Skuteczność interwencji psychologicznych prowadzonych przez fizjoterapeutów w leczeniu bólu szyi: przegląd systematyczny z metaanalizą

Physio Network co miesiąc publikuje skrótowe opracowania kilkunastu najważniejszych na świecie artykułów naukowych z dziedziny fizjoterapii. Dzięki kooperacji z Physio Network prezentujemy jeden z tych artykułów, uznany przez redakcję Fizjoterapeuty za najciekawszy w lipcowym wydaniu Physio Network.
Article Image

Kluczowe punkty

 • Dostęp do terapeutów behawioralnych jest ograniczony, a fizjoterapeuci stosują terapie oparte na wiedzy psychologicznej w leczeniu bólu mięśniowoszkieletowego.
 • Dowody przedstawione w tym przeglądzie w niewielkim stopniu wspierają interwencje psy­chologiczne przeprowadzane przez fizjotera­peutów w leczeniu bólu szyi.
 • Niepełnosprawność miała najlepsze wyniki w badaniach w wyniku interwencji psychologicz­nych przeprowadzonych przez fizjoterapeutów

Tło i cel

Ból szyi jest jedną z najważniejszych przyczyn niepeł­nosprawności na świecie, co wiąże się z wysokimi kosz­tami opieki zdrowotnej i utratą dochodów niezależnie od przyczyny bólu szyi (1). Obecne wyniki kliniczne leczenia bólu szyi mają umiarkowane efekty i obejmują edukację w zakresie samoopieki i ćwiczeń fizycznych (2). Oprócz zaleceń dotyczących edukacji i ćwiczeń, wielu terapeutów sięga po stosowanie interwencji behawioralnych (takich jak terapia poznawczo-behawioralna [CBT]), ponieważ dostęp do wykwalifikowanych behawioralnych dostaw­ców usług zdrowotnych jest ograniczony.

Autorzy tego przeglądu systematycznego mieli na celu ustalenie, czy fizjoterapeuci mogą być skuteczni w zapew­nianiu interwencji psychologicznych w celu radzenia sobie z bólem szyi, niepełnosprawnością i jakością życia w ostrych lub przewlekłych zaburzeniach związanych z urazem kręgosłupa szyjnego (WAD) lub nieurazowym bólem szyi (NTNP).

Metody

Uwzględnione randomizowane badania kontrolowane (RCT) musiały oceniać samą fizjoterapię i interwencje psy­chologiczne w porównaniu z rutynową opieką fizjotera­peutyczną lub jej brakiem.
Istnieją dowody na to, że interwencje psychologiczne mogą być pomocne zarówno w przypadku zaburzeń związanych z urazem kręgosłupa szyjnego, jak i nieurazowego bólu szyi.

Ból szyi jest jedną z najważniejszych przyczyn niepeł­nosprawności na świecie, co wiąże się z wysokimi kosztami opieki zdrowotnej i utratą dochodów niezależnie od przy­czyny bólu szyi.

Fizjoterapeuci biorący udział w badaniach musieli zostać przeszkoleni w zakresie interwencji przez psychologów lub innych wykwalifikowanych specjalistów. Interwencje psychologiczne zostały zdefiniowane jako obejmujące jeden z poniższych elementów:
   

 • Strategie poznawczo-behawioralne
 • Interwencje oparte na akceptacji
 • Relaks
 • Uważność
 • Hipnoza
 • Umiejętności radzenia sobie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie stresem
 • Interwencja w przypadku depresji

Głównymi wynikami były ból i niepełnosprawność.

Drugorzędnymi wynikami były pomiary jakości życia. Okres krótkoterminowy obejmował okres bezpośrednio po leczeniu, okres średnioterminowy obejmował okres 3- 6 miesięcy po okresie wyjściowym, a okres długoterminowy obejmował okres ponad 12 miesięcy po okresie wyjściowym.

Wyniki

W przeglądzie uwzględniono 18 artykułów opartych na 14 badaniach RCT. Wielkość próby wahała się od 28 do 599 we włączonych badaniach. Łącznie w przeglądzie syste­matycznym wzięło udział 2028 pacjentów.

Ostre zaburzenia związane z urazem kręgosłupa szyjnego
   

 • Istnieją dowody niskiej jakości wskazujące na brak róż­nicy między interwencjami psychologicznymi prowa­dzonymi przez fizjoterapeutę a leczeniem bólu ostrego w dowolnym okresie obserwacji.
 • Umiarkowanej jakości dowody nie wykazały żadnego efektu.
 • W przypadku niepełnosprawności istnieją umiarko­wanej jakości dowody na interwencję psychologiczną w obserwacji krótkoterminowej, ale nie w średnio- lub długoterminowej.
 • W odniesieniu do jakości życia uzyskano wysokiej jakości dowody na brak różnic między interwencjami psycho­logicznymi prowadzonymi przez fizjoterapeutę a innymi aktywnymi metodami leczenia w średnio- i długoter­minowej obserwacji.

Przewlekłe zaburzenia związane z biczowaniem

 • Istnieją umiarkowanej jakości dowody na brak różnicy między psychologicznymi interwencjami i innym aktyw­nym leczeniem fizjoterapeutycznym bólu w perspekty­wie krótko- lub średnioterminowej.
 • W przypadku niepełnosprawności istnieją dowody niskiej jakości wskazujące na brak różnic w perspektywie krótko- i średnioterminowej

Przewlekły nieurazowy ból szyi

 • Istnieją niskiej jakości dowody na to, że terapie psy­chologiczne były bardziej skuteczne niż inne zabiegi fizjoterapeutyczne w leczeniu bólu w krótkim okresie obserwacji.
 • Istniały dowody umiarkowanej jakości dotyczące śred­nio- i długoterminowej obserwacji.
 • W przypadku niepełnosprawności istnieją dowody niskiej jakości dotyczące interwencji psychologicznej w obserwacji krótkoterminowej oraz dowody umiarko­wanej jakości w obserwacji średnio- i długoterminowej. 

Ból szyi o podostrym lub mieszanym czasie trwania 

 •  Metaanaliza dotycząca niepełnosprawności wykazała umiarkowanej jakości dowody na brak różnic między grupami w krótkim, średnim i długim okresie obserwacji.

Ograniczenia 

 •  Badania nie zawierają jasnych informacji na temat metodologii interwencji, aby mogły mieć zastosowanie kliniczne. 
 • Nie ma wystarczających informacji dla klinicystów, aby mogli zobaczyć, co zostało zrobione i móc zastosować tę samą procedurę u swoich pacjentów.

Implikacje kliniczne 

Badanie to wskazuje, że interwencje psychologiczne pro­wadzone przez fizjoterapeutę, zwykle połączone z ćwi­czeniami lub innymi metodami fizjoterapii, są bardziej skuteczne niż standardowe metody fizjoterapii (takie jak ćwiczenia), terapia manualna lub porada) w przypadku przewlekłego NTNP i ostrego WAD. Poprawiło to ból i niepełnosprawność w przewlekłym NTNP oraz niepeł­nosprawność w krótkim okresie w ostrym WAD. Takie podejście terapeutyczne można rozważyć w leczeniu tych grup pacjentów, pod warunkiem, że klinicyści zostaną odpowiednio przeszkoleni. 

Fizjoterapeuci biorący udział w tych badaniach przeszli dodatkowe szkolenie w zakresie technik takich jak CBT, medytacja oraz trening akceptacji i zaangażowania (ACT). Szkolenie zostało przeprowadzone przez specjalistów behawioralnych, a nie innych fizjoterapeutów. Ogranicze­niem dla tych z nas, którzy pracują w praktyce klinicznej, jest dostęp do odpowiednich szkoleń, ponieważ nie jest to kurs weekendowy ani zajęcia na konferencji. Istnieją dowody na to, że interwencje te mogą być pomocne w przypadku niektórych bólów szyi, zarówno WAD, jak i NTNP. 

Ważne jest, abyśmy w naszym entuzjazmie pomagania naszym pacjentom upewnili się, że jesteśmy odpowiednio przeszkoleni przez wykwalifikowanych specjalistów (3). Jest to dobry powód, aby współpracować z interdyscy­plinarnymi kolegami i koordynować wspólne programy szkoleniowe dla dobra naszych pacjentów. 


Opracowano na podstawie artykułu: 
Farrell S, Edmunds D, Fletcher J, Martine H, Mohamed H, Liimatainen J, Stirling M (2023) ‘Effectiveness of psychological interventions delivered by physiotherapists in the management of Neck Pain: A systematic review with meta-analysis’, PAIN Reports, 8(3). 

Bibliografia
 • Kazeminasab, S. et al. (2022) ‘Neck pain: Global epidemiology, trends and risk factors’, BMC Musculo­skeletal Disorders, 23(1). 
     
 • de Zoete, R.M. et al. (2020) ‘Comparative effectiveness of physical exercise interventions for chronic non-specific neck pain: A systematic review with network meta-analysis of 40 randomised controlled trials’, British Journal of Sports Medicine, 55(13), pp. 730–742. 
     
 • Ballengee, L.A., Zullig, L.L. and George, S.Z. (2021) ‘Implementation of psychologically informed physical therapy for low back pain: Where do we stand, where do we go?’, Journal of Pain Research, Volume 14, pp. 3747–3757. 

 

AUTOR
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl