Ocena umiejętności samokontroli objawów u pacjentów z przewlekłym bólem w dolnym odcinku kręgosłupa. Badanie jakościowe

Samokontrola objawów jest uważana za ważny element postępowania fizjoterapeutycznego u osób z przewlekłym bólem w dolnym odcinku kręgosłupa (low back pain -LBP). Nauka samodzielnego wykonywania ćwiczeń ukierunkowanych na łagodzenie LBP jest przykładem interwencji fizjoterapeutycznej wspierającej samokontrolę tej dolegliwości. Zadaniem tego badania była obserwacja procesu samokontroli bólu u pacjentów z przewlekłym LBP wcześniej odpowiednio poinstruowanych przez fizjoterapeutę.
Article Image

Wprowadzenie 

LBP jest poważnym problemem zdrowotnym przyczyniającym się do znacznego obciążenia budżetu prze­znaczonego na opiekę zdrowotną (Hartvigsen i in., 2018; Vos i in., 2016; March i in., 2014). Spośród pacjen­tów, którzy odwiedzają lekarza POZ, 15% zgłasza LBP (Kooijman i in., 2010; Staal i in., 2013). LBP może być manifestacją innej choroby, jednak w ponad 90% przypadków nie można ustalić bezpośredniej przyczyny. (Koes i in., 2006; Maher i in., 2017)). Przebieg kliniczny tak zwanego niespecyficznego LBP jest różny - niektóre osoby wracają do zdrowia w ciągu kilku dni lub tygo­dni, inne (20–50%) doświadczają przewlekłego LBP (czas trwania >12 tygodni) (Staal i in., 2013; NHG. NHG­-Standaard Aspecifieke lagerugpijn, 2020). Ponad połowa pacjentów z przewlekłym LBP nadal doświad­cza bólu po roku lub dwóch (Hayden i in., 2010; Carey i in., 2000; Menezes Costa i in., 2009). Ponadto przewle­kły LBP może objawiać się ciągłym bólem lub jego nawrotami z wystę­pującymi między nimi przerwami bez bólu (da Silva i in., 2017). Pacjenci z przewlekłym LBP są często nie­aktywni fizycznie i mają problem z samokontrolą tej dolegliwości (Staal i in., 2013; NHG. NHG-Standa­ard Aspecifieke lagerugpijn, 2020; Leung, 2012; Anderssona, 1997).

Powszechnie samokontrolę defi­niuje się jako zdolność jednostki do radzenia sobie z objawami, lecze­niem, konsekwencjami fizycznymi i psychospołecznymi oraz zmianami stylu życia nieodłącznie związa­nymi z chorobą przewlekłą (Barlow i in., 2002). Ponadto Lorig i Holman skategoryzowali samokontrolę jako zdolność do (Lorig i Holman, 2003):

 • rozwiązywania pro­blemów,
 • podejmowania decyzji, 
 • wykorzystania zasobów,
 • utrzymy­wania relacji pacjent- fizjoterapeuta,
 • planowania działań
 • dostoso­wania się do sytuacji. 

Odpowiednia samokontrola objawów u pacjentów z przewle­kłym LBP przyczynia się do lepszego radzenia sobie z chorobą (Crowe i in., 2010; Du i in., 2017) i ma zasadnicze znaczenie w skutecznym lecze­niu i zapobieganiu nawrotom bólu (Jung i Jeong, 2016). Dlatego kra­jowe i międzynarodowe wytyczne z zakresu fizjoterapii zalecają naukę różnych metod samokontroli u pacjentów z LBP w trakcie i po zakończeniu leczenia (Staal i in., 2017; NICE, 2016). 

Fizjoterapeuci mogą promować samokontrolę choroby poprzez edukację, ćwicze­nia i promocję zdrowego stylu życia (Staal i in., 2013; NHG. NHG-Standa­ard Aspecifieke lagerugpijn, 2020). Ponadto pojawiającym się ostatnio zjawiskiem promującym samo­dzielne radzenie sobie ze swoimi dolegliwościami jest korzystanie z różnego rodzaju porad zdrowot­nych dostępnych za pośrednictwem Internetu, np. poprzez aplikacje mobilne (e-zdrowie, 2020). Dwa niedawne przeglądy systematyczne wskazują, że korzystanie z e-porad, może przyczynić się do promowania samodzielnego leczenia u pacjen­tów z przewlekłym LBP (Nicholl i in., 2017; Machado i in., 2016). Połączenie interwencji cyfrowej ze standardową opieką zdrowotną jest określane jako „opieka mieszana” (Wentzel i in., 2016).

Fizjoterapeuci mogą promować samokontrolę choroby poprzez edukację, ćwicze­nia i promocję zdrowego stylu życia

Do tej pory przeprowadzono nie­wiele badań jakościowych na temat doświadczeń uprzednio przeszkolo­nych pacjentów w zakresie samo­kontroli swoich objawów. Wgląd w te doświadczenia można byłoby wykorzystać w ulepszeniu takich mieszanych interwencji w zakresie samokontroli objawów choroby. Dlatego celem tego badania była ocena procesu samodzielnego radzenia sobie z objawami u osób z przewlekłym LBP, uprzednio poin­struowanych przez fizjoterapeutę w tym zakresie.

Metody

Projekt badania

Przeprowadzono badanie jakościowe metodą częściowo ustrukturyzo­wanego wywiadu zagnieżdżonego w innym randomizowanym, kon­trolowanym badaniu klinicznym (RCT) dotyczącym efektywności mieszanej interwencji fizjoterapeu­tycznej skierowanej do pacjentów z LBP. Podczas wspomnianego RCT pacjenci mieli regularne sesje z fizjoterapeutą (Kloek i in., 2019), a także dostęp do aplikacji mobilnej, która była połączona z pulpitem fizjoterapeuty. Aplikacja dokony­wała oceny aktywności fizycznej pacjenta, a także wyświetlała ćwi­czenia oraz teksty i filmy na temat LBP i tematy związane z samokon­trolą bólu (Over e, 2020; van Tilburg i in., 2020). Obecnie trwa ostatni etap tego badania klinicznego i ukierunkowany on jest na długo­terminową analizę efektywności mieszanej opieki fizjoterapeutycznej skierowanej do pacjentów z LBP (Koppenaal i in., 2020). Pierwsze wyniki zebrane w czasie trzymie­sięcznej obserwacji pokazały, że opieka mieszana jest skuteczną alternatywą dla standardowej fizjo­terapii przeprowadzanej osobiście (Koppenaal).

Uczestnicy
Rekrutacja do tego badania została przeprowadzona wśród uczestników trwającego jeszcze RCT (Koppenaal i in., 2020). Kryteria włączenia do RCT były następujące: (i) pacjent podczas leczenia fizjoterapeutycz­nego z powodu LBP, zdefiniowanego jako ból w okolicy lędźwiowo-krzy­żowej (czasami związany z bólem promieniującym do pośladka lub nogi) (Staal i in., 2017), (ii) ukończone 18 lat, (iii) posiadanie smartfona lub tabletu z dostępem do internetu, (iv) biegła znajomość języka holender­skiego. Kryteria wykluczenia z RCT były następujące: (i) specyficzna przyczyna LBP określona za pomocą technik obrazowania medycznego lub lekarza (np. złamania oste­oporotyczne , uszkodzenie nerwu rdzeniowego , nowotwór złośliwy, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zwężenie kanału krę­gowego lub ciężki kręgozmyk), (ii) poważne choroby współistniejące (np. nowotwór złośliwy, udar), (iii) aktualna ciąża. 

Dodatkowymi kryteriami włącze­nia do tego badania jakościowego były: 1) uczestnik grupy badanej w obecnie przeprowadzanym RCT (Koppenaal i in., 2020), 2) doświad­czanie przewlekłego LBP (ponad 12 tygodni) na początku obecnie przeprowadzanego RCT i 3) ukoń­czenie 12-tygodniowego programu e-ćwiczeń w okresie od 12 do 24 miesięcy temu. 

Procedura gromadzenia danych 
Częściowo ustrukturyzowane wywiady składały się z pytań otwartych, które miały na celu uzyskanie obszernych odpowiedzi od uczestników (Creswell i Creswell, 2018). Kolejność dyskutowanych tematów zależała od odpowiedzi uczestników. W związku z pandemią COVID-19 wywiady przeprowadzono w formie wideorozmowy. Wywiady zostały nagrane, a następnie spisane. Przed przeprowadzeniem wywiadu dokonano oceny danych zebranych od każdego pacjenta w celu wyboru odpowiedniego zestawu pytań (Birt i in., 2016; Leung, 2015). Transkryp­cje zostały zwrócone uczestnikom w celu sprawdzenia dokładności przekazanych danych. Aby uzyskać wgląd w dane uczestników bada­nia, z bazy danych trwającego RCT uzyskano następujące informacje o każdym uczestniku: płeć, wiek, zawód, poziom wykształcenia, czas trwania LBP, ocena niepełnospraw­ności spowodowanej dolegliwościami bólowymi kręgosłupa (ocenione przez Kwestionariusz Oswestry (ODI) (Chiarotto i in., 2018; Fairbank i Pynsent, 1976)), aktywacja pacjenta (oceniana na podstawie Patient Activation Measure (PAM 13-Dutch) (Hibbard i in., 2005; Rademakers i in., 2012)) oraz nasilenie bólu (mierzone za pomocą 11-punktowej skali nume­rycznej oceny bólu (NRS) (Chiarotto i in., 2018; Dworkin i in., 2008)). 

 

Wyniki 

Ocena procesu samokontroli bólu na podstawie odpowiedzi uczestników uzyskanych w czasie wywiadu 

Uczestnicy badania (mężczyźni: n = 7, kobiety: n = 5) mieli średnio 54,1 lat (zakres: 23–83) i ukończyli program e-ćwiczeń LBP średnio 18,8 miesiąca temu (zakres: 12–22). W czasie wywiadów 71,4% pacjen­tów doświadczało LBP. Czas trwania wywiadu wynosił około 30–45 min. 
Sformułowano sześć głównych tematów rozmowy z pacjentami na temat ich umiejętności radzenia sobie z chorobą (Hartvigsen i in., 2018): przekonania o chorobie (Vos i in., 2016), umiejętność samokon­troli objawów LBP (March i in., 2014), kondycja psychiczna (Kooijman i in., 2010), wsparcie społeczne i wyko­rzystanie dostępnych zasobów w walce z LBP (Staal i in., 2013), rola fizjoterapeuty w leczeniu LBP i (Koes i in., 2006) motywacja. 

Temat 1 – przekonania o chorobie

Temat ten dotyczył poglądów uczestników na temat np. etiolo­gii ich LBP czy sposobów radzenia sobie z bólem w dolnym odcinku kręgosłupa. Uczestnicy wymieniali różne przyczyny ich LBP, jednak najczęściej wspominali o: zbyt małej ilość ruchu, przyjmowaniu niepra­widłowej postawy ciała lub prze­ciążeniu pracą. Niektórzy pacjenci za przyczynę LBP uznawali wiek lub proces starzenia się organizmu. Wskazywali, że niewiele mogą zrobić z tą dolegliwością.
Według uczestników bada­nia odpowiednia ilość informacji na temat LBP jest niezbędna do samodzielnego radzenia sobie z bólem. Ponadto lepsze zrozumie­nie choroby daje poczucie większej pewności.

Temat 2 – umiejętność samokontroli objawów LBP

Temat ten obejmuje metody stosowane przez uczestników badania w radzeniu sobie z prze­wlekłym LBP. Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy stosowali takie strategie radzenia sobie z bólem jak poprawa postawy ciała, zwiększenie aktyw­ności fizycznej czy poprawa jakości wykonywanych ćwiczeń. W okre­sach bez bólu, pomiędzy nawrotami LBP, bardzo niewielu uczestników kontynuowało te strategie. Około połowa uczestników wykonywała zadania zalecone przez fizjotera­peutę, a część stworzyła własny system ćwiczeń. Niewielka liczba uczestników poszukiwała zewnętrz­nych sposobów na walkę z bólem, tj. elektryczne maty, opaski grzewcze czy leków. Prawie wszyscy uczest­nicy wskazali, że wiedzą, jak zapo­biegać LBP, jednak tylko kilka osób faktycznie podjęło kroki w tym celu. Kilku uczestników poprosiło innych o pomoc przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów, aby zapobiec LBP.

Temat 3 – kondycja psychiczna pacjentów z LBP

Ta część wywiadu skupiła się na związku między LBP a zdrowiem psychicznym uczestników badania. Uczestnicy stwierdzili, że zrozumie­nie choroby i jej zaakceptowanie jest ważne dla ich lepszej kondycji psychicznej. Co więcej, samopo­czucie emocjonalne i psychiczne miało duży wpływ na sposób, w jaki uczestnicy radzili sobie ze swoim bólem. Stres i depresja zostały wymienione jako bariery w wykony­waniu zaleconych ćwiczeń. Nie­wiele osób wspominało o związku między poziomem stresu a LBP i żaden z uczestników nie stosował metod pomocnych w redukcji stresu. Uczestnicy przyznali, że zastanawiali się nad wiedzą o LBP, którą zdobyli i własnym zaangażowaniem w pro­ces samokontroli bólu.

Temat 4 – wsparcie społeczne i wykorzystanie dostępnych zasobów w walce z LBP

Ta część dyskusji miała za zada­nie ocenić w jakim stopniu badani pacjenci z LBP uzyskiwali wsparcie społeczne ze strony przyjaciół i rodziny, a także w jakim stopniu umieli wykorzystywać dostępne zasoby w walce z bólem. Wyko­rzystanie zasobów dotyczyło korzystania ze zdobytej wiedzy, a także różnego rodzaju narzę­dzi pomocnych w kontroli LBP, takie jak pomoc fizjoterapeuty lub innego specjalisty, wykorzystywanie innego źródła informacji tj. Internet. Połowa uczestników wskazała, że czasami rozmawiała o swoim LBP z innymi osobami (np. przyjaciółmi i rodziną), ale nie były to szcze­gółowe rozmowy i tylko nieliczni uczestnicy czuli się wspierani przez swoich bliskich i przyjaciół. Nie­którzy uczestnicy kontaktowali się z fizjoterapeutą natychmiast po wystąpieniu LBP, natomiast więk­szość z nich próbowała najpierw samodzielnie przejąć kontrolę nad swoim LBP. Badanych łączyła niechęć do poszukiwania informacji w Internecie.

Temat 5 – rola fizjoterapeuty w leczeniu LBP

Następnym tematem rozmowy była rola fizjoterapeuty w procesie leczenia LBP. Żaden z uczestników nie miał negatywnych doświadczeń w tym zakresie. Uczestnicy, którzy czuli, że fizjoterapia miała pozy­tywny wpływ na łagodzenie bólu, zgłosili, że fizjoterapeuta pomógł im zrozumieć ich LBP i uświadomił, jak radzić sobie z dolegliwościami. Większość badanych postrzegała fizjoterapeutę jako trenera, który we współpracy z pacjentem układa indywidualny plan leczenia (ćwi­czeń). Niektórzy uczestnicy wska­zywali na fizjoterapeutę jako siłę napędową do utrzymania zdrowego stylu życia (np. poprzez edukację, ćwiczenia i coaching). Jednak kilku uczestników postrze­gało swojego fizjoterapeutę tylko i wyłącznie jako osobę, która powinna rozwiązać ich problem z LBP.

Temat 6 – motywacja 

Ostatnim tematem wywiadu było rozpoznanie chęci uczestników do utrzymania lub poprawy okre­ślonego zachowania pomocnego w walce z bólem. Najczęstszą motywacją do ćwiczeń było mniej­sze odczucie bólu. U większości uczestników chęć utrzymania zdro­wego stylu życia zmniejszała się, gdy nie odczuwali bólu. Niewielka liczba pacjentów stwierdziła, że woli ćwiczyć z innymi. 

Dyskusja 

Celem tego badania była analiza umiejętności w zakresie samokon­troli bólu u osób z przewlekłym LBP. Uczestnicy badania zostali uprzednio przeszkoleni (około 12-24 miesięcy wcześniej) przez fizjoterapeutów podczas tzw. interwencji miesza­nej (łączącej standardowe wizyty z poradnictwem online). Dominu­jącym odkryciem w tym badaniu jest to, że pacjenci na ogół stosują odpowiednią strategię w zakresie samokontroli bólu, jednak motywa­cja do jej utrzymania zmniejsza się w okresach bez bólu. 

Odpowiednia samokontrola bólu rozumiana jest w tym badaniu jako zachowanie zgodne z zaleceniami klinicznymi dotyczącymi LBP (Staal i in., 2017; NICE, 2016). Mianowicie, jeśli któryś z uczestników badania zgłaszał, że pozostaje aktywny podczas nawrotu bólu, było to postrzegane jako odpowiednie zachowanie. Z kolei, brak aktywności i nadmierne stosowanie środków przeciwbólowych było widziane jako nieprawidłowe postępowanie w zakresie samokontroli LBP. 

Zachowania związane z samokon­trolą zostały pogrupowane na sześć powiązanych ze sobą tematów. Pierwszy temat - przekonania dotyczące choroby, dotyczył poglą­dów uczestników na temat przyczyn ich LBP i sposobów radzenia sobie z bólem. Drugi temat - umiejętność samokontroli objawów LBP, obej­mował metody stosowane przez uczestników badania w radzeniu sobie z przewlekłym LBP. Kondycja psychiczna pacjentów z LBP jako trzeci temat dotyczyła związku między LBP a zdrowiem psychicz­nym uczestników badania. Czwarty temat - wsparcie społeczne i wykorzystanie dostępnych zaso­bów, dotyczył tego, w jakim stopniu badani pacjenci z LBP uzyskiwali wsparcie społeczne ze strony przyjaciół i rodziny, a także w jakim stopniu umieli wykorzystywać dostępne zasoby w walce z bólem. Piąty temat obejmował rolę fizjo­terapeuty w procesie leczenia LBP. Natomiast szósty temat – moty­wacja, dotyczył rozpoznania chęci uczestników do utrzymania lub poprawy określonego zachowania pomocnego w walce z bólem. 

Tematy poruszone w czasie wywiadu z uczestnikami badania różniły się w niektórych aspektach od dobrze znanego modelu zapro­ponowanego przez Loriga i Holmana (Lorig i Holman, 2003). Różnice te wynikają z tego, że populacją oce­nianą w tym badaniu była populacja pacjentów z przewlekłym LBP, któ­rzy uprzednio otrzymali mieszaną opiekę fizjoterapeuty w zakresie kontroli swojego bólu, podczas gdy model Loriga i Holmana jest przeznaczony do ogólnej opieki zdrowotnej (Lorig i Holman, 2003). Modele różnią się chociażby tym, że w niniejszym badaniu dyskutowało się o „przekonaniach pacjentów dotyczących choroby”, podczas gdy Lorig i Holman tego tematu w ogóle nie rozważają. W przy­padku pacjentów z przewlekłym LBP, ich wewnętrzne przekonania mają znaczący wkład w powodzenie rehabilitacji (Glattacker i in., 2013).

Po drugie, takie zaproponowane przez Loriga i Holmana umiejętności zwią­zane z samokontrolą jak: „rozwiązy­wanie problemów”, „podejmowanie decyzji” i „planowanie działania” zostały włączone w tym badaniu do tematów „umiejętność samokontroli objawów LBP” i „kondycja psy­chiczna pacjentów z LBP”.

Po trzecie, chociaż „wykorzystanie dostępnych zasobów w walce z bólem” było zgodne z modelem Loriga i Hol­mana, to podjęto temat „rola fizjo­terapeuty w procesie leczenia LBP”, a nie „utrzymywanie relacji pacjent -fizjoterapeuta”. Świadczy o tym fakt, że badanie to koncentrowało się nie tylko na relacji, ale także na postrzeganej przez uczestników roli fizjoterapeuty w pozyskiwa­niu wiedzy na temat samokontroli bólu. Wreszcie, ostatnim tematem podjętym w tym badaniu był temat związany z „motywacją”, ponieważ motywacja pacjentów z LBP okazała się być kluczową umiejętnością, decydującą o wyborze określonej strategii radzenia sobie z bólem. 

Podczas gdy większość pacjentów z przewlekłym LBP jest powszech­nie kojarzona z nieprawidłowym wzorcem zachowań w zakresie samokontroli bólu (Leung, 2012; Snelgrove i Liossi, 2013), to uczest­nicy włączeni do tego badania, biorący wcześniej udział w innym RCT, generalnie radzili sobie dobrze z objawami LBP w przypadku ich nawrotu. Wykonywanie zaleconych ćwiczeń fizycznych i modyfikacja postawy ciała były dominującymi strategiami w zakresie samo­dzielnego radzenia sobie z bólem. Jednak, gdy pacjenci nie doświad­czali LBP, motywacja do prowadze­nia zdrowego stylu życia malała, co jest zgodne z wcześniejszymi badaniami (May 2007; Liddle i in., 2007) . Co zaskakujące, uczestnicy tego badania w minimalnym stopniu poruszali kwestię leków, podczas gdy w innych badaniach był to temat szeroko dyskutowany (Crowe i in., 2010; Kawi, 2014).). Nasi uczestnicy uważali leki za metodę natych­miastowego łagodzenia objawów, zatem nie jako długofalowe roz­wiązanie, podczas gdy ćwiczenia fizyczne były zgłaszane jako najlep­szy sposób na zmniejszenie dolegli­wości. Te przekonania i zachowania są spójne z modułami informacyj­nymi e-Exercise LBP, co może być wyjaśnieniem tej obserwacji. 

 

 

Kolejnym odkryciem tego badania była niebagatelna rola fizjotera­peutów w procesie samolecze­nia pacjentów. Chociaż pacjenci zakończyli leczenie kilka miesięcy wcześniej, fizjoterapeuta nadal był wymieniany jako siła napę­dowa do samodzielnego leczenia LBP. W innym badaniu natomiast Huttinga i in. (2020) wykazano, że pacjenci na ogół doświadczali braku wsparcia ze strony fizjoterapeuty w samodzielnym leczeniu swoich dolegliwości (Hutting i in., 2020). Tę rozbieżność można wytłumaczyć faktem, że fizjoterapeuci biorący udział w RCT uczestniczyli w kursie na temat nauki metod samokontroli LBP, podczas gdy wielu pracowników służby zdrowia jest nieodpowiednio przeszkolonych i brakuje im pew­ności siebie w długoterminowym prowadzeniu pacjentów z bólami mięśniowo-szkieletowymi (Lim i in., 2019). Ponadto fizjoterapeuci, którzy leczyli uczestników RCT, korzystali z pomocy aplikacji e-Exercise LBP we wspieraniu pacjentów w zakresie samodzielnego leczenia. Zarówno szkolenie dla fizjoterapeutów, jak i aplikacja opierały się na istniejących wytycznych, co mogło mieć wpływ na wysoką jakość opieki nad pacjentem, ponieważ wiadomo, że wytyczne dotyczące leczenia pacjentów z przewlekłym LBP nie są w pełni stosowane przez fizjo­terapeutów (Lim i in., 2019; autorzy Physiopedia , 2019). 

Innym niezwykłym odkryciem tego badania jest to, że uczestnicy nie doświadczyli wystarczającego wsparcia ze strony swoich bli­skich, chociaż wsparcie społeczne odgrywa ważną rolę w radzeniu sobie ze stresem i utrzymywaniu aktywności fizycznej u pacjentów z przewlekłym LBP (Jung i Jeong, 2016; Buruck i in., 2019). Ponadto uczestnicy tego badania rzadko wspominali o trudnościach psycho­logicznych. Możliwym wyjaśnieniem tego może być fakt, że pacjenci są na ogół nieświadomi związku między czynnikami psychologicznymi a ich przewlekłym LBP (Alhowimel i in., 2018). Zdolność rozpoznawania i radzenia sobie z psychospołecz­nymi konsekwencjami choroby przewlekłej jest postrzegana jako istotna część jej samokontroli (Bar­low i in., 2002;Jung i Jeong, 2016). Dlatego wskazane jest ułatwienie kontaktu z innymi pacjentami, na przykład poprzez organizację ćwi­czeń grupowych w gabinecie fizjote­rapeutycznym lub otwarcie dyskusji na forum w aplikacji e-Ćwiczenia LBP. Ponadto fizjoterapeuci powinni pamiętać, że zarówno zdrowie psy­chiczne, jak i fizyczne ma wpływ na postrzeganie pacjentów i motywa­cję do przyjmowania adekwatnych zachowań samokontrolnych. 

Mocne strony i ograniczenia 

Mocną stroną tego badania jest to, że wykorzystano model Loriga i Holmana do opracowania meto­dologii tego badania oraz końcowej analizy danych. Korzystanie z takich z góry przyjętych modeli wiąże się z ryzykiem zaniedbania waż­nych spostrzeżeń podczas analizy danych (Dierckx de Casterle i in., 2012). Pomimo tego stwierdzono, że model Loriga i Holmana zapewnia odpowiednie ramy do gromadzenia i analizowania danych. 

Ograniczeniem tego badania jest to, że koncentruje się ono w szczególności na populacji, która doświadczyła tzw. opieki mieszanej, łączącej standardowe wizyty z fizjo­terapeutą z dostępem do aplikacji e-Ćwiczenia LBP. W związku z tym nie jest znany konkretny wpływ zarówno fizjoterapeuty, jak i aplika­cji na długofalowe doświadczenia pacjentów w zakresie samodziel­nego leczenia. Fakt, że uczest­nicy uczestniczyli w innym RCT, nie powinno być żle postrzegane, ponieważ badanie to miało charak­ter pragmatyczny a pacjenci z wła­snej inicjatywy prosili fizjoterapeutę o pomoc (Koppenaal i in., 2020). Ich preferencje dotyczące fizjoterapeuty oraz fakt, że podążyli za zapropo­nowanym planem leczenia, mogą wyjaśniać temat „rola fizjoterapeu­tów w procesie leczenia LBP”. 

Implikacje 

Wyniki tego badania mogą posze­rzyć świadomość fizjoterapeutów o perspektywy leczenia LBP, a także o doświadczenia i przeszkody pojawiające się w trakcie samodziel­nego leczenia się pacjentów z prze­wlekłym LBP. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy pacjenci konsultują się z fizjoterapeutą podczas nawrotu bólu. Samokon­troli nie należy mylić z samoopieką, tj. pacjenci, którzy wracają do fizjoterapeuty w trakcie nawrotu choroby, nadal wydają się wyka­zywać odpowiednie zachowania w zakresie samokontroli, ponieważ podejmują działania i współpracują ze specjalistą (Kongsted i in., 2021). To badanie wykazało, że pacjenci z przewlekłym LBP po odpowiednim instruktażu są dobrze wyposażeni w strategie radzenia sobie z wła­snymi dolegliwościami, jednak czasami potrzebują skorzystać z dodatkowego wsparcia. Można ich zachęcać do rozmów o swojej chorobie z innymi pacjentami lub rodziną czy przyjaciółmi (Snelgrove i Liossi, 2013). Aby uzyskać lepszy wgląd w skuteczność e-Ćwiczeń LBP w zakresie samokontroli LBP, autorzy niniejszego badania zalecają porównanie wyników z tego badania z wynikami RCT dotyczącymi efek­tywności e-Ćwiczeń LBP (Koppe­naal i in., 2020). Ponadto przyszłe badania mogłyby skoncentrować się na tym, w jaki sposób fizjoterapeuci mogliby promować aktywny tryb życia u pacjentów z przewlekłym LBP w okresach bez bólu. 

Wniosek 

W niniejszym badaniu większość pacjentów wykazywała odpowiednie zachowania w zakresie samokon­troli podczas doświadczania LBP. Większość uczestników próbowała najpierw samodzielnie przejąć kon­trolę nad swoim LBP, ale w momen­cie nawrotu choroby, kontaktowała się z fizjoterapeutą. Dowiedziono również, że uczestnicy mieli trudności z kontynuowaniem zdrowego stylu życia w okresach bez bólu, pomiędzy nawrotami LBP. Zaleca się, aby fizjote­rapeuci zachęcali do długotermino­wej zmiany niepoprawnych wzorców ruchowych. Dodatkowo przydać się może lepszy kontakt z fizjoterapeutą czy dodatkowe możliwości stymulu­jące wsparcie społeczne. 


Źródło: Musculoskeletal Science and Practice, 2022, December, vol 62, p. 102675 ©2021 The Authors / Adaptacja: Dorota Kacprzak Na podstawie licencji CCBY  (http://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/) 

Bibliografia
 • Alhowimel et al., 2018 A. Alhowimel, M. AlOtaibi, K. Radford, N. Coulson Psychosocial factors associated with change in pain and disability outcomes in chronic low back pain patients treated by physiotherapist: a systematic review SAGE Open Med, 6 (2018), Article 205031211875738 
 • Andersson, 1997 G. Andersson The epidemiology of spinal disorders The Adult Spine: Principles and Practice (1997) 
 • Barlow et al., 2002 J. Barlow, C. Wright, J. Sheasby, A. Turner, J. Hainsworth Self-management approaches for people with chronic conditions: a review Patient Educ.
 • Counsel., 48 (2) (2002), pp. 177-187 
  Birt et al., 2016 L. Birt, S. Scott, D. Cavers, C. Campbell, F. Walter Member checking: a tool to enhance trustworthiness or merely a nod to validation? Qual. Health Res., 26 (13) (2016), pp. 1802-1811 
 • Braun and Clarke, 2006 V. Braun, V. Clarke Using thematic analy­sis in psychology Qual. Res. Psychol., 3 (2) (2006), pp. 77-101 
 • Buruck et al., 2019 G. Buruck, A. Tomaschek, J. Wendsche, E. Ochsmann, D. Dörfel Psychosocial areas of worklife and chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis BMC Muscoskel. Disord., 20 (1) (2019), p. 480 
 • Carcary, 2009 M. Carcary The Research Audit Trial–Enhancing Trustworthiness in Qualitative Inquiry (2009) 
 • Carey et al., 2000 T.S. Carey, J.M. Garrett, A.M. Jackman Beyond the good prognosis: examination of an inception cohort of patients with chronic low back pain Spine, 25 (1) (2000), pp. 115-120 
 • CBS. Opleidingsniveau, 2021 CBS. Opleidingsniveau [Internet]. 2021 [cited 2021 Mar 20]. Available from: https://www.cbs.nl/ nl-nl/nieuws/2019/33/verschil-levensverwachting-hoog-en-la­agopgeleid-groeit/opleidingsniveau 
 • Chiarotto et al., 2018 A. Chiarotto, M. Boers, R.A. Deyo, R. Buch­binder, T.P. Corbin, L.O.P. Costa, et al. Core outcome measurement instruments for clinical trials in nonspecific low back pain Pain, 159 (3) (2018), pp. 481-495 
 • Cooper et al., 2009 K. Cooper, B.H. Smith, E. Hancock Patients’ perceptions of self-management of chronic low back pain: evidence for enhancing patient education and support Phy­siotherapy, 95 (1) (2009), pp. 43-50 
 • Creswell and Creswell, 2018 J.W. Creswell, J.D. Creswell Research design: qualitative Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5 (2018) 
 • Crowe et al., 2010 M. Crowe, L. Whitehead, M. Jo Gagan, D. Ba­xter, A. Panckhurst Self-management and chronic low back pain: a qualitative study J. Adv. Nurs., 66 (7) (2010), pp. 1478-1486 
 • Dierckx de Casterle et al., 2012 B. Dierckx de Casterle, C. Gast­mans, E. Bryon, Y. Denier QUAGOL: a guide for qualitative data analysis Int. J. Nurs. Stud., 49 (3) (2012), pp. 360-371 
 • Du et al., 2017 S. Du, L. Hu, J. Dong, G. Xu, X. Chen, S. Jin, et al. Self-management Program for Chronic Low Back Pain: A Syste­matic Review and Meta-Analysis, vol. 100, Patient Education and Counseling. Elsevier Ireland Ltd (2017), pp. 37-49 
 • Dworkin et al., 2008 R.H. Dworkin, D.C. Turk, K.W. Wyrwich, D. Beaton, C.S. Cleeland, J.T. Farrar, et al. Interpreting the clinical importance of treatment outcomes in chronic pain clinical trials: IMMPACT recommendations J. Pain, 9 (2) (2008), pp. 105-121 
 • E-health, 2020 E-health binnen de fysiotherapie - kngf.nl [Internet]. [cited 2020 May 17]. Available from: https://www. kngf.nl/KNGF/Missie+%26+Visie/standpunt-ehealth-binnen­-de-fysiotherapie.html 
 • Fairbank and Pynsent, 1976 J.C.T. Fairbank, P.B. Pynsent The oswestry disability index Spine (Phila Pa, 25 (22) (1976), pp. 2940-2953 Accessed 15th Nov 2000 
 • Fereday and Muir-Cochrane, 2006 J. Fereday, E. Muir-Cochrane Demonstrating rigor using thematic analysis: a hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development Int. J. Qual. Methods, 5 (1) (2006), pp. 80-92 
 • Glattacker et al., 2013 M. Glattacker, K. Heyduck, C. Meffert Illness beliefs and treatment beliefs as predictors of short-term and medium-term outcome in chronic back pain J. Rehabil. Med., 45 (3) (2013), pp. 268-276 
 • Hartvigsen et al., 2018 J. Hartvigsen, M.J. Hancock, A. Kongsted, Q. Louw, M.L. Ferreira, S. Genevay What low back pain is and why we need to pay attention Lancet, 391 (2018), pp. 2356-2367 
 • Hayden et al., 2010 J.A. Hayden, K.M. Dunn, D.A. van der Windt, W.S. Shaw What is the prognosis of back pain? Best Pract. Res. Clin. Rheumatol., 24 (2010), pp. 167-179 
 • Hibbard et al., 2005 J.H. Hibbard, E.R. Mahoney, J. Stockard, M. Tusler Development and testing of a short form of the patient ac­tivation measure Health Serv. Res., 40 (6 I) (2005), pp. 1918-1930 
 • Huber et al., 2011 M. Huber, J. André Knottnerus, L. Green, H. Van Der Horst, A.R. Jadad, D. Kromhout, et al. How should we define health? BMJ, 343 (7817) (2011) d4163–d4163 
 • Hutting et al., 2020 N. Hutting, W. Oswald, J.B. Staal, Y.F. Heerkens Self-management support for people with non-specific low back pain: a qualitative survey among physiotherapists and exercise therapists Musculoskelet Sci Pract (2020), Article 102269 
 • IBM. IBM SPSS Statistics 27, 2020 IBM. IBM SPSS Statistics 27 [Internet]. [cited 2020 Dec 11]. Available from: https://www. ibm.com/support/pages/downloading-ibm-spss-statistics-27 
 • Jung and Jeong, 2016 M.J. Jung, Y. Jeong Motivation and self-management behavior of the individuals with chronic low back pain Orthop. Nurs., 35 (5) (2016), pp. 330-337 
 • Kawi, 2014 J. Kawi Chronic low back pain patients’ perceptions on self-management, self-management support, and functional ability Pain Manag. Nurs., 15 (1) (2014), pp. 258-264 
 • Kloek et al., 2019 C.J.J. Kloek, M.L. Van Tilburg, B. Staal, C. Veenhof, D. Bossen, C.J.J. Kloek, et al. Development and proof of concept of a blended physiotherapeutic intervention for patients with non-specific low back pain Physiotherapy, 105 (2019), pp. 483-491 
 • Koes et al., 2006 B.W. Koes, M.W. Van Tulder, S. Thomas Diagnosis and treatment of low back pain British Medical Journal. BMJ Publishing Group, 332 (2006), pp. 1430-1434 
 • Kongsted et al., 2021 A. Kongsted, I. Ris, P. Kjaer, J. Hartvigsen Self-management at the core of back pain care: 10 key points for clinicians Braz. J. Phys. Ther., 25 (4) (2021), pp. 396-406 
 • Kooijman et al., 2010 M.K. Kooijman, J.A. Barten, I.C.S. Swinkels, C. Veenhof Jaarcijfers 2010 en trendcijfers 2006-2010 fysiotherapie [Internet]. 2011. Available from: www.nivel.nl Google Scholar 
 • Koppenaal Koppenaal T. Three months effectiveness of a stratified blended physiotherapy intervention in patients with non-specific low back pain: cluster randomized controlled trial. J. Med. Internet Res. submitted for publication. 
 • Koppenaal et al., 2020 T. Koppenaal, R.M. Arensman, J.M. Van Dongen, R.W.J.G. Ostelo, C. Veenhof, C.J.J. Kloek, et al. Effective­ness and cost-effectiveness of stratified blended physiotherapy in patients with non-specific low back pain: study protocol of a cluster randomized controlled trial BMC Muscoskel. Disord., 21 (1) (2020), p. 265 
 • Leung, 2012 L. Leung Pain catastrophizing: an updated review Indian Journal of Psychological Medicine. Wolters Kluwer -- Medknow Publications, 34 (2012), pp. 204-217 
 • Leung, 2015 L. Leung Validity, reliability, and generalizability in qualitative research J. Fam. Med. Prim. Care, 4 (3) (2015), p. 324 
 • Liddle et al., 2007 S.D. Liddle, G.D. Baxter, J.H. Gracey Chronic low back pain: patients’ experiences, opinions and expectations for clinical management Disabil. Rehabil., 29 (24) (2007), pp. 1899-1909 
 • Lim et al., 2019 Y.Z. Lim, L. Chou, R.T. Au, K.M.D. Seneviwickrama, F.M. Cicuttini, A.M. Briggs, et al. People with low back pain want clear, consistent and personalised information on prognosis, treatment options and self-management strategies: a systematic review J. Physiother., 65 (3) (2019), pp. 124-135 
 • Lorig and Holman, 2003 K.R. Lorig, H.R. Holman Self-manage­ment education: history, definition, outcomes, and mechanisms Annals of Behavioral Medicine.
 • Lawrence Erlbaum Associates Inc., 26 (2003), pp. 1-7 
 • Machado et al., 2016 G.C. Machado, M.B. Pinheiro, H. Lee, O.H. Ahmed, P. Hendrick, C. Williams, et al. Smartphone apps for the self-management of low back pain: a systematic review Best Practice and Research: Clinical Rheumatology. Bailliere Tindall Ltd, 30 (2016) 1098–109 
 • Maher et al., 2017 C. Maher, M. Underwood, R. Buchbinder Non-specific low back pain The Lancet. Lancet Publishing Group, 389 (2017), pp. 736-747 
 • March et al., 2014 L. March, E.U.R. Smith, D.G. Hoy, M.J. Cross, L. Sanchez-Riera, F. Blyth, et al. Burden of disability due to musculoskeletal (MSK) disorders Best Practice and Research: Cli­nical Rheumatology. Bailliere Tindall Ltd, 28 (2014), pp. 353-366 
 • May, 2007 S. May Patients’ attitudes and beliefs about back pain and its management after physiotherapy for low back pain Physiother. Res. Int., 12 (3) (2007), pp. 126-135 
 • Menezes Costa et al., 2009 L.D.C. Menezes Costa, C.G. Maher, J.H. McAuley, M.J. Hancock, R.D. Herbert, K.M. Refshauge, et al. Prognosis for patients with chronic low back pain: inception cohort study BMJ, 339 (7725) (2009), p. 850 
 • Microsoft, 2020 Microsoft Microsoft Teams versie 1.3 [Internet]. [cited 2020 Sep 16]. Available from: https://www.microsoft.com/ nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software van Nes, 2012 F. van Nes Onderwijs in Wetenschappen: De Architectuur Van Kwalitatief Onderzoek (2012) 
 • NHG. NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn, 2020 NHG. NHG­-Standaard Aspecifieke lagerugpijn [Internet]. [cited 2020 Apr 25]. Available from: https://www.nhg.org/standaarden/volledig/ nhg-standaard-aspecifieke-lagerugpijn. 
 • NICE, 2016 NICE Low Back Pain and Sciatica in over 16s: Assess­ment and Management NICE Guidel (2016) 
 • Nicholl et al., 2017 B.I. Nicholl, L.F. Sandal, M.J. Stochkendahl, M. McCallum, N. Suresh, O. Vasseljen, et al. Digital support interven­tions for the self-management of low back pain: a systematic review J. Med. Internet Res., 19 (5) (2017), p. e179 
 • Over e, 2020 Over e-Exercise – e-exercise [Internet]. [cited 2020 Sep 19]. Available from: https://www.e-exercise.nl/?pa­ge_id=81 
 • Physiopedia contributors, 2019 Physiopedia Contributors. Adhe­rence to NICE Guidelines for Lower Back Pain, Physiopedia (2019) 
 • Rademakers et al., 2012 J. Rademakers, J. Nijman, L. Van Der Hoek, M. Heijmans, M. Rijken Measuring patient activation in The Netherlands: translation and validation of the American short form Patient Activation Measure (PAM13) BMC Publ. Health, 12 (1) (2012) da Silva et al., 2017 T. da Silva, K. Mills, B.T. Brown, R.D. Herbert, C.G.
 • Maher, M.J. Hancock Risk of recurrence of low back pain: a systematic review J. Orthop. Sports Phys. Ther. (2017) 
 • Snelgrove and Liossi, 2013 S. Snelgrove, C. Liossi Living with chronic low back pain: a metasynthesis of qualitative research Chron. Illness (2013) 
 • Staal et al., 2013 J.B. Staal, E.J.M. Hendriks, M. Heijmans, H. Kiers, A.M. Lutgers-Boomsma, G. Rutten, et al. Update klinimetrie 2017 KNGF-richtlijn Lage rugpijn Verantwoording en toelichting (2013) 2013 
 • Staal et al., 2017 J.B. Staal, E.J.M. Hendriks, M. Heijmans, H. Kiers, A.M. Lutgers-Boomsma, G. Rutten, et al. KNGF-richtlijn: lage rugpijn (update klinimetrie 2017) Fysiopraxis, 13 (2017) 
 • ti, 2020 A.T.L.A.S. ti Free Trial Version | ATLAS.ti [Internet]. [cited 2020 Sep 5]. Available from: https://atlasti.com/free-trial-ver­sion/ 
 • van Tilburg et al., 2020 M.L. van Tilburg, C.J.J. Kloek, J.B. Staal, D. Bossen, C. Veenhof Feasibility of a stratified blended physiothe­rapy intervention for patients with non-specific low back pain: a mixed methods study Physiother. Theory Pract. (2020), pp. 1-13 
 • Tong et al., 2007 A. Tong, P. Sainsbury, J. Craig Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups Int. J. Qual. Health Care, 19 (6) (2007), pp. 349-357 
 • Vos et al., 2016 T. Vos, C. Allen, M. Arora, R.M. Barber, A. Brown, A. Carter, et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 Lancet, 388 (10053) (2016), pp. 1545-1602 
 • Wentzel et al., 2016 J. Wentzel, R. Van der Vaart, E.T. Bohlmeijer, J.E.W.C. Van Gemert-Pijnen Mixing Online and Face-To-Face Therapy: How to Benefit from Blended Care in Mental Health Care JMIR Ment Heal (2016) 
AUTORZY
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl