów jest konieczne przed podawaniem zastrzyków w choro­bach barku. 


Żródło: (np.) Gait & Posture 100 (2023) 96-102 
(C) 2023 The Authors 
Adaptacja: Klaudia Gregorczyk 
Na podstawie licencji CC BY 
(http://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/) 

 

Bibliografia
 • Buchbinder, R.; Green, S.; Youd, J.M. Corticosteroid injections for shoulder pain. Cochrane Database Syst. Rev. 2003, 2003, CD004016. 

 • Buchbinder, R.; Green, S.; Youd, J.M.; Johnston, R.V.; Cumpston, M. Arthrographic distension for adhesive capsulitis (frozen shoul­der). Cochrane Database Syst. Rev. 2008, 2008, CD007005. 

 • Singh, J.A.; Fitzgerald, P.M. Botulinum toxin for shoulder pain. Cochrane Database Syst. Rev. 2010, 2010, CD008271. 

 • Page, M.; Green, S.E.; Kramer, S.; Johnston, R.V.; McBain, B.; Buchbinder, R. Electrotherapy modalities for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database Syst. Rev. 2014, 2014, CD011324. [CrossRef] [PubMed] 

 • Page, M.; Green, S.E.; Kramer, S.; Johnston, R.V.; McBain, B.; Chau, M.; Buchbinder, R. Manual therapy and exercise for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database Syst. Rev. 2014, 2014, CD011275. [CrossRef] 

 • Green, S.; Buchbinder, R.; Hetrick, S. Physiotherapy interventions for shoulder pain. Cochrane Database Syst. Rev. 2003, 2, Cd004258. 

 • Arroll, B.; Goodyear-Smith, F. Corticosteroid injections for painful shoulder: A metaanalysis. Br. J. Gen. Pract. 2005, 55, 224–228. 

 • Gialanella, B.; Prometti, P. Effects of Corticosteroids Injection in Rotator Cuff Tears. Pain Med. 2011, 12, 1559–1565. [CrossRef] 

 • Liu, C.-T.; Yang, T.-F. Intra-substance steroid injection for full-thickness supraspinatus tendon rupture. BMC Musculoskelet. Disord. 2019, 20, 569. [CrossRef] 

 • Kim, I.B.; Jung, D.W. An Intra-articular Steroid Injection at 6 Weeks Postoperatively for Shoulder Stiffness after Arthro-scopic Rotator Cuff Repair Does Not Affect Repair Integrity. Am. J. Sports Med. 2018, 46, 2192–2202. [CrossRef] 

 • Kim, Y.-S.; Jin, H.-K.; Lee, H.-J.; Cho, H.-L.; Lee, W.-S.; Jang, H.-J. Is It Safe to Inject Corticosteroids into the Glenohumeral Joint after Arthroscopic Rotator Cuff Repair? Am. J. Sports Med. 2019, 47, 1694–1700. [CrossRef] [PubMed] 

 • Unverferth, L.J.; Olix, M.L. The effect of local steroid injections on tendon. J. Sports Med. 1973, 1, 31–37. [CrossRef] [PubMed] 

 • Hugate, R.; Pennypacker, J.; Saunders, M.; Juliano, P. The effects of intratendinous and retrocalcaneal intrabursal injections of corticosteroid on the biomechanical properties of rabbit achilles tendons. J. Bone Jt. Surg. 2004, 86, 794–801. [CrossRef] [PubMed] 

 • Maman, E.; Yehuda, C.; Pritsch, T.; Morag, G.; Brosh, T.; Sharfman, Z.; Dolkart, O. Detrimental Effect of Repeated and Single Sub-acromial Corticosteroid Injections on the Intact and Injured Rotator Cuff: A Biomechanical and Imaging Study in Rats. Am. J. Sports Med. 2016, 44, 177–182. [CrossRef] [PubMed] 

 • Lee, S.K.; Ling, C.M. The response of human tendon to hydrocorti­sone injection. Singap. Med. J. 1975, 16, 259–262. 

 • Poulsen, R.C.; Watts, A.C.; Murphy, R.J.; Snelling, S.J.; Carr, A.J.; Hulley, P.A. Glucocorticoids induce senescence in primary human tenocytes by inhibition of sirtuin 1 and activation of the p53/p21 pathway: In vivo and in vitro evidence. Ann. Rheum. Dis. 2014, 73, 1405–1413. [CrossRef] [PubMed] 

 • Dean, B.J.; Franklin, S.L.; Murphy, R.J.; Javaid, M.K.; Carr, A.J. Glucocorticoids induce specific ion-channel-mediated toxicity in human rotator cuff tendon: A mechanism underpinning the ultimately deleterious effect of steroid injection in tendinopathy? Br.J. Sports Med. 2014, 48, 1620–1626. [CrossRef] 

 • Baumgarten, K.M.; Gerlach, D.; Galatz, L.M.; Teefey, S.A.; Middle­ton, W.D.; Ditsios, K.; Yamaguchi, K. Cigarette Smoking Increases the Risk for Rotator Cuff Tears. Clin. Orthop. Relat. Res. 2010, 468, 1534–1541. [CrossRef] 

 • Waldorff, E.I.; Lindner, J.; Kijek, T.G.; Downie, B.K.; Hughes, R.E.; Carpenter, J.E.; Miller, B.S. Bone density of the greater tuberosity is decreased in rotator cuff disease with and without full-thick­ness tears. J. Shoulder Elb. Surg. 2011, 20, 904–908. [CrossRef] 

 • Gumina, S.; Arceri, V.; Carbone, S.; Albino, P.; Passaretti, D.; Cam­pagna, V.; Fagnani, C.; Postacchini, F. The association between arterial hypertension and rotator cuff tear: The influence on rotator cuff tear sizes. J. Shoulder Elb. Surg. 2013, 22, 229–232. [CrossRef] 

 • Huang, S.W.; Wu, C.W.; Lin, L.F.; Liou, T.H.; Lin, H.W. Gout Can Increase the Risk of Receiving Rotator Cuff Tear Repair Surgery. Am. J. Sports Med. 2017, 45, 2355–2363. [CrossRef] [PubMed] 

 • Sayampanathan, A.A.; Andrew, T.H.C. Systematic review on risk factors of rotator cuff tears. J. Orthop. Surg. 2017, 25, 2309499016684318. [CrossRef] [PubMed] Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 4520 10 of 10 

 • Jancuska, J.; Matthews, J.; Miller, T.; Kluczynski, M.A.; Bisson, L.J. A Systematic Summary of Systematic Reviews on the Topic of the Rotator Cuff. Orthop. J. Sports Med. 2018, 6, 2325967118797891. [CrossRef] 

 • Bursac, Z.; Gauss, C.H.; Williams, D.K.; Hosmer, D.W. Purposeful selection of variables in logistic regression. Source Code Biol. Med. 2008, 3, 17. [CrossRef] [PubMed] 

 • Tillander, B.E.; Franzén, L.; Karlsson, M.H.; Norlin, R. Effect of steroid injections on the rotator cuff: An experimental study in rats. J. Shoulder Elb. Surg. 1999, 8, 271–274. [CrossRef] 

 • Akpinar, S.; Hersekli, M.A.; Demirors, H.; Tandogan, R.N.; Kayaselcuk, F. Effects of methylprednisolone and betamethasone in-jections on the rotator cuff: An experimental study in rats. Adv. Ther. 2002, 19, 194–201. [CrossRef] 

 • Dean, B.J.; Lostis, E.; Oakley, T.; Rombach, I.; Morrey, M.E.; Carr, A.J. The risks and benefits of glucocorticoid treatment for ten-dinopathy: A systematic review of the effects of local glucocorticoid on tendon. Semin. Arthritis Rheum. 2014, 43, 570–576.[CrossRef] 

 • Barnes, P.J. Corticosteroid effects on cell signalling. Eur. Respir. J. 2006, 27, 413–426. [CrossRef] 

 • Dinhane, K.G.I.; Godoy-Santos, A.; Fabro, A.T.; Moretto, M.R.; Deprá, I.; Yoshida, W.B. Short-term Changes after Corticosteroid Injections into the Normal Tendons of Rabbits: A Controlled Randomized Study. Am. J. Sports Med. 2019, 47, 721–728. [CrossRef] 

 • Lee, H.-J.; Kim, Y.-S.; Ok, J.-H.; Lee, Y.-K.; Ha, M.Y. Effect of a single subacromial prednisolone injection in acute rotator cuff tears in a rat model. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2013, 23, 555–561. [CrossRef] 

 • Jiang, Y.; Zhao, J.; van Holsbeeck, M.T.; Flynn, M.J.; Ouyang, X.; Genant, H.K. Trabecular microstructure and surface changes in the greater tuberosity in rotator cuff tears. Skelet. Radiol. 2002, 31, 522–528. [CrossRef] [PubMed] 

 • Bhatia, M.; Singh, B.; Nicolaou, N.; Ravikumar, K. Correlation between Rotator Cuff Tears and Repeated Subacromial Steroid Injections: A Case-Controlled Study. Ann. R. Coll. Surg. Engl. 2009, 91, 414–416. [CrossRef] [PubMed] 

 • Traven, S.A.; Brinton, D.; Simpson, K.N.; Adkins, Z.; Althoff, A.; Palsis, J.; Slone, H.S. Preoperative Shoulder Injections Are Associated with Increased Risk of Revision Rotator Cuff Repair. Arthrosc. J. Arthrosc. Relat. Surg. 2019, 35, 706–713. [CrossRef] [PubMed] 

 • Desai, V.S.; Camp, C.L.; Boddapati, V.; Dines, J.S.; Brockmeier, S.F.; Werner, B.C. Increasing Numbers of Shoulder Corticosteroid Injections within a Year Preoperatively May Be Associated with a Higher Rate of Subsequent Revision Rotator Cuff Surgery. Arthroscopy 2019, 35, 45–50. [CrossRef] 

 • Watson, M. Major ruptures of the rotator cuff. The results of surgical repair in 89 patients. J. Bone Jt. Surg. Br. 1985, 67, 618–624.[CrossRef] 

 • Ramírez, J.; Pomés, I.; Cabrera, S.; Pomés, J.; Sanmartí, R.; Cañete, J.D. Incidence of full-thickness rotator cuff tear after subacromial corticosteroid injection: A 12-week prospective study. Mod. Rheumatol. 2014, 24, 667–670. [CrossRef] 

 • Neer, C.S. Impingement lesions. Clin. Orthop. Relat. Res. 1983, 1983, 70–77. [CrossRef] 

 • Yamanaka, K. Pathological study of the supraspinatus tendon. Nihon Seikeigeka Gakkai Zasshi 1988, 62, 1121–1138. 

 • Lehman, C.; Cuomo, F.; Kummer, F.J.; Zuckerman, J.D. The incidence of full thickness rotator cuff tears in a large cadaveric population. Bull. Hosp. Jt. Dis. 1995, 54, 30–31. 

 • Ma, C.M.; Lin, L.H.; Chen, Y.H.; Chen, H.Y.; Chiang, J.H.; Chen, W.C. Liver Governs Tendon: A Theory from Traditional Chinese Medici­ne-Evidence from a Population-Based Matched Cohort Study in Taiwan for the Association of Chronic Liver Disease and Common Diseases in the Chiropractic Office. Evid.-Based Complement. Altern. Med. 2016, 2016, 7210705. [CrossRef] 

 • Yang, Y.; Kim, D. An Overview of the Molecular Mechanisms Contributing to Musculoskeletal Disorders in Chronic Liver Disease: Osteoporosis, Sarcopenia, and Osteoporotic Sarcopenia. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 2604. [CrossRef] [PubMed] 

 • Cadet, E.R.; Hsu, J.W.; Levine, W.N.; Bigliani, L.U.; Ahmad, C.S. The relationship between greater tuberosity osteopenia and the chronicity of rotator cuff tears. J. Shoulder Elb. Surg. 2008, 17, 73–77. [CrossRef] [PubMed] 

 • Dougherty, K.A.; Dilisio, M.F.; Agrawal, D.K. Vitamin D and the immunomodulation of rotator cuff injury. J. Inflamm. Res. 2016, 9, 123–131. [CrossRef] [PubMed] 

AUTORZY
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl