Magnetoterapia

W cyklu raportów przeglądowych dotyczących poszczególnych rodzajów fizykoterapii z uwzględnieniem najbardziej popularnych aparatów, w tym numerze przedstawiamy temat magnetoterapii. Dla wzmocnienia tego raportu istotne aspekty tematyki magnetoterapii prezentujemy również w kilku kolejnych artykułach.
Article Image

Wprowadzenie 

Chociaż lecznicze właściwości przy­pisywano magnesom już w starożyt­nej medycynie ludowej, to uznanie przez medycynę terapii polem magnetycznym i rozwój magnetote­rapii jako metody fizykoterapii datuje się od początku lat osiemdziesią­tych minionego wieku. Przez 50 lat rozwoju magnetoterapii wykazano wielorakie pozytywne rezultaty zdrowotne zabiegów polem magne­tycznym. Szczególnie obiecujące efekty terapeutyczne osiąga się w leczeniu dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego nie reagujących na inne metody lecze­nia. Pole magnetyczne i elektroma­gnetyczne wywierają głęboki wpływ na szereg procesów biologicznych. 

Mechanizmy działania pola magnetycznego na organizm ludzki 

Zjawiska biochemiczne i biofizyczne zachodzące w żywym organizmie pod wpływem pola magnetycznego są ciągle przedmiotem badań. Na ogół przyjmuje się, że pod wpływem pola magnetycznego jony znajdu­jące się w komórkach ciała ulegają przemieszczeniom powodując hiperpolaryzację błony komórkowej i tym samym wzmagają przemianę materii. Poprawione ukrwienie w komórce poprzez działanie pola magnetycznego wywołuje podnie­sienie ciśnienia parcjalnego tlenu. W porównaniu z elektroterapią prądami, które penetrują na nie­wielką głębokość, magnetoterapia działa na głębokie tkanki, gdyż pole magnetyczne przenika przez całe ciało. Zabiegi można wykonywać przez ubranie, również gips i ban­daże nie stanowią przeszkody. Opis mechanizmów działania magne­toterapii można uporządkować w następujących kilku punktach wiążących te mechanizmy z okre­ślonymi skutkami leczniczymi.

Stymulacja przepływu krwi: Pole magnetyczne może wpływać na układ naczyniowy poprzez rozsze­rzanie naczyń krwionośnych (efekt vasodilatacyjny). To z kolei zwiększa przepływ krwi do obszarów leczo­nych, co pomaga dostarczyć więcej tlenu i składników odżywczych oraz usunąć produkty przemiany materii i toksyny. Poprawia to regenera­cję tkanek i może łagodzić stany zapalne. Dzięki tej właściwości magnetoterapia jest często wyko­rzystywana w leczeniu przewlekłych ran i uszkodzeń tkanek.

Stymulacja układu nerwowego: Pole magnetyczne może wpływać na układ nerwowy poprzez stymu­lację nerwów. To może prowadzić do zwiększenia przewodnictwa nerwo­wego oraz wpływać na wydzielanie neurotransmiterów. Działanie to może pomóc w zmniejszeniu bólu oraz poprawić funkcje neurolo­giczne. Jest to ważne w przypadku pacjentów po udarach mózgu oraz z zaburzeniami neurologicznymi.

Produkcja substancji przeciwbó­lowych: Magnetoterapia może zwiększać produkcję endogennych substancji przeciwbólowych, takich jak endorfiny. Te naturalne analge­tyki mogą zmniejszać odczuwanie bólu i poprawiać samopoczucie. Jest to szczególnie cenne w przypadku pacjentów cierpiących na przewle­kłe bóle, takie jak bóle kręgosłupa czy stawów.

Regeneracja tkanek: Pole magnetyczne może wpłynąć na procesy komórkowe w organizmie, w tym na produkcję kolagenu, który jest niezbędny do budowy i regeneracji tkanek. Działa to przyspieszająco na gojenie się ran, regenerację tkanek miękkich oraz procesy naprawcze w organizmie. Dzięki temu terapia ta jest często stosowana w procesie rehabilitacji po urazach, zabiegach chirurgicz­nych oraz w leczeniu schorzeń zwyrodnieniowych ruchu, takich jak artroza.

Redukcja stanów zapalnych: Pole magnetyczne może wpłynąć na procesy immunologiczne i zapalne w organizmie. Może to prowadzić do zmniejszenia aktywności komórek odpowiedzialnych za stany zapalne i redukcji stanów zapalnych tkanek. Jest to szczególnie istotne w przy­padku chorób reumatycznych i sta­nów zapalnych tkanek miękkich.

Interakcje z komórkami i bło­nami komórkowymi: Pole magne­tyczne może wpływać na błony komórkowe oraz procesy bioche­miczne wewnątrzkomórkowe, co może mieć wpływ na różne funkcje komórek.

Efekty elektromagnetyczne: Wpływ pola magnetycznego na organizm może być związany z efektami elektromagnetycznymi, które wpływają na ładunki elek­tryczne w ciele oraz na pracę układu nerwowego. Należy zauważyć, że mechanizmy te są nadal badane, a dokładny sposób, w jaki pole magnetyczne oddziałuje na organizm, może być złożony i zależny od wielu czyn­ników, takich jak natężenie pola, częstotliwość i czas ekspozycji. W praktyce różne formy magneto­terapii mogą być dostosowane do konkretnych celów terapeutycznych i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Klasyfikacja terapeutycznych zastosowań pola magnetycznego

Terapeutyczne zastosowania pola magnetycznego można podzielić na kilka głównych rodzajów, uwzględ­niając różne metody i techniki terapeutyczne. Oto kilka głównych rodzajów metod terapeutycznego zastosowania pola magnetycznego:

Magnetoterapia: Jest to ogólny termin obejmujący różne metody wykorzystywania pól magnetycznych w celach terapeu­tycznych. Magnetoterapia może być stosowana w leczeniu różnych scho­rzeń, w tym urazów, bólów prze­wlekłych, stanów zapalnych oraz zaburzeń układu kostno-stawo­wego. Może wykorzystywać różne rodzaje pól magnetycznych, w tym pole elektromagnetyczne, impul­sowe i stałe pole magnetyczne. 

Magnetostymulacja: Ta metoda koncentruje się na stymulacji mięśni za pomocą pól magnetycznych. Jest stosowana głównie w celu poprawy wydolności mięśniowej, redukcji bólu mięśniowego oraz w terapii pacjentów z ograniczeniami rucho­wymi. Jest też stosowana w celach kosmetycznych, dla poprawy wyglądu ciała. 

Magnetoterapia impulsowa: W tej metodzie stosuje się pulsu­jące pole magnetyczne o określo­nej częstotliwości i intensywności. Jest używana w leczeniu różnych schorzeń, zwłaszcza tych związa­nych z układem kostno-stawowym, a także w rehabilitacji pacjen­tów po urazach. To podstawowa metoda magnetoterapii, oferowana przez niemal wszystkie aparaty do magnetoterapii. 

Magnetoterapia wysokiej energii: Polega na wykorzystaniu bardzo sil­nych pól magnetycznych o wysokiej energii do celów terapeutycznych. Jest stosowana w zaawansowanych przypadkach schorzeń neurolo­gicznych, w tym w terapii choroby Parkinsona. Indukcja magnetyczna osiągana w aparatach do magneto­terapii wysokiej energii ma wartość do 3 T, tj. kilkaset razy przewyższa ten parametr w typowych aparatach (kilka do kilkudziesięciu mT). 

Magnetoterapia średniej i niskiej energii: Ta metoda wykorzystuje słabe pola magnetyczne o niskiej energii rzędu kilku do kilkudziesięciu mT (średnia) lub kilkuset μT (niska). 

Magnetoterapia miejscowa: Polega na skierowaniu pola magne­tycznego bezpośrednio na kon­kretną część ciała, która wymaga terapii. Jest używana w leczeniu urazów tkanek miękkich, schorzeń stawów i tkanek, a także do przy­spieszenia gojenia się ran. 

Magnetoterapia ogólnoustro­jowa: Pole magnetyczne jest aplikowane na całe ciało lub na obszary, które wpływają na ogólny stan zdrowia. Jest wykorzystywana w celu poprawy krążenia krwi, wspomagania procesów regene­racyjnych oraz łagodzenia stanów zapalnych. 

Magnetoterapia w medycy­nie sportowej: Jest stosowana w profilaktyce i leczeniu urazów sportowych, takich jak skręce­nia, naciągnięcia mięśni, a także w celu przyspieszenia rehabilitacji sportowców. 

Magnetoterapia w kosmeto­logii: Wykorzystywana jest w celu poprawy wyglądu skóry, redukcji cellulitu oraz w terapii problemów dermatologicznych. 

Sprzęt do magnetoterapii 

Najpierw wprowadźmy ważne roz­różnienie segmentów rynku usług i urządzeń do magnetoterapii. 

Ogólnie można rozróżnić trzy segmenty: 

  • terapia magnetyczna wykorzy­stująca słabe statyczne pole magnetyczne,
  • terapia elektromagnetyczna, nazywana inaczej radioniką, wykorzystująca promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak fale radiowe,
  • magnetoterapia wykorzystująca impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości od kilku do kilkuset herców. 

Dalej będziemy się zajmować tylko trzecim segmentem, który ma solidne oparcie w dowodach naukowych. Terapia słabym statycz­nym polem magnetycznym dotych­czas nie została poparta dowodami naukowymi, choć istnieje duży segment rynku z ofertą materacy, wszelkiego rodzaju biżuterii, itp. gadżetów konstruowanych na bazie magnesów neodymowych. Zwykle tej ofercie towarzyszy pseudonau­kowa narracja o wpływie stałego pola magnetycznego na przepływ krwi. Jest to fizycznie nieprawdo­podobne, gdyż hemoglobina jest paramagnetykiem (bez tlenu) lub diamagnetykiem (utleniona) i pole magnesów neodymowych jest zbyt słabe (ponadto malejące w kwa­dracie odległości), aby wywołać jakąkolwiek reakcję fizyczną krwi. Gdyby taka reakcja była faktem fizycznym, to obrazowanie MR (rezonansem magnetycznym) powodowałoby fatalne skutki, gdyż indukcja magnetyczna podczas tego badania (1,5 do 3 Tesli) jest tysiące razy silniejsza od pola magnesów neodymowych. 

Podobnie pozbawiona podstaw naukowych jest radionika, wymy­ślona ponad sto lat temu przez amerykańskiego lekarza Alberta Abramsa. Narracja o braku równo­wagi pól elektromagnetycznych lub ich częstotliwości w organi­zmie jako przyczyny chorób, które można wyleczyć oddziaływaniem zewnętrznego pola elektromagne­tycznego, korygującego ten brak równowagi, to opowieść nie mająca żadnych podstaw naukowych. 

Dalej będziemy się zajmować wyłącznie sprzętem do magneto­terapii impulsowym polem magne­tycznym niskiej częstotliwości. Urządzenia służące do tej magne­toterapii składają się najogólniej z aparatów (nazywanych sterowni­kami) i aplikatorów z akcesoriami. 

Aparaty do magnetoterapii impulsowej 

Dwa podstawowe parametry apara­tów do magnetoterapii impulsowej to: 

  • natężenie (indukcja) pola magnetycznego, 
  • zakres częstotliwości impulsów i kształt przebiegów. 

Ze względu na natężenie pola magnetycznego rozróżniamy trzy zakresy: 

  • natężenie niskie, rzędu kilkudziesięciu do kilkuset mikro­tesli, porównywalne z poziomem indukcji pola ziemskiego, 
  • natężenie średnie, rzędu kilku do kilkudziesięciu militesli, w tym zakresie działa zdecydowana większość aparatów dostępnych na rynku, 
  • natężenie bardzo wysokie, sięga­jące wartości 3 Tesli, stosowane w specjalistycznych aparatach do magnetoterapii wysoko­energetycznej dla zastosowań klinicznych. 

Częstotliwość impulsów w więk­szości aparatów mieści się w zakresie od 1 do 150 herców. 
Impulsy pola magnetycznego, używane w magnetoterapii, mogą przyjmować różne kształty, w zależności od rodzaju urządzenia i celów terapeutycznych.

Najczęściej stosowanymi kształtami impulsów pola magnetycznego są: 

Impulsy sinusoidalne: Impulsy o kształcie sinusoidalnym przypo­minają falę sinusoidalną, jaką można znaleźć na wykresie funkcji sinus. Są to impulsy, które zmieniają swą amplitudę i częstotliwość w sposób ciągły, przypominając charaktery­styczną krzywą sinusoidalną.

Impulsy prostokątne: Impulsy o kształcie prostokątnym mają cha­rakterystyczną formę prostokąta. Oznacza to, że pole magnetyczne jest włączane i wyłączane nagle, co prowadzi do impulsów o stałej amplitudzie przez określony czas. Impulsy te mają wyraźnie określone fazy włączania i wyłączania.

Impulsy trójkątne: Impulsy o kształcie trójkątnym przypominają wykres funkcji trójkątnej. Charak­teryzują się stopniowym wzrostem i spadkiem amplitudy pola magne­tycznego, tworząc falę o kształcie trójkątnym.

Impulsy wykładnicze: Impulsy o kształcie wykładniczym mają cha­rakterystyczną formę, która przypo­mina wzrost i spadek amplitudy pola magnetycznego zgodnie z funkcją wykładniczą. Są stosunkowo rzadko używane w magnetoterapii.

Wszystkie cztery rodzaje prze­biegów mogą być unipolarne (jednopołówkowe) lub bipolarne (dwupołówkowe).
Kształt impulsów pola magne­tycznego może mieć wpływ na skuteczność terapii oraz na to, jak organizm reaguje na terapię. Wybór odpowiedniego kształtu impulsów zależy od rodzaju schorzenia, celów terapeutycznych oraz urządzenia używanego w terapii. Każdy rodzaj impulsów może wywoływać nieco inne efekty fizjologiczne w orga­nizmie, dlatego precyzyjne dosto­sowanie parametrów terapii jest istotne w celu osiągnięcia optymal­nych rezultatów.

Przykładowe aparaty do magnetoterapii

Zestawiono 10 modeli często spotykanych w Polsce apa­ratów do magnetoterapii. Kolejność w tabeli jest w porządku wzrastają­cej ceny. Najtańsze aparaty, w cenie od ok. 2.000 zł do ok. 4.000 zł, są prze­znaczone do użytku w gabinetach fizjoterapeutów lub w warunkach domowych, co ma duże znaczenie dla osób obłożnie chorych. Aparaty w cenie od ok. 5.000 zł do kilkunastu tysięcy złotych są przeznaczone do użytku w gabinetach lekarskich i klini­kach. Odrębną grupę tworzą aparaty do magnetoterapii wysokoenerge­tycznej w cenie ok. 100 000 zł, prze­znaczone do zastosowań w klinikach. 

Dodajmy, że podane ceny dotyczą samego aparatu rozumianego jako sterownik. Niezbędne są jeszcze aplikatory i różne akcesoria, żeby uzyskać nadający się do eksploatacji zestaw. Cena kompletnego zestawu to mniej więcej podwojona cena sterownika.

Do charakterystycznych parame­trów aparatów, poza omówionymi wcześniej parametrami technicz­nymi – natężenie pola, częstotliwość i kształt impulsów, należy zaliczyć wbudowane oprogramowanie, które automatycznie definiuje para­metry zabiegów dostosowane do określonych dolegliwości i celów terapeutycznych.

I-TECH MAG 700
I-TECH MAG 700
 
Globus MAGNUM XL PRO
Globus MAGNUM XL PRO
 
MAGNETRONIC MF-2
MAGNETRONIC MF-2
 
PhysioMG 815
PhysioMG 815
 
Bardomed M1
Bardomed M1
MAGNETRONIC MF-12
MAGNETRONIC MF-12
BTL-5940
BTL-5940
Magneris
Magneris
Enraf – Nonius COMPACT-II
Enraf – Nonius COMPACT-II
emField Pro
emField Pro

Aplikatory i akcesoria


Aplikatory i akcesoria stanowią istotny element zestawu do magne­toterapii, umożliwiając dostarczanie pola magnetycznego do określo­nych obszarów ciała lub narządów wewnętrznych.

Aplikatory szpulowe: To podsta­wowe narzędzia w magnetoterapii. Szpule, nazywane również soleno­idami lub cewkami, generują pole magnetyczne i mogą mieć średnice od 200 mm do 750 mm. Najczę­ściej sterowniki są dostosowane do współpracy ze szpulami o średnicy od 200 mm do 600 mm. Dostępne są też aplikatory cewkowe do terapii miejscowej (na przykład nad stawem).

Aplikatory płaskie: Są to płytkie aplikatory, które można bezpośred­nio przyłożyć do skóry lub umieścić pod ciałem pacjenta. Stosuje się je głównie do terapii miejscowej. Mogą mieć różne rozmiary i kształty, co pozwala na dostosowanie do kon­kretnych obszarów ciała. 

Aplikatory do terapii narządów wewnętrznych: Niektóre urządzenia do magnetoterapii oferują aplika­tory specjalnie zaprojektowane do terapii narządów wewnętrznych. Te aplikatory są używane pod kon­trolą specjalistycznego personelu medycznego i umożliwiają precy­zyjne dostarczanie pola magnetycz­nego do wnętrza ciała. 

Maty do terapii ogólnoustro­jowej: Są to duże maty wypo­sażone w aplikatory płaskie lub cewki. Pacjent leży na takiej macie podczas sesji terapeutycznej, co umożliwia terapię ogólno­ustrojową. Maty te są wygodne i pozwalają na równomierne roz­prowadzenie pola magnetycznego po całym ciele. 

Poduszki i wkładki: Małe aplikatory w formie poduszek lub wkładek mogą być używane do terapii miejscowej, na przykład w celu złagodzenia bólu w okolicach kręgosłupa czy stawów. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne kierowanie pola magnetycznego. 

Pasujące pokrowce i etui: Warto dbać o higienę i ochronę aplikato­rów. Dostępne są pokrowce i etui, które chronią aplikatory przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz ułatwiają ich przechowywanie. 
Kable i akcesoria zasilające: Każdy zestaw do magnetotera­pii wymaga odpowiednich kabli i akcesoriów zasilających. Dzięki nim można bezpiecznie podłączyć aplikatory do urządzenia. 

Akcesoria do terapii narządów wewnętrznych: W przypadku aplika­torów do terapii narządów wewnętrz­nych mogą być potrzebne specjalne akcesoria, takie jak prowadnice lub katetery, które umożliwiają precy­zyjne dostarczanie pola magnetycz­nego do konkretnego narządu. 

Aplikatory i akcesoria są istotnymi elementami magnetoterapii, które pozwalają na dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjen­tów i celów leczenia. 

Podsumowanie 

Dostępna na polskim rynku apara­tura do magnetoterapii jest różno­rodna i rozwija się wraz z postępem technologicznym. Wybór odpo­wiedniego aparatu, a w istocie całego zestawu zawierającego sterownik, aplikatory i inne akceso­ria, powinien być dostosowany do celów terapeutycznych i specyfiki leczonych schorzeń. Kluczowe dla osiągnięcia optymalnych wyników terapeutycznych jest dostosowanie parametrów terapii do indywidu­alnych potrzeb pacjenta. Mimo daleko posuniętej automatyza­cji sterowników, wyposażonych w gotowe programy dla określonych dolegliwości i celów terapeutycz­nych, ostatecznie efektywność zastosowanych terapii zależy od planu terapii, opracowanego i reali­zowanego przez fizjoterapeutę. Dlatego dużym wyzwaniem dla fizjoterapeutów jest ciągłe pod­noszenie ich kwalifikacji, zarówno przez odpowiednie szkolenia jak też śledzenie postępu w leczeniu poszczególnych schorzeń przy pomocy magnetoterapii. Polecamy kolejne dwa artykuły, które zawie­rają wiele informacji szczegółowych, dotyczących konkretnych zastoso­wań magnetoterapii. 

Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl