Pilates poprawia sprawność fizyczną i zmniejsza ryzyko upadków u osób starszych. Przegląd systematyczny i metaanaliza

Upadki są główną przyczyną zgonów związanych z urazami u osób starszych. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kontuzji, a także poprawić siłę i wzmocnić równowagę osób starszych, warto ćwiczyć Pilates. Jednak niewiele jest badań nad skutecznością określonych metod ćwiczeń.
Article Image

Wprowadzenie

Proces starzenia obejmuje postępujące zmiany strukturalne zachodzące w tkance mięśniowej i kostnej, takie jak utrata masy mięśniowej (sarkopenia) czy obniżenie gęstości mineralnej kości (osteoporoza), co w konsekwencji przekłada się na zmniejszoną siłę mięśniową, obniżenie elastyczności mięśni czy też zaburzenia równowagi ciała1. To pogorszenie funkcjonalności układu mięśniowego i kostnego wiąże się z kolei z ograniczeniami mobilności osób starszych, zwiększonym ryzykiem upadków czy utratą ich samodzielności1,2. Upadki są uważane za główną przyczynę zgonów związanych z urazami u osób starszych3, a ich ryzyko wzrasta wraz z wiekiem - odpowiednio 30% i 40% dla osób w wieku powyżej 65 lat i 80 lat4,5. Częstość ta wzrasta do 50% w przypadku zamieszkania osób starszych w środowisku instytucjonalnej opieki6.

Ze względu na strach przed upadkiem, osoby starsze mogą w konsekwencji unikać aktywności fizycznej, co skutkuje postępującymi ograniczeniami ruchowymi, pogłębieniem problemu związanego z ich samodzielnością oraz zwiększeniem ryzyka upadków, które dodatkowo wzrasta wraz z ich liczbą7.

W przeciwieństwie do osób nieaktywnych, osoby starsze, które wykonują ćwiczenia fizyczne, rzadziej trafiają na oddziały ratunkowe, a także częstość i długość ich hospitalizacji jest mniejsza8. Wnioski z badań naukowych potwierdzają pogląd, że programy ćwiczeń fizycznych zmniejszają częstość występowania urazów związanych z procesem starzenia się9,10. Dowiedziono również, że aktywność fizyczna działa pozytywnie na ogólny stan zdrowia i wpływa korzystnie na minimalizowanie ryzyka upadków11,12. Ćwiczenia fizyczne są powszechnie uznawane za strategię zapobiegawczą w przypadku powikłań procesu starzenia, zmniejszającą ryzyko upadków i związanych z nimi urazów13-15, przyczyniając się w ten sposób do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej8,16.

Ćwiczenia Pilates zostały opracowane przez J. Pilates w latach 20 XX wieku jako metoda treningowa o niskim poziomie intensywności działająca na poprawę siły, elastyczności i kontrolę mięśni głębokich16. Ćwiczenia te mogą być praktykowane zarówno na macie, jak i na maszynach17 i nie mają ograniczeń wiekowych3,18. Fizjoterapeuci i geriatrzy często zalecają ćwiczenia pilatesowe osobom starszym, bowiem wykonywanie ich wywiera pozytywny wpływ na funkcje poznawcze, zdrowie w wymiarze społecznym i psychicznym3,20 a także korzystnie wpływa na gęstość mineralną kości, skład ciała, równowagę, siłę oraz elastyczność mięśni, wytrzymałość i koordynację9,18,19,20,21,22.

Uważa się, że wykonywanie treningu Pilates zwiększa sprawność fizyczną oraz minimalizuje ryzyko upadków, ponieważ wiele z tych ćwiczeń uczy zachowania równowagi ciała i wzmacnia zarówno mięśnie core (np. mięśnie poprzeczny i prosty brzucha), jak i mięśnie zaangażowane w wyrównanie posturalne i propriocepcję (np. przepona, mięśnie dna miednicy)23,24.

Pomimo tych ustaleń25,26,27, dowody na to, że gimnastyka Pilates wywiera więcej korzyści w porównaniu z innymi zestawami ćwiczeń czy codzienną aktywnością fizyczną wśród osób starszych są dalekie od spójności23,24,28,29,30,31,32,33. Do tej pory ostatni przegląd systematyczny i metaanaliza zostały przeprowadzone w marcu 2017 r., ale wyszukiwanie było ograniczone do poprzednich 6 lat i nie uwzględniało oceny takich parametrów jako ryzyko upadku ani oceny sprawności funkcjonalnej wśród osób starszych33. Dlatego, biorąc pod uwagę rosnącą ilość danych naukowych związaną z ćwiczeniami Pilates u osób starszych, celem tej analizy było zaktualizowanie wniosków i oszacowanie skuteczności gimnastyki Pilates na sprawność fizyczną (równowagę, siłę i elastyczność mięśni czy sprawność funkcjonalna) oraz ryzyko upadków wśród osób starszych. Ponadto autorzy zbadali, czy efekt interwencji Pilates może zależeć od innych czynników, takich jak rodzaj ćwiczeń, istnienie protokołu ćwiczeń, nadzór certyfikowanego instruktora, wiek uczestnika czy liczba sesji w tygodniu.

Przegląd systematyczny

W latach 2010-2021 przeprowadzono 39 badań, w których łącznie wzięło udział 1650 uczestników, z czego 898 znalazło się w grupie wykonujących ćwiczenia Pilates (54%), a 752 pozostawało w grupie kontrolnej (46%). We wszystkich badaniach 1288 (78%) uczestników było zdrowymi osobami starszymi, a 362 (22%) - osobami wymagającymi zinstytucjonalizowanej opieki. Ponadto przeprowadzono 24 badania (62%) wyłącznie wśród starszych kobiet. Średni wiek uczestników wahał się od 60 do 80 lat.

Uczestnicy grup kontrolnych zwykle wywiązywali się z wykonywania swoich zestawów ćwiczeń, kontynuowali codzienną aktywność fizyczną lub otrzymywali codzienną opiekę w tym zakresie. Jeśli chodzi o grupę osób wykonujących ćwiczenia Pilates, częstotliwość sesji treningowych wynosiła dwie (55%) lub trzy (45%) sesje tygodniowo. Co więcej, sesje trwały głównie od 45 do 60 minut, chociaż dwa badania nie uwzględniły czasu trwania treningu28,51. Długość prowadzonych obserwacji wahała się od 4 do 24 tygodni; dwa badania nie podały takich informacji49,52. Ponadto w 28 badaniach opisano interwencję Pilates jako Pilates wykonywany na matach (72%), a 10 jako Pilates wykonywany na maszynach (28%). Ostatecznie 30 badań (77%) zostało przeprowadzonych przez certyfikowanego instruktora, a 25 (64%) przeprowadzono ze szczegółowym protokołem ćwiczeń.

Jakość włączonych badań

Po analizie oceny ryzyka błędu systematycznego za pomocą narzędzia RoB2 opracowanego przez Cochrane Collaboration34, 25 badań (64%) oceniono jako mające wysokie ryzyko błędu systematycznego, a 14 (36%) oceniono jako mające niejasne ryzyko błędu systematycznego.

Zgodnie z klasyfikacją GRADE, głównymi ograniczeniami tej analizy były występowanie ryzyka błędu systematycznego, "duża" lub "znaczna" heterogeniczność wyników uzyskiwanych w uwzględnionych badaniach klinicznych oraz stronniczość publikacji wykazana dla parametru: równowaga ciała. W związku z tym, jakość wniosków dotyczących takich parametrów jak równowaga ciała, elastyczność mięśni i sprawność funkcjonalna została oceniona jako niska, zaś dla siły mięśni i ryzyka upadków jako umiarkowana.

Metaanaliza

Analizowane parametry we wszystkich włączonych badaniach klinicznych zostały skontrolowane na końcu całego czasu obserwacji i nie dokonywano żadnych dodatkowych pomiarów kontrolnych.

Dane z metaanalizy uwzględniające ocenę wartości naukowej każdego badanego parametru przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Badania włączone do metaanalizy.

Dyskusja

Celem badania było oszacowanie wpływu treningu metodą Pilates na sprawność fizyczną i ryzyko upadków u osób starszych.

Uzyskane wyniki sugerują, że Pilates skutecznie poprawia równowagę ciała, siłę, elastyczność mięśni i sprawność funkcjonalną oraz zmniejsza ryzyko upadków u osób starszych.

Co więcej, wnioski te nie zostały znacząco zmodyfikowane przez takie czynniki jak wiek, liczba sesji w tygodniu, rodzaj wykonywanego treningu, istnienie protokołu ćwiczeń Pilates, nadzorowanie przez certyfikowanego instruktora lub występowanie błędu systematycznego. Według klasyfikacji GRADE, jakość danych z włączonych badań naukowych była niska w odniesieniu do równowagi ciała, elastyczności mięśni i sprawności funkcjonalnej oraz umiarkowana w odniesieniu do siły mięśni i ryzyka upadków.

Wnioski te pozostają w zgodzie z wynikami pochodzącymi z innej metaanalizy33, które pokazują pozytywny wpływ treningu Pilates na równowagę ciała. Ujemny ES wykazany w niektórych badaniach klinicznych35,50 może wynikać z efektu pułapowego testów na równowagę statyczną. Wyniki te mogą być związane z faktem, że siła w kończynach dolnych i tułowiu może pozytywnie wpływać na rozkład środka ciężkości co ma znaczenie w utrzymywaniu równowagi14. Uzyskane wyniki potwierdzają również te zaobserwowane w poprzednich badaniach informujących o poprawie siły mięśni17,23,24,37,40,41. Jak zauważono w tym oraz poprzednich badaniach, poprawa równowagi ciała może mieć związek z poprawą siły mięśni, stabilizacją tułowia14 oraz większą wrażliwością proprioceptywną spowodowaną zmianami w połączeniach nerwowo-mięśniowych, które przyczyniają się do przemapowania ośrodków korowych35. Co więcej, lepsze neuromotoryczne wzorce rekrutacyjne mogą wyjaśniać przyrost siły mięśni42. Jednakże, w celu zwiększania ilości połączeń nerwowo-mięśniowych, które skutkują przyrostem siły, obciążenie oraz długość treningu ma kluczowe znaczenie38.

Pozytywny wpływ treningu Pilates został również dostrzeżony w przypadku poprawy elastyczności mięśni kończyn górnych, dolnych oraz pleców. Wynik ten jest zgodny z wynikami poprzedniej metaanalizy33, z wyjątkiem poprawy elastyczności mięśni kończyn górnych, gdzie efekt ten nie był aż tak wyraźny. Prawdopodobnie obserwacja ta może być tłumaczona istnieniem barier anatomicznych, które powstają w wyniku procesu starzenia się a prowadzą do blokady rozciągania tkanek43. Ponadto, ból barku jest jednym z najczęstszych dolegliwości osób starszych (13-26%), głównie u kobiet44,45, a ponad połowę (62%) włączonych badań przeprowadzono u starszych kobiet. To, a także brak specyficznych ćwiczeń na kończyny górne, może wyjaśniać różnice między wynikami badań. Generalnie samo wykonywanie treningu Pilates prowadzi do zmian morfologicznych w obrębie włókien mięśniowych, co skutkuje lepszą adaptacją tkanek46, a zatem lepszą elastycznością. Ponadto, wykazano, że utrata elastyczności zwiększa częstość występowania zaburzeń chodu, co stanowi wyzwanie dla wykonywania codziennej aktywności43,47, a w konsekwencji zmniejsza samodzielność osób starszych, a także zwiększa ryzyko upadków.

Odnosząc się do sprawności fizycznej w życiu codziennym, termin "sprawność funkcjonalna" obejmuje odpowiednią wydolność organizmu, odpowiednie parametry chodu a także wykonywanie czynności niezbędnych w życiu codziennym co odgrywa istotną rolę w zapobieganiu upadkom lub odczucia strachu przed upadkiem oraz ma wpływ na samodzielność osób starszych25. Wyniki pochodzące z tej metaanalizy są zgodne z wynikami innych badań wykazującymi pozytywny wpływ treningu Pilates na sprawność funkcjonalną20,36,37. Co więcej, żadne z badań uwzględnionych w naszym przeglądzie nie wykazało ujemnego ES dla tego wyniku. Dowody sugerują, że Pilates poprawia sprawność funkcjonalną poprzez stabilizację postawy39, zwiększenie ruchomości stawów28 i wzmocnienie struktur mięśniowych zaangażowanych w trening38.

Według danych literaturowych7,43,47,48, ryzyko upadków jest silnie związane z równowagą ciała, siłą, elastycznością mięśni a także sprawnością funkcjonalną - czyli z parametrami modyfikowalnymi w wyniku aktywności fizycznej. Uzyskane wyniki pozostają zgodne z poprzednimi wynikami opisanymi w literaturze19,27, i wykazały związek treningu Pilates z mniejszym ryzykiem upadku, co może być tłumaczone poprawą dynamicznej stabilności postawy, a także mniejszym strachem przed upadkiem lub mniejszą kinezjofobią35. Ponieważ do tej pory opublikowano tylko pięć badań klinicznych zawierających dane dotyczące ryzyka upadków, te wyniki należy interpretować ostrożnie. W tym kontekście potrzebne są dalsze badania w celu zbadania wpływu treningu Pilates na ryzyko upadków, ponieważ jest to istotny problem osób starszych.

Aby zwiększyć kliniczne zastosowanie niniejszego przeglądu, autorzy podsumowali najczęściej stosowane ćwiczenia Pilates wśród osób starszych. Chociaż niektóre badania nie uwzględniły zestawu ćwiczeń, większość z nich wykazała podobnie zorganizowane sesje Pilates. Najpierw odbywa się faza rozgrzewki trwająca 5-10 minut uwzględniająca ćwiczenia oddechowe, mobilizację głównych stawów i przedstawienie kluczowych zasad treningu Pilates. Następnie faza centralna (około 30 minut) mająca na celu poprawę sprawności fizycznej zwykle obejmująca następujące ćwiczenia: setki, roll-up, roll-down, zakreślanie koła nogą, mostki, pochylanie miednicy, kopnięcia, pływanie, rotacje kręgosłupa itp. Ponadto wykonywane są ćwiczenia w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej, koncentrujące się na ćwiczeniu równowagi. Wreszcie, faza wyciszenia (5-10 minut) zwykle obejmująca rozciąganie nóg, kręgosłupa, pozycję syreny, rozciąganie mięśni zaangażowanych w fazę centralną treningu i techniki oddychania.

starsi ludzie, piłki do ćwiczeń, ciężarki, kwiat w doniczce, stoły

Mocne strony i ograniczenia

Ograniczenia tego badania są następujące: (1) Zaślepienie interwencji wysiłkowych nie było możliwe, a niektóre badania nie uwzględniały opisu procesu randomizacji ani utajnienia alokacji. (2) W związku z tym ponad połowa badań została sklasyfikowana jako obarczona wysokim ryzykiem błędu systematycznego. (3) Ponadto należy wziąć pod uwagę znaczny poziom heterogeniczności wykazany w analizach oraz wyjściowy stan fizyczny uczestników. (4) Literatura niepublikowana nie została poddana przeglądowi. (5) Należy zachować ostrożność podczas ekstrapolacji wyników na starsze populacje, ponieważ ilość ćwiczeń Pilates różniła się między badaniami w zależności od intensywności treningu. (6) Brak takiej samej metodologii testu stosowanego do pomiaru parametrów sprawności fizycznej może mieć wpływ na ostateczny wynik. (7) Brak oceny długotrwałego wpływu ćwiczeń Pilates utrudnia przewidzenie, jak długo można zachować korzyści z wykonywania tych ćwiczeń.

Natomiast mocnymi stronami badania są: (1) Autorzy rozważyli kilka parametrów, które mogą wpływać na ryzyko upadków (równowaga, siła i elastyczność mięśni oraz sprawność funkcjonalna). (2) Przeprowadzono analizy podgrup i metaregresje w celu zminimalizowania potencjalnej heterogeniczności i stronniczości.

Wnioski

Programy Pilates mogą być skutecznym, dobrze akceptowanym i bezpiecznym zestawem ćwiczeń fizycznych poprawiających równowagę ciała, siłę, elastyczność mięśni i sprawność funkcjonalną oraz zmniejszającym ryzyko upadków u osób starszych. Co więcej, wyniki te są ważne z klinicznego punktu widzenia, ponieważ wspierają pogląd, że Pilates może zapobiegać upadkom i związanym z nimi negatywnym konsekwencjom, a także może zwiększać samodzielność osób starszych w ich życiu codziennym. Pomimo tego, potrzebne są dodatkowe badania o dłuższym czasie obserwacji, ponieważ obecny przegląd systematyczny ocenił jakość dowodów naukowych dla konkretnych parametrów jako niską lub umiarkowaną, głównie ze względu na heterogeniczność i ryzyko błędu systematycznego włączonych badań.

Źródło: Physiotherapy, 2021, September, vol 112, pp 163-177
Copyright: ©2021 The Authors 
Adaptacja: Dorota Kacprzak
Na podstawie licencji CCBY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bibliografia
 • Cederholm T, Cruz-Jentoft AJ, Maggi S. Sarcopenia and fragility fractures. Eur J Phys Rehabil Med 2013;49:111-7.
 • Narici MV, Maffulli N. Sarcopenia: characteristics, mechanisms and functional significance. Br Med Bull 2010;95:139-59, http://dx.doi.org/10.1093/bmb/ldq008.
 • Zhang Y, Li C, Zou L, Liu X, Song W. The effects of mind-body exercise on cognitive performance in elderly: a systematic review and meta-analysis. Int J Environ Res Public Health 2018;15:2791, http://dx.doi.org/10.3390/ijerph15122791.
 • Sherrington C, Fairhall NJ, Wallbank GK, Tiedemann A, Michaleff ZA, Howard K, et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev 2019;1:CD012424, http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2.
 • Tinetti ME, Speechley M, Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Engl J Med 1988;319:1701-7, http://dx.doi.org/10.1056/NEJM198812293192604.
 • Gac HE, Marín PP, Castro HS, Hoyl TM, Valenzuela E. Falls in institutionalized elderly subjects. Features and geriatric assessment. Rev Med Chile 2003;131:887-94.
 • Rubenstein LZ. Falls in older people: epidemiology, risk fac-tors and strategies for prevention. Age Ageing 2006;35:37-41, http://dx.doi.org/10.1093/ageing/afl084.
 • Daher SS, Nogueira MP, Ferreira M, Tedeschi M-RM, Martinez L-RC, Shirassu M. Physical activity program for elderly and economy for the health system. Acta Ortop Bras 2018;26:271-4.
 • Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, et al. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Med Sci Sports Exerc 2007;39:1423-34, http://dx.doi.org/10.1249/mss.0b013e3180616b27.
 • Di Raimondo D, Musiari G, Miceli G, Arnao V, Pinto A. Preventive and therapeutic role of muscle contraction against chronic diseases. Curr Pharm Des 2016;22:4686-99.
 • Valdés-Badilla P, Gutiérrez-García C, Pérez-Gutiérrez M, Vargas-Vitoria R, López-Fuenzalida A. Effects of physical activity governmental programs on health status in independent older adults: a systematic review. J Aging Phys Act 2019;27:265-75, http://dx.doi.org/10.1123/japa.2017-0396.
 • Grossman DC, Curry SJ, Owens DK, Barry MJ, Caughey AB, Davidson KW, et al. Interventions to prevent falls in community-dwelling older adults us Preventive Services Task Force recommendation statement. J Am Med Assoc 2018;319:1696-704, http://dx.doi.org/10.1001/jama.2018.3097.
 • Hita-Contreras F, Martínez-Amat A, Cruz-Díaz D, Pérez-López FR. Fall prevention in postmenopausal women: the role of pilates exercise training. Climacteric 2016;19:229-33, http://dx.doi.org/10.3109/13697137.2016.1139564.
 • Granacher U, Gollhofer A, Hortobágyi T, Kressig RW, Muehlbauer T. The importance of trunk muscle strength for balance, functional performance, and fall prevention in seniors: a systematic review. Sport Med 2013;43:627-41, http://dx.doi.org/10.1007/s40279-013-0041-1.
 • El-Khoury F, Cassou B, Charles MA, Dargent-Molina P. The effect of fall prevention exercise programmes on fall induced injuries in community dwelling older adults: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2013;347:113, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f6234.
 • Brito TA, R da Coqueiro S, Fernandes MH, de Jesus CS. Determinants of falls in community-dwelling elderly: hierarchical analysis. Public Health Nurs 2014;31:290-7, http://dx.doi.org/10.1111/phn.12126.
 • Wells C, Kolt GS, Bialocerkowski A. Defining pilates exercise: a systematic review. Complement Ther Med 2012;20:253-62, http://dx.doi.org/10.1016/j.ctim.2012.02.005.
 • Bergamin M, Gobbo S, Bullo V, Zanotto T, Vendramin B, Duregon F, et al. Effects of a pilates exercise program on muscle strength, postural control and body composition: results from a pilot study in a group of post-menopausal women. Age (Omaha) 2015;37:1-8, http://dx.doi.org/10.1007/s11357-015-9852-3.
 • Irez GB, Ozdemir RA, Evin R, Irez SG, Korkusuz F. Integrating pilates exercise into an exercise program for 65+ year-old women to reduce falls. J Sport Sci Med 2011;10:105-11.
 • Curi VS, Haas AN, Alves-Vilac¸a J, Fernandes HM. Effects of 16-weeks of Pilates on functional autonomy and life satisfaction among elderly women. J Bodyw Mov Ther 2017;22:424-9, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2017.06.014.
 • Engers PB, Rombaldi AJ, Portella EG, da Silva MC, da Silva MC. The effects of the pilates method in the elderly: a systematic review. Rev Bras Reumatol 2016;56:352-65, http://dx.doi.org/10.1016/j.rbre.2016.05.005.
 • Kloubec JA. Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance, and posture. J Strength Cond Res 2010;24:661-7.
 • Barker AL, Bird M-L, Talevski J. Effect of pilates exercise for improving balance in older adults: a systematic review with meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2015;96:715-23, http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2014.11.021.
 • Moreno-Segura N, Igual-Camacho C, Ballester-Gil Y, Blasco-Igual MC, Blasco J. The effects of the pilates training method on balance and falls of older adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trial. J Aging Phys Act 2017;32:1-44, http://dx.doi.org/10.1123/ijspp.2015-0012.
 • Hyun J, Hwangbo K, Lee C-W. The effects of pilates mat exercise on the balance ability of elderly females. J Phys Ther Sci 2014;26:291-3, http://dx.doi.org/10.1589/jpts.26.291.
 • Mokhtari M, Nezakatalhossaini M, Esfarjani F. The effect of 12-week pilates exercises on depression and balance associated with falling in the elderly. Procedia Soc Behav Sci 2013;70:171423, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.246.
 • Irez GB. The effects of different exercises on balance, fear and risk of falling among adults aged 65 and over. Anthropologist 2014;18:12934, http://dx.doi.org/10.1080/09720073.2014.11891528.
 • Gildenhuys G, Fourie M, Shaw I, Shaw B, Toriola A, Witthuhn J. Evaluation of Pilates training on agility, functional mobility and cardiorespiratory fitness in elderly women: health and fitness. Afr J PhysHeal Educ Recreat Danc 2013;19:505-12.
 • Fourie M, Gildenhuys M, Shaw I, Shaw B, Toriola A, Ter Goon D. Effects of a mat pilates program on cardiometabolic parameters in elderly women. Pakistan J Med Sci 2013;29:5004, http://dx.doi.org/10.12669/pjms.292.3099.
 • Mesquita LSDA, De Carvalho FT, Freire LSDA, Neto OP, Zân-garo RA. Effects of two exercise protocols on postural balance of elderly women: a randomized controlled trial. BMC Geriatr 2015;15, http://dx.doi.org/10.1186/s12877-015-0059-3.
 • Gabizon H, Press Y, Volkov I, Melzer I. The effects of pilates training on balance control and self-reported health status in community dwelling older adults: a randomized controlled trial. J Aging Phys Act 2015;24:376-83, http://dx.doi.org/10.1123/japa.2014-0298.
 • Donath L, Roth R, Hurlimann C, Zahner L, Faude O. Pilates vs. balance training in healthy community-dwelling seniors: a 3-arm, randomized controlled. Int J Sports Med 2016;37:202-10, http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1559695.
 • de Souza ROB, de Faria Marcon L, de Arruda ASF, Pontes Junior FL, de Melo RC. Effects of mat pilates on physical functional performance of older adults. Am J Phys Med Rehabil 2017;1, http://dx.doi.org/10.1097/PHM.0000000000000883.
 • Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, Altman DG, Antes G, et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta - analyses: the PRISMA statement (Chinese edition). J Chinese Integr Med 2009;7:889-96, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.005.
 • Higgins J, Green S, editors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions version 5.1.0 (updated March 2011). The Cochrane Collaboration; 2011.
 • Sterne JAC, Savovi ć J, Page MJ, Elbers RG, Blencowe NS, Boutron I, et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ 2019;366:1-8, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4898.
 • Guyatt GH, Oxman AD, Schünemann HJ, Tugwell P, Knottnerus A. GRADE guidelines: a new series of articles in the Journal of Clinical Epidemiology. J Clin Epidemiol 2011;64:380-2, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2010.09.011.
 • Thalheimer W, Cook S. How to calculate effect sizes from published research articles: a simplified methodology. Work Res 2002:1-9, http://dx.doi.org/10.1113/jphysiol.2004.078915.
 • Sutton AJ, Abrams KR, Jones DR, Sheldon TA, Song F. Methods for meta-analysis in medical research. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd; 2000.
 • Ryan R. Heterogeneity and subgroup analyses in Cochrane consumers and Communication Group reviews: planning the analysis at protocol stage. Cochrane Consum Commun Rev 2013;2016:2-9.
 • Sterne JAC, Egger M, Smith GD. Investigating and dealing with publication and other biases in meta-analysis. Br Med J 2001;323:101-5, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.323.7304.101.
 • Carrasco-Poyatos M, Rubio-Arias JA, Ballesta-García I, Ramos - Campo DJ. Pilates vs. muscular training in older women: a randomized controlled trial. Physiol Behav 2019;201:157-64, http://dx.doi.org/10.1016/J.PHYSBEH.2018.12.008. #pagerange#.
 • Roller M, Kachingwe A, Beling J, Ickes DM, Cabot A, Shrier G. Pilates reformer exercises for fall risk reduction in older adults: a randomized controlled trial. J Bodyw Mov Ther 2017:1-16, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2017.09.004.
 • Tozim BM, Navega MT. Expiratory muscle strength in the elderly. Rev Bras Cineantropometria Humana 2017;20:1-9, http://dx.doi.org/10.1353/sel.2001.0012.
 • Oksuz S, Unal E. The effect of the clinical pilates exercises on kinesiophobia and other symptoms related to osteoporosis: randomised controlled trial. Complement Ther Clin Pract 2017;26:68-72, http://dx.doi.org/10.1016/j.ctcp.2016.12.001.
 • Teixeira de Carvalho F, de Andrade Mesquita LS, Pereira R, Neto OP, Amaro Zangaro R. Pilates and proprioceptive neuromuscular facilitation methods induce similar strength gains but different neuromuscular adaptations in elderly women. Exp Aging Res 2017;43:440-52, http://dx.doi.org/10.1080/0361073X.2017.1369624.
 • Badiei M, Shahboulaghi FM, Hosseini M, Noroozi M, Nazari S. Effect of pilates exercise on fear of falling in Iranian elderly women. Iran Rehabil J 2017;15:389-98, http://dx.doi.org/10.29252/NRIP.IRJ.15.4.389.
 • Vieira ND, Testa D, Ruas PC, Salvini T de F, Catai AM, Melo RC. The effects of 12 weeks pilates-inspired exercise training on functional performance in older women: a randomized clinical trial. J Bodyw Mov Ther 2017;21:251-8, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2016.06.010.
 • Oliveira LC, Oliveira RG, DA de Pires-Oliveira A. Pilates increases the isokinetic muscular strength of the knee extensors and flexors in elderly women. J Bodyw Mov Ther 2017;21:815-22, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2017.01.006.
 • Barker AL, Talevski J, Bohensky MA, Brand CA, Cameron PA, Morello RT. Feasibility of pilates exercise to decrease falls risk: a pilot randomized controlled trial in community-dwelling older people. Clin Rehabil 2016;30:984-96, http://dx.doi.org/10.1177/0269215515606197.
 • Mazini Filho ML, Vianna Macedo J, de Oliveira Venturini GR, Gama de Matos D, Caputo Ferreira M. Evaluation of different physical exercise programs in muscular strength and functional autonomy of elderly women [Portuguese]. Motricidade 2016;12:124-33.
 • Yoon S, Kim JN, Lim HS. Effects of modified Pilates on variability of inter-joint coordination during walking in the elderly. J Phys Ther Sci 2016;28:3463-7, http://dx.doi.org/10.1589/jpts.28.3463.
 • de Oliveira LSC, DA de Pires-Oliveira A, Abucarub AC, Oliveira LS, de Oliveira RG. Pilates increases isokinetic muscular strength of the elbow flexor and extensor muscles of older women: a randomized controlled clinical trial. J Bodyw Mov Ther 2016;21:2-10, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2016.03.002.
 • Sofianidis George, Dimitriou Anna Maria, Hatzitaki V. A comparative study of the effects of pilates & latin dance on static and dynamic. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2016;32:1-44, http://dx.doi.org/10.1123/ijspp.2015-0012.
 • Josephs S, Pratt ML, Calk Meadows E, Thurmond S, Wagner A. The effectiveness of pilates on balance and falls in community dwelling older adults. J Bodyw Mov Ther 2016;20:815-23, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2016.02.003.
 • Cruz-Díaz D, Martínez-Amat A, De La Torre-Cruz MJ, Casuso RA, De Guevara NML, Hita-Contreras F. Effects of a six-week pilates intervention on balance and fear of falling in women aged over 65 with chronic low-back pain: a randomized controlled trial. Maturitas 2015;82:371-6, http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2015.07.022.
 • Markovic G, Sarabon N, Greblo Z, Krizanic V. Effects of feedback-based balance and core resistance training vs. pilates training on balance and muscle function in older women: a randomized-controlled trial. Arch Gerontol Geriatr 2015;61:117-23, http://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2015.05.009.
 • Ozyemisci Taskiran O, Cicioglu I, Golmoghani-Zadeh N, Demir Atil - gan A, Bagci E, Gunay M, et al. Do pilates and yoga affect quality of life and physical performance of elderly living in a nursing home a preliminary study. Turk Geriatr Derg 2014;17:262-71.
 • Fourie M, Gildenhuys M, Shaw I, Shaw B, Toriola A, Ter Goon D. Effects of a mat pilates program on flexibility in elderly women. Pakistan J Med Sci 2013;29:500-4, http://dx.doi.org/10.12669/pjms.292.3099.
 • Vécseyné Kovách M, Kopkáné Plachy J, Bognár J, Olvasztóné Balogh Z, Barthalos I. Effects of pilates and aqua fitness training on older adults’ physical functioning and quality of life. Biomed Hum Kinet 2013;5:22-7, http://dx.doi.org/10.2478/bhk-2013-0005.
 • Plachy J, Kovách M, Bognár J. Improving flexibility and endurance of elderly women through a six-month training programme. Hum Mov 2012;13:22-7, http://dx.doi.org/10.2478/v10038-011-0050-6.
 • Bird M-L, Hill KD, Fell JW. A randomized controlled study investigating static and dynamic balance in older adults after training with pilates. Arch Phys Med Rehabil 2012;93, http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2011.08.005.
 • de Siqueira Rodrigues BG, Ali Cader S, Bento Torres NVO, de Oliveira EM, Martin Dantas EH. Pilates method in personal autonomy, static balance and quality of life of elderly females. J Bodyw Mov Ther 2010;14:195-202, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2009.12.005.
 • Mendes Tozim B, Thomaz de Aquino Nava G, Zuliani Stroppa Marques AE, Tavella Navega M. Efficacy of the pilates versus general exercises versus educational workshops on neuromuscular parameters: a randomized controlled trial. J Bodyw Mov Ther 2021;26:420-7, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.08.012.
 • Ferreira LL, Ferreira MB. Efeito de um protocolo baseado no Método Pilates sobre mobilidade, equilíbrio e risco de quedas em idosas da comunidade: ensaio clínico. Rev Fisi Senectus 2020;7:39-52, http://dx.doi.org/10.22298/rfs.2019.v7.n2.5096.
 • García-Garro PA, Hita-Contreras F, Martínez-Amat A, Achalandabaso - Ochoa A, Jiménez-García JD, Cruz-Díaz D, et al. Effectiveness of a pilates training program on cognitive and functional abilities in postmenopausal women. Int J Environ Res Public Health 2020;17, http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17103580.
 • Mueller D, Redkva PE, Fernando de Borba E, Barbosa SC, Krause MP, Gregorio da Silva S. Effect of mat vs. apparatus pilates training on the functional capacity of elderly women. J Bodyw Mov Ther 2021;25:80-6, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.11.012.
 • Patti A, Zangla D, Sahin FN, Cataldi S, Lavanco G, Palma A, et al. Physical exercise and prevention of falls. Effects of a pilates training method compared with a general physical activity program: a randomized controlled trial. Medicine (Baltimore) 2021;100:e25289, http://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000025289.
 • Długosz-Boś M, Filar-Mierzwa K, Stawarz R, Ścisłowska-Czarnecka A, Jankowicz-Szymańska A, Bac A. Effect of three months pilates training on balance and fall risk in older women. Int J Environ Res Public Health 2021;18, http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18073663.
 • Aibar-Almazán A, Martínez-Amat A, Cruz-Díaz D, De la Torre Cruz MJ, Jiménez-García JD, Zagalaz-Anula N, et al. Effects of pilates on fall risk factors in community-dwelling elderly women: a randomized, controlled trial. Eur J Sport Sci 2019;0:1-9, http://dx.doi.org/10.1080/17461391.2019.1595739.
 • Kayao˘glu B, Özsu˙I. The effects of 12 weeks pilates exercises on functional and cognitive performance in elderly people. J Educ Train Stud 2019;7:71, http://dx.doi.org/10.11114/jets.v7i3S.4123.
 • de Alvarenga GM, Charkovski SA, Dos Santos LK, da Silva MAB, Tomaz GO, Gamba HR. The influence of inspiratory muscle training combined with the pilates method on lung function in elderly women: a randomized controlled trial. Clinics (Sao Paulo) 2018;73:e356, http://dx.doi.org/10.6061/clinics/2018/e356.
 • Curi Pérez VS, Haas AN, Wolff SS. Analysis of activities in the daily lives of older adults exposed to the Pilates Method. J Bodyw Mov Ther 2014;18:326-31, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2013.10.004.
 • Regina K, Pinheiro G, Ester M, Mendes I, De Carvalho FT. Influence of pilates exercises on soil. RBCDH 2014:648-58.
 • Fiatarone MA. High-intensity strength training in nonagenarians. JAMA 1990;263:3029, http://dx.doi.org/10.1001/jama.1990.03440220053029.
 • Adams K, Shea PO, Shea KLO. Aging: its effects on strength, power, flexibility, and bone density. Natl Strength Cond Assoc 2000;21:65-77, http://dx.doi.org/10.1519/1533-4295(1999)021<0065:AIEOSP>2.0.CO;2.
 • Luime JJ, Koes BW, Hendriksen IJM, Burdorf A, Verhagen AP, Miedema HS, et al. Prevalence and incidence of shoulder pain in the general population; a systematic review. Scand J Rheumatol 2004;33:73-81, http://dx.doi.org/10.1007/s00170-009-2303-5.
 • Mccarthy LH, Bigal ME, Katz M, Derby C, Lipton RB. Chronic pain and obesity in elderly people: results from the einstein aging study. J Am Geriatr Soc 2009;57:115-9, http://dx.doi.org/10.1111/j.1532-5415.2008.02089.x.
 • Geremia JM, Iskiewicz MM, Marschner RA, Lehnen TE, Lehnen AM. Effect of a physical training program using the Pilates method on flexibility in elderly subjects. Age (Omaha) 2015;37, http://dx.doi.org/10.1007/s11357-015-9856-z.
 • Carter ND, Kannus P, Khan KM. Exercise in the prevention of falls in older people. Sport Med 2001;31:427-38, http://dx.doi.org/10.2165/00007256-200131060-00003.
 • Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Sherrington C, Gates S, Clemson LM, et al. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev 2012;9:1-416, http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD007146.pub3.
AUTORZY
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl