Pozaustrojowa terapia falą uderzeniową w medycynie sportowej

Pozaustrojowa terapia falą uderzeniową (ESWT – Extracorporeal Shock Wave Therapy) to nieinwazyjna forma terapii, która okazała się skuteczna w leczeniu niektórych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, w tym braku zrostu kości długich, zwapnienia ścięgien, zapalenia nadkłykcia bocznego kości łokciowej, zapalenia powięzi podeszwowej i zapalenia ścięgna Achillesa. Powoli znaleziono więcej zastosowań. ESWT jest szeroko stosowana, ponieważ jest nieinwazyjna, umożliwia szybki powrót do zdrowia i bez konieczności ograniczania obciążania lub mobilizacji.
Article Image

Fizyka i biologia ESWT 

Fala uderzeniowa (rys. 1, 2) to intensywna, ale bardzo krótka fala energii przemieszczająca się szyb­ciej niż prędkość dźwięku. Słowo „pozaustrojowy” oznacza „poza ciałem” i odnosi się do faktu, że fale uderzeniowe są generowane poza ciałem. 

Podobnie jak zwykła fala, niesie ze sobą energię i może rozchodzić się w ośrodku (ciele stałym, cieczy lub gazie). Fale uderzeniowe charakte­ryzują się nagłą, niemal nieciągłą zmianą charakterystyki ośrodka. W przypadku wstrząsu zawsze dochodzi do niezwykle szybkiego wzrostu ciśnienia, temperatury i gęstości przepływu1

Rys. 1. Typowy kształt terapeutycznej fali uderzeniowej3

Fale uderzeniowe różnią się od fal dźwiękowych tym, że czoło fali, w którym zach odzi kompresja, jest obszarem nagłej i gwałtownej zmiany naprężenia, gęstości i tem­peratury. Z tego powodu fale ude­rzeniowe rozchodzą się w inny sposób niż zwykłe fale akustyczne. W szczególności fale uderzeniowe przemieszczają się szybciej niż dźwięk, a ich prędkość wzrasta wraz ze wzrostem amplitudy; ale intensywność fali uderzeniowej również maleje szybciej niż fali dźwiękowej, ponieważ część energii fali uderzeniowej jest zużywana na ogrzewanie ośrodka, w którym się przemieszcza2

Rys. 2: Typowa forma terapeutycznej fali uderzeniowej stosowanej w leczeniu bólu4

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi (ESWT) wykorzy­stuje fale uderzeniowe do leczenia przewlekłych, bolesnych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. 

Technika wykorzystywania fal uderzeniowych do rozbijania kamieni nerkowych istnieje już od prawie ćwierć wieku. W procesie leczenia pacjentów stwierdzono, że u wielu osób poddanych zabiegowi nastą­piła poprawa w zakresie różnych przyczyn bólu mięśniowo-szkieleto­wego. W tym momencie naukowcy zaczęli badać, czy fale uderzeniowe mogą mieć wpływ na leczenie innych obszarów. Następnie opracowano spe­cjalistyczne urządzenia, które były początkiem ESWT. Rodzaj terapii falą uderzeniową, z któ­rej obecnie korzystamy, jest wyspecjalizowany, aby pomóc w leczeniu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. 

Fizyka terapii falą uderzeniową / Mechanizm działania: 

Fala uderzeniowa (rys. 1, 2) to impuls dźwiękowy o określonych właściwościach fizycznych. Cha­rakteryzuje się wysokim ciśnieniem szczytowym (rys. 3), czasami prze­kraczającym 100 MPa (500 barów), ale częściej około 50 do 80 MPa, szybkim początkowym wzrostem ciśnienia w okresie krótszym niż 10 ns, niską amplitudą rozciągania (rys. 4) (do 10 MPa), krótkim cyklem życia wynoszącym około 10 μs i szerokim spektrum częstotliwo­ści, zwykle w zakresie od 16 Hz do 20 MHz 5, 6

Rys. 3. (po lewej) Składowa ciśnieniowa11. Rys.4. (po prawej) Składowa rozciągająca, z kawitacją11 Małe pęcherzyki (czarne kropki) reprezentują kawitację.

Siły rozciągające wytwa­rzane przez fazę ujemną pro­wadzą do przemiany cząsteczek wody w pęcherzyki kawitacyjne (rys. 4), które podczas rozprężania są natychmiast ściskane. Prowadzi to do wzrostu temperatury gazu zawartego w pęcherzyku, aż do jego implozji, generując sferyczne fale uderzeniowe i mikrostrumienie pary zwane „strumieniami”7

Energia ta indukuje modyfikację błony komórkowej i zmiany funk­cjonalne w organellach cytopla­zmy, które ostatecznie stymulują jądro. W konsekwencji produkcja białek, tlenku azotu i specyficz­nych czynników wzrostu przyczynia się do aktywacji procesów biologicz­nych8, 9

Dr Ching-Jen Wang i wsp. w 2006 r. (rys. 5) w artykule opisali propono­wane odpowiedzi biologiczne na terapię falą uderzeniową. Zapro­ponowali, że antygenowe wskaźniki wzrostu indukowane terapią falą uderzeniową obejmują: białko mor­fologiczne kości (BMP), śródbłon­kową syntezę tlenku azotu (eNOS), czynnik wzrostu śródbłonka naczy­niowego (VEGF) i antygen jądrowy komórek proliferujących (PCNA). Czynniki te poprawiają ukrwienie / neowaskularyzację i regenerację tkanek w obrębie ścięgien i kości12

Rys. 5. Proponowana kaskada biologicznego mechanizmu pozaustrojowej fali uderzeniowej
w tkankach układu mięśniowo-szkieletowego.

Oprócz właściwości leczniczych fale uderzeniowe łagodzą również ból. Podczas zabiegu występuje dyskomfort, ale zwykle ból zmniej­sza się natychmiast po zabiegu, a następnie w ciągu kolejnych 24-72 godzin. Po każdym zabiegu okres łagodzenia bólu wydłuża się. Uważa się, że zaangażowane mechanizmy obejmują analgezję hiperstymulacyjną, uwalnianie sub­stancji P z leczonego regionu, co prowadzi do natychmiastowej i późniejszej trwałej ulgi w bólu oraz zaprzestania neurogennych stanów zapalnych wywołanych sub­stancją P13-17. Bioefekty fal uderze­niowych na tkankę nerwową wydają się wynikać z kawitacji. Sugeruje się, że kawitacja jest również pod­stawowym mechanizmem bólu związanego z falą uderzeniową pod­czas ESWT w medycynie klinicznej10

Ogólnie uważa się, że metoda działania wiąże się z pobudzaniem przekrwienia, neowaskularyzacją i czynnikami wzrostu prowadzącymi do gojenia, a także hamowaniem percepcji bólu16

Istnieje kilku producentów i rodzajów terapii falą uderze­niową dostępnych w sferze kli­nicznej. Typowym urządzeniem do terapii falą uderzeniową, za pomocą którego przeprowadzono wiele badań, jest szwajcarski system Dolorclast (rys. 6). W tym urządzeniu powietrze jest wykorzystywane do wystrzeliwania pocisku w rurze prowadzącej, który uderza w meta­lowy aplikator umieszczony na skó­rze. Pocisk generuje fale naprężeń w aplikatorze, które przenoszą fale ciśnienia do tkanki. Klinicysta posłu­guje się urządzeniem w postaci rękojeści podłączonej do systemu sprężania powietrza11

Rys. 6. Rękojeść urządzenia do pozaustrojowego systemu fali uderzeniowej firmy Dolorclast

Przeciwwskazania do ESWT 

Dzieci (przed okresem dojrze­wania), ciąża, infekcja, ogniskowe stany zapalne, wstrzyknięcie ste­rydów w ciągu ostatnich 6 tygodni, nowotwory, pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia lub przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, rozrusznik serca i wypełnione powietrzem jamy/tkanki, takie jak płuca/jelito grube11.

Powikłania ESWT

Schmitz i wsp. w 2015 r.18 doko­nali przeglądu bazy danych Pedro w celu oceny skuteczności i bez­pieczeństwa ESWT. Stwierdzili oni, że bezpieczeństwo ESWT zostało wyraźnie potwierdzone przez skumulowane dane. W żadnym z badań uwzględnionych w tej analizie nie odnotowano poważnych zdarzeń niepożądanych. Problemy ogniskowe są rzadkie i dotyczą miejscowych siniaków i obrzęków. Nie stwierdzono żadnych skutków ogólnoustrojowych.

Terapeutyczne zastosowania pozaustrojowej terapii falą uderzeniową

Zapalenie powięzi podeszwy

Istnieją znaczne kontrower­sje dotyczące jego skuteczno­ści19, jednak artykuł przeglądowy Yin MC i wsp.20, w którym zidentyfi­kowano 108 potencjalnie istotnych artykułów, z których siedem badań z 550 uczestnikami spełniło kryteria włączenia, wykazał istotne dowody na to, że ESWT o niskiej intensywno­ści przynosi korzyści. Na poparcie tej terapii Malliaropo­ulos N i wsp.21 leczyli 68 pacjentów z powięzią podeszwową, wyka­zując znaczną poprawę dyskom­fortu, z 98% odsetkiem powodzeń i znacznym zmniejszeniem bólu po roku. Wskaźnik nawrotów po roku wynosił 8%.

Ibrahim M i wsp.22 przeprowa­dzili badanie, w którym łącznie 50 pacjentów z jednostronną, prze­wlekłą PF przydzielono losowo do leczenia ESWT lub placebo. Każda grupa liczyła 25 pacjentów. ESWT zastosowano w dwóch sesjach w odstępie 1 tygodnia. Punktami końcowymi były zmiany w wyniku Visual Analog Scale (VAS) i zmody­fikowanym wyniku Roles & Maud­sley (RM) od wartości wyjściowej do 4 tygodni, 12 tygodni i 24 tygodni obserwacji. Analiza statystyczna w tym badaniu wykazała, że ESWT spowodowało znaczne zmniejsze­nie średnich wyników VAS i śred­nich wyników RM we wszystkich okresach obserwacji w porównaniu z leczeniem placebo.

Ścięgna pośladkowe

Istnieje bardzo niewiele badań dotyczących skuteczności ESWT w leczeniu ścięgna mięśnia poślad­kowego średniego i ścięgna mięśnia pośladkowego małego.

Dwa badania przeprowadzone w 2009 roku przez Rompe i wsp.23 oraz Furia i wsp.24 sugerowały, że SWT było wartościowe, ponieważ odpowiednio 64% i 76% pacjentów było w stanie powrócić do normal­nej aktywności fizycznej.
Rompe i wsp.23 podzielili pacjen­tów na oddzielne grupy obejmujące trening domowy, miejscową inie­kcję kortykosteroidów lub terapię radialną falą uderzeniową w przy­padku zespołu bólowego krętarza większego. Stwierdzili, że różnica w bólu i powrocie do zdrowia po 1 miesiącu i 15 miesiącach obser­wacji nie była istotna statystycz­nie w porównaniu SWT z grupą treningu domowego.

Furia i wsp.24 wykazali, że SWT była lepsza od tradycyjnej terapii stosowanej w grupie kontrolnej. Tra­dycyjna terapia w grupie kontrolnej obejmowała tradycyjne terapie, w tym odpoczynek, leki przeciwza­palne, lód, rozciąganie i wzmacnia­nie mięśni pośladkowych i powięzi szerokiej, jonoforezę i zastrzyki z kortykosteroidów. 

Zwapniające zapalenie ścięgna barku 

Hsu i wsp.25 w 2008 r. w bada­niu 46 pacjentów (33 pacjentów leczonych terapią falą uderze­niową i 13 otrzymujących leczenie pozorowane) wykazali znacznie lepsze wyniki mierzone w skali Constant- Murley (CMS), która obejmuje ból, zakres ruchu, aktyw­ność i siłę. Redukcja złogów wapnia była znacznie lepsza u leczonych. Ocenę przeprowadzono według klasyfikacji Gartnera. Gartner typ 1: wyraźnie ograniczony i gęsty, for­mujący, typ 2: wyraźnie ograniczony, półprzezroczysty, mętny i gęsty, typ 3: mętny i półprzezroczysty, resorpcyjny26.Nie zaobserwowano znaczących działań niepożądanych związanych z leczeniem. 

Gerdesmeyer i wsp.27 w 2003 roku opublikowali największe badanie. Łącznie 144 pacjentów przydzielono do terapii falą uderzeniową lub placebo w randomizowanym, podwójnie zaślepionym bada­niu. Wyniki pacjentów mierzono w CMS. Ponadto wykonano zdjęcia radiologiczne po 3, 6 i 12 miesią­cach. 10 pacjentów nie zostało włączonych do badania. Znaczącą poprawę zaobserwowano w porów­naniu z leczeniem pozorowanym 6 miesięcy po leczeniu. Poprawę wykazano we wszystkich punk­tach końcowych, a mianowicie po 3, 6, 12 i 24 miesiącach. 

Wang i wsp.28 również w 2003 r. wykazali podobne wyniki w podob­nym badaniu z udziałem 33 pacjentów otrzymujących SWT i 6 pacjentów włączonych do grupy kontrolnej. (Pozostali pacjenci z grupy pozorowanej zrezygnowali po stwierdzeniu, że nie są leczeni). CMS i ból w skali VAS (Visual ana­logue Score) rejestrowano po 2 i 4 tygodniach, 3, 6 i 12 miesiącach, a następnie co roku. Osoby leczone wykazywały poprawę we wszystkich punktach końcowych. 

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej 

Istnieje kilka artykułów analizują­cych skuteczność SWT w leczeniu zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty). Capan N i wsp.29 w 2016 r. prze­prowadzili podwójnie ślepe, randomizowane badanie, kon­trolowane placebo, w którym 56 pacjentów zostało losowo przydzielonych do ESWT lub leczenia pozorowanego. Każda grupa liczyła 28 pacjentów. Raz w tygodniu przez trzy tygodnie podawano 2000 impulsów o często­tliwości 10 Hz przy ciśnieniu powie­trza 1,8 bara. 

Pacjenci byli oceniani na początku badania oraz 1 i 3 miesiące po lecze­niu pod kątem nasilenia bólu i stop­nia funkcjonowania. Siła chwytu dotkniętej kończyny była również mierzona za pomocą dynamome­tru ręcznego. Stwierdzono, że obie grupy wykazały poprawę w okre­ślonym czasie, jednak nie było znaczącej różnicy między obiema grupami. Wniosek był taki, że ESWT nie wydaje się być bardziej skuteczna w zmniejszaniu bólu lub poprawie funkcji lub siły chwytu w porów­naniu z leczeniem pozorowanym. Potencjalnym powodem niesku­teczności leczenia było stosunkowo niskie ciśnienie powietrza podawane podczas leczenia 

Inne badania wykazały jednak, że terapia falami uderzeniowymi jest skuteczna. 
Caruli C i wsp.30 w 2016 r. w badaniu obejmującym 80 osób wykazali pozytywne wyniki. U każ­dego pacjenta zastosowano 3 apli­kacje w odstępach miesięcznych, a po 1, 6 i 12 miesiącach od zakoń­czenia leczenia przeprowadzono obserwację. Wyniki oceniano za pomocą numerycznej skali oceny (NRS) i skali Oxford Elbow Score. Stwier­dzono statystyczną poprawę symptomatologii w rok po leczeniu, z prawie całkowitym ustąpieniem objawów. Trentini R i wsp.31 w 2015 roku w swoich badaniach leczyli 36 pacjentów, a średni czas obser­wacji wynosił 24,8 miesiąca. Ogniskowa ESWT była podawana co tydzień przez 3-4 tygodnie. Stwierdzono pozytywną odpowiedź u 75,7% pacjentów po leczeniu. 

Ścięgno rzepki 

Furia, J.P i wsp.32 w 2013 roku w swoim badaniu podzie­lili 66 pacjentów na dwie równe grupy. Pierwsza grupa była leczona ESWT, a druga innymi formami terapii nieoperacyjnej. Pacjenci byli obserwowani przez 12 miesięcy. Oceny dokonano na podstawie zmiany w wizualnej skali analogowej (VAS), skali oceny tendinopatii rzepki Victoria Institute of Sport (VISA-P) oraz skali Roles i Maudsley. Stwier­dzono statystycznie istotny stopień poprawy u osób leczonych ESWT po 1 roku. 

Van der Worp H, Zwerver J i wsp.33 w 2014 r. porównali skuteczność terapii zogniskowaną falą ude­rzeniową (FSWT) i radialną falą uderzeniową (RSWT) w leczeniu tendinopatii rzepki u 43 pacjentów. Chociaż w tym badaniu porów­nano dwie różne formy tera­pii, wyniki wykazały znaczną poprawę symptomatologii w przy­padku obu form terapii falą ude­rzeniową. Wyniki są podobne w obu przypadkach. 

Ścięgno Achillesa 

Rompe JD, Nafe B i wsp.34 w 2007 r. porównali skuteczność 3 strate­gii leczenia – grupa 1, obciążenie ekscentryczne; grupa 2, powta­rzalna terapia niskoenergetyczną falą uderzeniową (ESWT); oraz grupa 3, czekaj i obserwuj – u pacjentów z przewlekłą tendinopatią głów­nego trzonu ścięgna Achillesa. 

Siedemdziesięciu pięciu pacjen­tów z przewlekłą, nawracającą (>6 miesięcy) tendinopatią Achillesa bez wstawki zostało włączonych do randomizowa­nego, kontrolowanego badania. W 4- miesięcznej obserwacji, ekscentryczne obciążanie i ESWT wykazały porównywalne wyniki. Strategia „poczekaj i zobacz” oka­zała się nieskuteczna. 

Rompe JD, Fauria J i Manfully N35 w 2009 r. porównali skutecz­ność obciążania ekscentrycznego z obciążaniem ekscentrycznym i powtarzalną terapią niskoenerge­tyczną falą uderzeniową. Do ran­domizowanego, kontrolowanego badania włączono 68 pacjen­tów z przewlekłą, nawracającą (>6 miesięcy) tendinopatią Achil­lesa. W 4-miesięcznej obserwacji samo obciążenie ekscentryczne było mniej skuteczne w porów­naniu z połączeniem obciążenia ekscentrycznego i powtarzalnej terapii niskoenergetyczną falą uderzeniową. 

Rompe JD, Furia J, Maffulli N36 w 2008 r. porównali obciążenie ekscentryczne z terapią falą ude­rzeniową w przypadku przewlekłej tendinopatii Achillesa. Do ran­domizowanego, kontrolowanego badania włączono 50 pacjentów z przewlekłą (>6 miesięcy) nawraca­jącą tendinopatią Achillesa. 

Badanie to wykazało, że obcią­żenie ekscentryczne miało gorsze wyniki niż ESWT po czterech miesią­cach obserwacji. 
Notarnicola, A., Maccagnano, G., Tafuri, S. i wsp.37 w 2014 r. porów­nali terapię zimnym powietrzem i laserem wysokoenergetycznym (CHELT) z ESWT w leczeniu tendi­nopatii Achillesa. 60 osób dotknię­tych tendinopatią Achillesa zostało losowo podzielonych na dwie równe grupy. Obie grupy uczestników wykonywały ćwiczenia rozciąga­jące i ekscentryczne przez okres 2 miesięcy. Wizualna skala analo­gowa (VAS), skala kostka-przodo­stopie oraz skala Rolesa i Maudsleya były mierzone przed leczeniem, na koniec sesji terapeutycznej i po 6 miesiącach. W obu grupach stwier­dzono statystycznie istotną poprawę po 6 miesiącach. 

Brak zrostu kości 

Leczenie przewlekłego braku zrostu złamania polega na jego wewnętrz­nym zespoleniu. W ciągu ostatnich kilku lat badania wykazały, że ESWT może być stosowana jako alterna­tywna opcja leczenia. 
Cacchio A i wsp.38 w 2009 r. wyka­zali, że ESWT jest równie skuteczna jak zabieg chirurgiczny w stymulo­waniu zrostu kości długich, dając lepsze krótkoterminowe wyniki kliniczne. Losowo przydzielono 126 pacjentów z brakiem zrostu kości długiej do leczenia pozaustro­jową falą uderzeniową lub leczenia chirurgicznego.

Pacjenci w grupach fali uderzenio­wej otrzymali cztery zabiegi. Pacjenci w grupach mieli podobną cha­rakterystykę demograficzną, czas trwania braku zrostu i czas trwania obserwacji. Wyniki radiograficzne i kliniczne określono przed leczeniem oraz trzy, sześć, dwanaście i dwadzie­ścia cztery miesiące po leczeniu.

Po sześciu miesiącach wylecze­niu uległo 70% zwichnięć pod­danych terapii falą uderzeniową i 73% zwichnięć poddanych zabie­gowi chirurgicznemu. W trzy i sześć miesięcy po leczeniu wyniki kli­niczne w dwóch grupach fal ude­rzeniowych były znacznie lepsze niż w grupie chirurgicznej. Po dwunastu i dwudziestu czterech miesiącach od leczenia nie było różnic między grupami.

Furia J, Juliano, P i wsp.39 w 2010 r. w podobnym badaniu rów­nież stwierdzili, że ESWT jest równie skuteczna jak operacja w leczeniu przewlekłego braku zrostu złama­nia w obszarze metafizalno-diafi­zalnym piątego śródstopia.Dwudziestu trzech pacjentów poddano ESWT, a dwudziestu pacjentów leczono za pomocą śrub śródszpikowych. Dwadzieścia z dwudziestu trzech nieurazów w grupie fali uderzeniowej i osiemnaście z dwudziestu nieurazów w gru­pie mocowania śrubami zostało wyleczonych po trzech miesiącach od leczenia. Jedno z trzech uszko­dzeń, które nie zagoiło się przed upływem trzech miesięcy w grupie fali uderzeniowej, zostało wyle­czone przed upływem sześciu miesięcy.

W 2010 roku Zelle B, Goll­witzer H i wsp.40 dokonali prze­glądu literatury z lat 1966-2008. 924 pacjentów poddanych ESWT z powodu opóźnionego zro­stu/braku zrostu pochodziło z 10 badań. Ogólny wskaźnik zrostu wynosił 76% (95% przedział ufności 73%-79%).

Tendinoza przed i w trakcie zawodów oraz w fazie ostrej

Zazwyczaj i historycznie ESWT była stosowana w przewlekłych tendino­patiach (> 6 miesięcy). Jednak wiele elitarnych drużyn sportowych i sportowców korzy­sta obecnie z ESWT przed i pod­czas zawodów ze względu na efekt redukcji bólu; przykłady obejmują Fiorentinę we włoskiej Serie A, wiele krajów / sportowców na ostatnich dwóch igrzyskach olimpijskich, AFL i drużyny piłkarskie ligi A.

Ponadto w ciągu ostatnich kilku lat ESWT było testowane i sto­sowane wcześniej w leczeniu tendinopatii.
Niektóre badania zaczy­nają pojawiać się w bardziej ostrych warunkach. Na przy­kład Köksal i, Güler O i wsp.41 w 2015 r. ocenili i porównali wyniki ESWT w leczeniu ostrego (<3 mie­siące) i przewlekłego (> 6 miesięcy) zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Łącznie pięćdzie­sięciu czterech pacjentów. Dwudzie­stu czterech pacjentów, u których objawy występowały przez <3 mie­siące, zdefiniowano jako grupę ostrą, a 30 pacjentów, u których objawy występowały przez >6 miesięcy, zdefiniowano jako grupę przewle­kłą. Wszystkie przypadki oceniano przed terapią oraz w tygodniach 2, 12 i 24 po terapii pod kątem bólu podczas odpoczynku, bólu pod­czas rozciągania, bólu podczas naciskania, bólu podczas podno­szenia krzesła, bólu podczas pracy i bólu nocnego. Okazało się, że obie grupy wykazały znaczną poprawę w zakresie prawie wszystkich wartości w każdym punkcie czasowym oceny w porównaniu z wartościami wyjścio­wymi. Pokazuje to, że ESWT może być równie skuteczna w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia nadkłykcia bocznego. Ponadto dane sugerują, że leczenie ESWT może zapobiegać progresji z fazy ostrej do fazy przewlekłej. 

Źródła informacji i strategia wyszukiwania: 

Bazy danych PubMed, baza danych PEDro, Google Scholar, Web of Science, Cochrane Library, biblioteka University of Queensland i biblioteka Monash Health zostały przeszu­kane bez żadnych ograniczeń dat. Pierwsze wyszukiwanie dotyczyło terminów fala uderzeniowa, fale uderzeniowe, fala uderzeniowa, fale uderzeniowe i leczenie. Dru­gie wyszukiwanie przeprowadzono dla kluczowych terminów: tendino­sis, tendinitis, plantar fascia, plantar fasciitis, Achilles, patellar tendon, epicondylitis, calcification, bone, non-union, orthopaedic. 

Wnioski: 

Pozaustrojowa fala uderzeniowa (ESWT) jest przydatnym narzę­dziem wspomagającym w lecze­niu pacjentów ze ścięgnami i zrostami kostnymi. Jest skuteczna, bezpieczna i może potencjalnie zastąpić zabieg chirurgiczny w kilku patologiach ortopedycznych. 

Ta forma leczenia była zwykle stosowana u pacjentów z przewle­kłymi urazami, którzy nie reago­wali na tradycyjne metody leczenia. Stopniowo ESWT jest stosowany w bardziej ostrych warunkach i podczas/przed zawodami. 
Ogólnie rzecz biorąc, ESWT wydaje się działać najlepiej, gdy uraz osiąga stan przewlekły, nie gojący się. ESWT zarówno w badaniach biologicznych, jak i klinicznych wydaje się być w stanie przyspieszyć pro­ces gojenia w przewlekłych, nie gojących się urazach. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich form terapii, nie każdy reaguje na każdą konkretną formę leczenia, jednak ESWT wydaje się być cenną opcją lecze­nia, która może być stosowana w połączeniu z innymi formami terapii i która jest nieinwazyjna i łatwo dostępna. 


Żródło: www.independentsportsimaging.com.au 
© The Authors 
Adaptacja: Wiesław Marciniak 
Na podstawie licencji CC BY 
(http://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/) 

Bibliografia
 • Wikipaedia 
 • Encyclopaedia Britannica online 
 • Ogden JA, Tóth-Kischkat A, Schultheiss R: Principles of Shock Wave Therapy. Clin Orthop Relat Res 2001; 387: 8-17 
 • Rompe JD, Furia J, Weil L, Maffulli N: Shock wave therapy for chronic plantar fasciopathy. Br Med Bull 2007;81-82:183-208 
 • Ogden et al., Clin Orthop Rel Res 2001;(387):8-17 
 • Shrivastava and Kailash, J Biosci 2005;30:269-275 
 • Gerdesmeyer L, Maier M, Haake M, at al: Physical, technical prin­ciples of extra corporeal shock-wave therapy (ESWT). Orthopade 2002; 31:610 – 617 
 • Wang FS, Yang KD, Chen RF, at al: Extracorporeal shock wave promotes growth and differentiation of bone marrow stromal cells towards osteoprogenitors associated with induction of TGF – B1. Journal bone joint surgery Br 2002; 84:457 – 461 
 • Mariotto S, Cavalieri E, Amelio E, et al: Extracorporeal shock waves: from lithotripsy to anti-inflammatory action by an NO production. Nitric oxide 2005; 12:89 – 96 
 • Schelling et al., Biophys J 1994;66:133-140 
 • Swiss Dolorclast Academy 
 • Ching-Jen Wang, MD , Feng-Sheng Wang, and Kuender D. Yang, ISMST Newsletter 2006.Volume 1, Issue 1 pg 4 
 • Hausdorf J, Schmitz C, Averbeck B, Maier M. Molecular basis for pain mediating properties of extracorporeal shock waves. Schmerz. 2004;18(6):492–497 
 • Maier M, Averbeck B, Milz S, Refior HJ, Schmitz C. Substance P and prostaglandin E2 release after shock wave application to the rabbit femur. Clin Orthop Relat Res. 2003;406:237–245. 
 • Aubdool AA, Brain SD. Neurovascular aspects of skin neurogenic inflammation. J Investig Dermatol Symp Proc. 2011;15(1):33–39 
 • Hausdorf J, Schmitz C, Averbeck B, Maier M. Molecular basis for pain mediating properties of extracorporeal shock waves. Schmerz. 2004;18(6):492–497 
 • Uchio Y, Ochi M etal. Expression of neuropeptides and cytokines at the extensor carpi radialis brevis muscle origin. J Elbow Shoulder Surg 2002;11: 570-575 
 • Schmitz C, Császár N etal. Efficacy and safety of extracorporeal shock wave therapy for orthopedic conditions: a systematic review on studies listed in the PEDro database Br Med Bull. 2015 Dec; 116(1): 115–138 
 • Ogden JA, Alvarez RG Marlow M. Shock-wave therapy for chronic proximal plantar fasciitis: a meta-analysis. Foot Ankle Int 2002; 23:301-308 
 • Yin MC, Ye J etal. Is extracorporeal shock-wave therapy clinical efficacy for relief of chronic, recalcitrant plantar fasciitis? A systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active – treatment controlled trials. Archives of physical medicine and rehabilitation 2014; 95:1585 – 1593 
 • Malliaropoulos N, Crate G etal. Success and recurrence rate after radial extracorporeal shockwave therapy for plantar fasciopathy: a retrospective study. Biomed Res Int. Volume 2016 (2016), Article ID 9415827, 8 pages. 
 • Ibrahim M, Donatelli R et al. (16) Chronic Plantar Fasciitis Treated with Two Sessions of Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy Foot Ankle Int May 2010 31: 391-397 
 • Rompe J, Segal N, Cacchio A, et al. Home training, local corticosteroid injection, or radial shock wave therapy for greater trochanteric pain syndrome. Am J Sports Med. 2009; 37:1981–1990 
 • Furia J, Rompe J, Maffulli N. Low-energy extracorporeal shock wave therapy as a treatment for greater trochanteric pain syndro­me. Am J Sports Med. 2009; 37:1806– 1813 
 • Hsu CJ, Wang DY, Tseng KF, Fong YC, Hsu HC, Jim YF. Extracorpore­al shock wave therapy for calcifying tendinitis of the shoulder. J Shoulder Elbow Surg. 2008;17:55-59 
 • Gartner J, Heyer A. Calcific tendinitis of the shoulder. Orthopade. 1995;24(3):284–302 
 • Gerdesmeyer L, Wagenpfeil S, Haake M, et al. Extracorporeal shock wave therapy for the treatment of chronic calcifying tendonitis of the rotator cuff: a randomized controlled trial. JAMA. 2003;290:2573-2580 
 • Wang C, Yang K, Wang F, Chen H, Wang J. Shock wave therapy for calcific tendinitis of the shoulder: a prospective clinical study with two-year follow-up. Am J Sports Med. 2003;31:425-430 
 • Capan N, Esmaeilzadeh S, et al. Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy Is Not More Effective Than Placebo in the Mana­gement of Lateral Epicondylitis: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Am J Phys Med Rehabil. 2016 Jul; 95 (7):495-506. 
 • Carulli, C., Tonelli, F., Innocenti, M. et al Effectiveness of extra­corporeal shockwave therapy in three major tendon diseases. Journal of Orthopaedics and Traumatology March 2016, Volume 17, Issue 1, pg. 15–20 
 • Trentini R, Mangano T et al. Short- to mid-term follow-up effec­tiveness of US-guided focal extracorporeal shock wave therapy in the treatment of elbow lateral epicondylitis Musculoskeletal Surgery September 2015, Volume 99, Supplement 1, pg 91–97 
 • Furia, J.P., Rompe, J.D., Cacchio, A. et al. A single application of low-energy radial extracorporeal shock wave therapy is effective for the management of chronic patellar tendinopathy. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy February 2013, Volume 21, Issue 2, pg 346–350 
 • Van der Worp H, Zwerver J etal. No difference in effectiveness between focused and radial shockwave therapy for treating patellar tendinopathy: a randomized controlled trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014 Sep;22(9):2026-32 
 • Rompe JD1 , Nafe B, Furia JP, Maffulli N Eccentric loading, shock-wave treatment, or a wait-and-see policy for tendinopathy of the main body of tendo Achillis: a randomized controlled trial. Am J Sports Med. 2007 Jul;35(7):1216. 
 • Rompe JD, Furia J, Maffulli N. Eccentric loading versus eccentric loading plus shock-wave treatment for midportion achilles tendinopathy: a randomized controlled trial. Am J Sports Med. 2009 Mar;37(3):463-70 
 • Rompe JD, Furia J, Maffulli N. in 2008 Eccentric loading compared with shock wave treatment for chronic insertional achilles tendinopathy. A randomized, controlled trial. J Bone Joint Surg Am. 2008 Jan; 90(1):52-61 
 • Notarnicola, A., Maccagnano, G., Tafuri, S. et al. CHELT therapy in the treatment of chronic insertional Achilles tendinopathy. Lasers in Medical Science May 2014, Volume 29, Issue 3, pp 1217–1225 
 • Cacchio A, L etal in 2009 Extracorporeal Shock-Wave Therapy Compared with Surgery for Hypertrophic Long-Bone Nonunions J Bone Joint Surg Am, 2009 Nov 01; 91 (11): 2589 -2597 
 • Furia J, Juliano, P etal. Shock Wave Therapy Compared with Intramedullary Screw Fixation for Non-union of Proximal Fifth Metatarsal Metaphyseal-Diaphyseal Fractures J Bone Joint Surg Am, 2010 Apr; 92 (4): 846 -854 
 • Zelle B, Gollwitzer H etal. Extracorporeal Shock Wave Therapy: Current Evidence Journal of Orthopaedic Trauma: March 2010 – Volume 24 – Issue – pp S66-S70 
 •  Köksal İ, Güler O, Mahiroğulları M, Mutlu S, Çakmak S, Akşahin E. Comparison of extracorporeal shock wave therapy in acute and chronic lateral epicondylitis. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(5):465-70
AUTOR
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl