Pozaustrojowa terapia falą uderzeniową. Przegląd aparatów

W cyklu raportów przeglądowych dotyczących poszczególnych rodzajów fizykoterapii z uwzględnieniem najbardziej popularnych aparatów, w tym numerze przedstawiamy w dwóch kolejnych artykułach Pozaustrojową Terapię Falą Uderzeniową (ESWT - Extracorporeal Shock Wave Therapy): Cz. 1. Przegląd aparatów Cz. 2. Stan aktualny badań
Article Image

Wprowadzenie 

Terapia falą uderzeniową to inno­wacyjna metoda leczenia, która w ostatnich latach zdobywa coraz większą popularność w Polsce i na świecie. Wykorzystuje ona fale aku­styczne generowane przez specjali­styczne urządzenia, które penetrują ciało pacjenta i wpływają na procesy biologiczne w miejscach dotkniętych schorzeniem.

Ta nieinwazyjna metoda lecze­nia (ESWT - Extracorporeal Shock Wave Therapy - Pozaustrojowa Terapia Falą Uderzeniową) została po raz pierwszy zastosowana w latach 80. XX wieku (pierwszy raz w 1982 r.) w urologii do niewielkiego i precyzyjnego rozbijania kamieni nerkowych, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych operacji. Początkowo terapia była stosowana jedynie w warunkach szpitalnych, jednak z czasem, dzięki postępowi technologicznemu, możliwe stało się przeprowadzanie terapii w gabinetach lekarskich oraz rehabilitacyjnych. 

Terapia falą uderzeniową okazała się skuteczna nie tylko w lecze­niu kamieni nerkowych, ale także w leczeniu różnego rodzaju scho­rzeń układu mięśniowo-szkiele­towego. Stosuje się ją w leczeniu przewlekłych bólów mięśni i sta­wów, ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, a także w rehabilitacji po urazach i operacjach. 

Ważnym aspektem terapii falą uderzeniową jest jej bezpieczeń­stwo. Przy prawidłowym stosowaniu, nie wiąże się z nią ryzyko poważnych skutków ubocznych. Należy jed­nak pamiętać, że jak każda metoda leczenia, terapia falą uderzeniową ma swoje wskazania i przeciwska­zania, które muszą być dokładnie rozważone przed rozpoczęciem terapii. 

Podstawą terapii falą uderzeniową jest generowanie fali, która prze­nika przez tkanki ciała i dociera do obszaru chorobowo zmienionego. W miejscu, gdzie fala uderza w cho­robowo zmienioną tkankę, dochodzi do szeregu reakcji biologicznych, które są kluczowe dla procesu leczenia. 

Przede wszystkim, fala ude­rzeniowa stymuluje krążenie krwi w miejscu leczenia, co przyspie­sza dostarczanie składników odżywczych i tlenu do chorobowo zmienionych tkanek. Wpływa to na przyspieszenie procesów regene­racyjnych i gojenia. Ponadto, fala uderzeniowa ma działanie prze­ciwbólowe, które wynika z blo­kowania przewodzenia impulsów bólowych do mózgu. Jedną z istotnych zalet terapii falą uderzeniową jest jej nieinwa­zyjny charakter. Terapia nie wymaga stosowania znieczulenia, nie wiąże się z ryzykiem infekcji, a pacjent po zabiegu może natychmiast wrócić do normalnej aktywności. 

Różni się ona od innych metod leczenia, takich jak terapia laserowa czy ultradźwiękowa, zarówno pod względem mechanizmu działa­nia, jak i efektów terapeutycznych. Przede wszystkim, terapia falą ude­rzeniową działa na głębsze warstwy tkanek, co pozwala na skuteczne leczenie schorzeń, które nie są dostępne dla innych metod. 

Przy właściwym doborze para­metrów terapii, w tym częstotliwości i intensywności fali, a także czasu i liczby sesji terapeutycznych, terapia falą uderzeniową jest skuteczna i bezpieczna. Wymaga jednak odpo­wiedniej wiedzy i doświadczenia ze strony terapeuty oraz precyzyjnej diagnozy i dobrego zrozumienia mechanizmów choroby ze strony lekarza prowadzącego. 

Parametry fali uderzeniowej 

Fale uderzeniowe wykorzystywane do terapii mają niezwykle krótki czas narastania – ok. 10 ns. Faza opadania jest wielokrotnie dłuższa (wiele mikrosekund). Nagły wzrost amplitudy ciśnienia w fazie narasta­nia fali osiąga 50-80 MPa, a może nawet przekraczać 100 MPa. Impulsy fali uderzeniowej mogą być jednokrotne lub powtarzające się z częstotliwością infraaku­styczną od 1 do 20 Hz (niekiedy do 30 Hz). W fazie opadania dochodzi do zjawiska kawitacji na poziomie komórek, które giną, pobudzając organizm do generowania nowych komórek. W ten sposób dochodzi do regeneracji komórek naczyń krwionośnych i kości, co przyspie­sza proces gojenia się ran. Fala uderzeniowa penetruje w tkanki organizmu na głębokość do 5-6 cm, a niekiedy nawet ok. 10 cm. Rozróżnia się dwa rodzaje fali uderzeniowej: zogniskowaną (FSWT – Focus Shock Wave Therapy) i radialną (RSWT – Radial Shock Wave Therapy). W tabeli 1 porów­nano parametry obu rodzajów fali uderzeniowej. 

Znacznie rzadziej (w leczeniu niektórych ran) stosuje się falę rozchodzącą się płasko (PSWT – Planar Shock Wave Therapy). Fala ta rozprzestrzenia się na dużej powierzchni i penetruje na ok. 5,5 cm. 

Tabela 1 Porównanie parametrów dwóch rodzajów fali uderzeniowej
Tabela 1 Porównanie parametrów dwóch rodzajów fali uderzeniowej

Klasyfikacja aparatów stosowanych w terapii falą uderzeniową 

Technologia stosowana w terapii falą uderzeniową jest dość zróż­nicowana, a urządzenia dostępne na rynku można podzielić na kilka kategorii, w zależności od metody generowania fal. Każda z nich ma swoje specyficzne właściwości, które wpływają na przebieg i efekty terapii.

  • Urządzenia elektrohydrau­liczne: w tych urządzeniach fala uderzeniowa generowana jest przez iskrę elektryczną, która powoduje gwałtowne zjawisko termiczne i powstanie fali ude­rzeniowej. Metoda ta pozwala na generowanie silnych fal, które mogą przenikać na dużą głę­bokość w tkankach. Urządzenia elektrohydrauliczne są najstar­szym typem aparatów do terapii falą uderzeniową i początkowo były wykorzystywane głównie w urologii do rozbijania kamieni nerkowych. (Urządzenie do tej terapii wynalazł w 1954 r. inżynier z Kijowa, ale jego wynalazek nie zyskał rozgłosu).
  • Urządzenia elektromagne­tyczne: W urządzeniach elektro­magnetycznych fala uderzeniowa generowana jest poprzez cewkę elektromagnetyczną, która porusza membranę i powoduje powstanie fali. Te urządzenia pozwalają na precyzyjne kontro­lowanie parametrów fali, co jest istotne dla dostosowania tera­pii do indywidualnych potrzeb pacjenta.
  • Urządzenia pneumatyczne (piro­techniczne): W tych urządze­niach fala uderzeniowa powstaje przez uderzenie tłoka w apli­kator, a powstająca energia jest przenoszona na tkanki pacjenta. Urządzenia te są stosunkowo proste w budowie i obsłudze, a terapia nimi jest skuteczna i bezpieczna. 
  • Urządzenia piezoelektryczne: To najnowszy typ aparatów do terapii falą uderzeniową. Wykorzystują one efekt piezoelektryczny, czyli powstawanie pola elektrycz­nego pod wpływem deformacji materiału (lub odwrotnie), do generowania fal. Urządzenia piezoelektryczne są bardzo pre­cyzyjne i pozwalają na najszerszą regulację parametrów fali.   

Niezależnie od mechanizmu generowania fali uderzeniowej jej działanie zależy od ilości wyzwo­lonej energii. W terapii istotnym parametrem jest gęstość strumienia energii (ilość energii skoncentro­wanej w jednostce powierzchni, mJ/mm2). Ze względu na ten para­metr oddziaływanie falą uderze­niową dzieli się na: 

  • niskoenergetyczne, LESWT – Low energy shock wave therapy (< 0,2 mJ/mm2)    
  • wysokoenergetyczne, HESWT – High energy shock wave the­rapy (> 0,2 mJ/mm2) 

 

Dodajmy jeszcze dla ścisłości, że pojęcie fala uderzeniowa stosuje się tutaj trochę „na wyrost”. Z punktu widzenia fizyki o fali uderzeniowej mówimy, gdy prędkość fali jest większa od prędkości dźwięku. Taka sytuacja ma miejsce dla fali skupionej, natomiast propaga­cja fali radialnej jest powolniejsza i w ścisłym rozumieniu powinniśmy mówić o fali ciśnienia, a nie o fali uderzeniowej. 

Przykładowe aparaty stosowane w Polsce w terapii falą uderzeniową 

 Przedstawiamy kilka przykła­dów aparatów do terapii falą uderzeniową, reprezentujących różne technologie, 
 

  • Storz Medical Masterplus Ultra MP200: Jest to przykład urządze­nia elektrohydraulicznego RSWT z falą uderzeniową o ciśnieniu od 0,3 do 5 barów. Jest jednym z najbardziej zaawansowanych urządzeń tego typu, oferując pre­cyzyjną kontrolę nad parametrami terapii.
  • Zimmer enPlus: Jest to aparat pneumatyczny, który oferuje szeroki zakres regulacji parame­trów terapii. Jest to urządzenie kompaktowe i łatwe w obsłudze, co sprawia, że jest powszechnie wykorzystywane w gabinetach rehabilitacyjnych.  
  • BTL-6000 SWT Power: To urzą­dzenie elektromagnetyczne, które oferuje doskonałe możliwości regulacji parametrów terapii. Jego cechą charakterystyczną jest wykorzystanie technologii V-Ac­tor, która pozwala na równocze­sne stosowanie terapii wibracyjnej.
  • Richard Wolf PiezoWave2: Jest to przykład urządzenia piezoelek­trycznego. Jest to bardzo precy­zyjne urządzenie, które pozwala na szczegółową regulację para­metrów terapii, co jest szczególnie istotne przy leczeniu schorzeń wymagających indywidualnego podejścia. 
IMPACTIS M+ 26.000 zł Astar, X-Reh,
IMPACTIS M+ 26.000 zł Astar, X-Reh,
 
PULS WAVE PLUS 56.500 zł Bardomed
PULS WAVE PLUS 56.500 zł Bardomed

Wybór konkretnego urządze­nia zależy od wielu czynników, w tym specyfiki schorzenia, wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta, a także od doświadczenia i prefe­rencji terapeuty. Istotnym aspek­tem jest także dostępność serwisu i wsparcia technicznego, które są niezbędne dla prawidłowego funk­cjonowania urządzenia. 

BTL-5000 SWT Power 52.700 zł Ronomed, skleppromedyczny.pl, Elmedico, X-Reh,
BTL-5000 SWT Power 52.700 zł Ronomed, skleppromedyczny.pl, Elmedico, X-Reh,
En Plus 2 35.000 zł Astar, Bitmed
En Plus 2, 35.000 zł Astar, Bitmed

 

BTL-6000 SWT Easy 27.400 zł pemmedic.pl, skleppromedyczny.pl, Ronomed, X-Reh, Elmedico
BTL-6000 SWT Easy 27.400 zł pemmedic.pl, skleppromedyczny.pl, Ronomed, X-Reh, Elmedico

 

Piezo Wave 2 124.920 zł Bitmed
Piezo Wave 2, 124.920 zł Bitmed

Wszelkie porównania cenowe należy dokonywać bardzo ostrożnie, bo pozornie podobne funkcjonalnie urządzenia, ze względu na osią­gane parametry, oprogramowanie i przeznaczenie mogą się różnić cenowo w zakresie od kilkuset złotych do ponad stu tysięcy zło­tych. Oczywiście, są to urządzenia nieporównywalne. Na termin „Shock Wave Therapy Apparats” na Ama­zonie dostaniemy ofertę o bardzo szerokiej gamie urządzeń w cenie od kilkuset do kilku tysięcy złotych. W zdecydowanej większości są to proste aparaty do masażu, czy sze­rzej do zastosowań kosmetologicz­nych. Profesjonalne urządzenia do zastosowań medycznych mają zwy­kle ceny w przedziale od 20000 zł do 70.000 zł. Najbardziej popularne na rynku krajowym aparaty do terapii falą uderzeniową zebrano w tabeli 2 prezentującej zdjęcia aparatów, przybliżone ceny i firmy oferujące dany aparat. 

Najbardziej aktywne na krajowym rynku firmy i oferowane modele aparatów zestawiono w tabeli 3 

Tabela 3 Czołowe na krajowym rynku firmy i oferowane modele aparatów
Tabela 3 Czołowe na krajowym rynku firmy i oferowane modele aparatów
 
Tabela 3 Czołowe na krajowym rynku firmy i oferowane modele aparatów
Tabela 3 Czołowe na krajowym rynku firmy i oferowane modele aparatów

Wnioski 

Terapia falą uderzeniową, mimo że stosowana jest od kilkudziesięciu lat, wciąż jest technologią, która ma przed sobą wiele możliwości rozwoju. Jest to terapia, która ma potencjał, aby skutecznie leczyć wiele schorzeń, które są trudne do leczenia innymi metodami, a zarazem jest bezpieczna i ma nie­wiele przeciwwskazań. 

Jednym z obszarów, w których możemy spodziewać się postę­pów, jest rozwój technologii. Nowe metody generowania fal, ulep­szone aplikatory, lepsza kontrola parametrów terapii – to wszystko są możliwe kierunki rozwoju, które pozwolą na jeszcze lepsze dostosowanie terapii do potrzeb pacjenta. Innym istotnym obszarem jest poszerzenie spektrum zastosowań terapii. W chwili obecnej terapia falą uderzeniową jest stosowana głównie w ortopedii i rehabilita­cji, ale jest wiele innych obszarów medycyny, w których ta tera­pia może znaleźć zastosowanie. Wymaga to jednak przeprowadzenia odpowiednich badań klinicznych i potwierdzenia skuteczności terapii. 

Na przyszłość największym wyzwaniem jest jednak zapewnie­nie odpowiedniego szkolenia dla terapeutów. Terapia falą uderze­niową jest skomplikowaną techno­logią, która wymaga dużej wiedzy i doświadczenia ze strony terapeuty. Tymczasem w Polsce mamy do czynienia z brakiem odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, co jest jednym z głównych ograniczeń dla dalszego rozwoju tej terapii. Potrzebne są programy szkoleniowe i edukacyjne, które pozwolą na poprawę jakości usług oferowanych pacjentom. 

Podsumowując, terapia falą uderzeniową ma duży potencjał, ale ma też wiele wyzwań do poko­nania. Potrzebny jest dalszy rozwój technologii, poszerzenie zastosowań terapii, a przede wszystkim zapew­nienie odpowiedniego szkolenia dla terapeutów. Jedno jest pewne – terapia falą uderzeniową ma przed sobą jasną przyszłość. 

AUTORZY
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl