Terapia wodna a autyzm. Perspektywa kliniczna

Dla dzieci z autyzmem woda może się stać małym światem, z którego wyglądają przez okno dzięki terapii i powoli przepracowują swoje ograniczenia. W artykule dzielimy się pomysłami wykorzystania wody jako jednego z możliwych środowisk do pracy terapeutycznej z dziećmi autystycznymi.
Article Image

Autyzm jest zaburzeniem, które stanowi mieszankę niedopasowania społecznego oraz problemów sensorycznych i ewentualnie behawioralnych, fizycznych, jak również poznawczych. Dziecko zmaga się z wieloma wyzwaniami, gdy uczestniczy w życiu społecznym jako odrębna osoba. Rodzice muszą stawić czoła trudnej prawdzie i zaczynają szukać rozwiązań, kołacząc do różnych drzwi, weryfikując każdą informację o skuteczności jakiejś metody. Niemożliwe jest zaplanowanie jednej konkretnej linii leczenia, a terapia musi stanowić swego rodzaju miszmasz wielu zindywidualizowanych podejść. 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu powodują upośledzenie funkcjonowania z powodu deficytów w umiejętnościach społecznych i komunikacyjnych oraz powtarzających się stereotypowych i ograniczonych zachowań. Stanowią one trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych. Osoby z ASD mogą być bardzo zależne od rutyny i ustrukturyzowania rzeczywistości oraz zachodzących w niej zjawisk, mogą mieć ograniczone zainteresowania i trudności z przetwarzaniem i integrowaniem informacji sensorycznych. Mogą także wykazywać silne stany lękowe, niskie napięcie mięśni oraz trudności z koordynacją ruchową i planowaniem ruchu. Dzieci te często charakteryzują się też niską sprawnością fizyczną, co jeszcze bardziej ogranicza ich udział w życiu społecznym.

Hydroterapia a autyzm - właściwości wody

Tradycyjnie hydroterapię i kinezyterapię w wodzie uważa się za korzystne dla osób z problemami fizycznymi. Mogą one stanowić wspaniały dodatek do bardziej tradycyjnych terapii, takich jak integracja sensoryczna czy terapie behawioralne u dzieci ze spektrum autyzmu. Fizyczne właściwości wody stanowią naturalne zasoby terapeutyczne, które pomagają w pracy nad różnymi obszarami dysfunkcji u osób z tym zaburzeniem. Właściwości takie jak zwiększona lepkość i wyporność tworzą wyjątkowe możliwości poruszania się, które z powodu trudności z planowaniem i koordynacją ruchu byłoby utrudnione w środowisku suchym. Dają one także możliwość otrzymywania sygnałów przez system równowagi, bardzo potrzebnych dla wielu dzieci z zaburzeniem i trudnościami z przetwarzaniem sensorycznym. Ruchy ciała napotykające opór ze względu na określoną lepkość wody i ciśnienie hydrostatyczne, gdy dziecko zanurzone jest do poziomu piersi, pozwalają na pozyskiwanie sygnałów głębokiego nacisku i czucia głębokiego. Znane są one z uspokajającego wpływu na dzieci z autyzmem i problemami sensorycznymi.

Woda jest w stanie ciągłego ruchu, co można wykorzystać do wpływania na pobudzenie u dzieci o jego niskim poziomie. Początkowo może być to jednak bardzo niepokojące dla dzieci, które potrzebują sztywnej struktury. Dzieci z obronnością dotykową, zwłaszcza w obrębie twarzy i ust, mogą początkowo doświadczać trudności z tolerowaniem lekkiego dotyku związanego z rozpryskiwaniem wody, ale tolerancja poprawia się wraz z postępem sesji. Dzieci z ASD w dużym stopniu polegają na swoim układzie wzroku i mogą nie pozyskiwać dokładnych wzrokowych informacji o otoczeniu i pozycji ciała ze względu na refrakcję wody. W adaptacji dzieci do pokonania tych początkowych trudności pomogą wcześniejsze przygotowanie i wizualne plany lub wskazówki.

Interwencja za pomocą terapii w wodzie musi być zindywidualizowana, tak jak jedyna w swoim rodzaju jest osoba z danym zaburzeniem

Jeśli zajęcia odbywają się w basenie odkrytym, dodatkowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, zwłaszcza u dzieci niemówiących, jest temperatura wody – terapeuta musi bacznie obserwować dziecko lub ustalić z nim sygnał lub kartę z obrazkiem informującą, że pacjent chce wyjść z wody.

Woda może być dla dzieci środowiskiem zabawy i w terapii grupowej stanowić wspaniałe środowisko społecznej interakcji i rozwoju umiejętności społecznych. To pozwala także na planowanie społecznych gier, zabaw angażujących motorykę małą i rozwijających koordynację ruchową oraz praksję u dzieci ze spektrum autyzmu.

Wiele dzieci z ASD uwielbia także całkowicie zanurzać się w wodzie i cieszyć się jej naciskiem na ciało. Tworzy to sposobność bawienia się w gry podwodne, łącznie z takimi, które kształtują umiejętności wzrokowo-ruchowe, planowania ruchu i koordynacji ruchowej. Terapeuta pracujący z tymi dziećmi powinien wykorzystać tę wrodzoną motywację dziecka, ale także nauczyć je niezbędnych umiejętności kontrolowania oddechu i wynurzania się z wody, tak by umiało ono w razie potrzeby wstać i unieść głowę nad powierzchnię wody. Chłopiec z autyzmem podczas terapii wodnej

Tworzenie programu rehabilitacji osób z autyzmem w środowisku wodym

Przy tworzeniu programu kinezyterapii w wodzie należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Autyzm to zaburzenie stanowiące spektrum, więc stopień nasilenia problemów z funkcjonowaniem w poszczególnych obszarach może być różny. Oznacza to, że interwencja za pomocą terapii w wodzie musi być zindywidualizowana, tak jak jedyna w swoim rodzaju jest osoba z danym zaburzeniem.

Optymalnie program terapii w środowisku wodnym w przypadku ASD powinien trwać około 2–6 miesięcy z częstotliwością 1–3 sesji w tygodniu

Ze względu na niepowtarzalność cech dzieci i dorosłych z ASD tworzenie programu terapii w wodzie dla większej grupy stanowi wyjątkowe wyzwanie. Cele indywidualne muszą być ujęte w ogólniejszych celach grupowych. Należy wziąć pod uwagę, że program taki powinien mieć na celu poprawę funkcjonowania tych osób w ich otoczeniu społecznym. Możemy ustalić pewne cele i przyjrzeć się, jak pracować nad nimi na poziomie indywidualnym, a później włączyć je do całości zajęć.

Główne cele hydroterapii w autyzmie to: 

 • cele społeczne: poprawa rozwoju umiejętności społecznych, np. wchodzenie w interakcje zwrotne z drugą osobą, dzielenie się przestrzenią, zabawkami i sprzętem;
 • cele motoryczne: siła mięśni, umiejętności motoryki dużej, motoryki małej i motoryki narządów mowy dla lepszego uczestnictwa w zajęciach szkolnych, sportach grupowych itp.;
 • cele sensoryczne: ćwiczenie zmysłu równowagi, propriocepcji i praksji dla lepszego uczestnictwa w zajęciach domowych, szkolnych, w miejscu pracy itp.;
 • cele behawioralne: ograniczenie sztywności zachowań, braku elastyczności, ruchów stereotypowych;
 • umiejętności związane z bezpieczeństwem w wodzie oraz umiejętności pływania/początki nauki pływania jako wstęp do samodzielności w spędzaniu czasu wolnego i ostatecznej integracji z grupą społeczną;
 • cele związane z codziennymi czynnościami życiowymi/złożonymi aktywnościami życiowymi (ADL/IADL): udział w programie hydroterapii wymaga szeregu kroków do niej prowadzących, takich jak organizacja i spakowanie torby, przebranie się w strój kąpielowy, umycie się pod prysznicem przed sesją i po niej. Wszystkie te czynności mogą zaliczać się do celów dla dziecka z ASD.

Postawienie diagnozy przed zabraniem dziecka do wody dostarcza nam dość wiedzy, by zdecydować, nad jakimi celami zamierzamy pracować.

Narzędzia diagnostyczne do zastosowania przed terapią i po niej są uzależnione od celów

 • Gdy przeprowadzamy terapię grupową dla poprawy umiejętności społecznych, możemy użyć skal lub list sprawdzających umiejętności społeczne do oceny stanu wyjściowego i uzyskanych postępów.
 • Do celów związanych z motoryką można zastosować skalę rozwoju motorycznego Peabody lub skalę rozwoju motorycznego Bruininks-Oziereckiego.
 • Przy celach sensorycznych można użyć miary przetwarzania sensorycznego lub klinicznych obserwacji na podstawie teorii integracji sensorycznej. 
 • Zachowania można oceniać, rejestrując bieżące dane przy pomocy listy sprawdzającej.
 • By ocenić bezpieczeństwo w wodzie i umiejętności pływania/początków nauki pływania, można użyć testu WOTA (Water Orientation Test ALYN) 1 i 2 oraz testu Halliwick. Do ADL/IADL zastosowanie mają takie skale jak WeeFIM, PEDI, Skala Samodzielnego Życia (ILS) lub inne kwestionariusze sprawdzające.

Dane z badań naukowych należy przyjmować ostrożnie, ponieważ protokoły terapeutyczne są różne, a także dlatego, że ze względu na ogromne różnice między osobami z ASD terapeuta chcący używać hydroterapii jako leczenia wspomagającego musi mieć jasne i konkretnie określone cele. Narzędzia początkowej oceny zaburzenia i postępów w terapii powinny zależeć od celu programu pracy w wodzie, o czym wspomniano powyżej. Czas trwania takiego programu powinien być wcześniej określony. Optymalnie program terapii w środowisku wodnym w przypadku ASD powinien trwać około 2–6 miesięcy z częstotliwością 1–3 sesji w tygodniu. W określeniu powodzenia terapeutycznego programu wielkie znaczenie ma także udokumentowanie jakościowych zmian wraz z testami przeprowadzonymi po terapii.

Stosowane techniki hydroterapii muszą zależeć od celów, np. wykorzystanie terapii Halliwick i programu dziesięciu punktów przy celach społecznych, motorycznych, sensorycznych i rekreacyjnych. Terapia Watsu odgrywa rolę w redukowaniu lęku i ogólnej nadpobudliwości u dzieci z ASD, podczas gdy metodę BRRM można stosować, jeśli dziecko ma trudności motoryczne lub jeśli wymaga wzmocnienia. Ogólnie biorąc, do uzyskania pożądanych rezultatów przy jakichkolwiek z powyższych celów można na jednej sesji stosować połączenie technik terapeutycznych, takich jak wyżej wspomniane, z zabawami w wodzie.

Terapia wodna a autyzm - wyniki badań

Obecne dowody korzyści z hydroterapii w autyzmie mają charakter wstępny i ograniczony. Wczesne dane pochodzą z raportu z przypadku 9-letniego dziecka cierpiącego na autyzm leczonego przy pomocy 10-tygodniowego programu akwaterapii opartego na metodzie Halliwick, w którym wykazano poprawę parametrów sprawności fizycznej, takich jak równowaga, szybkość, zręczność, wytrzymałość krążeniowo-oddechowa oraz siła i wytrzymałość mięśni. Wykazano także redukcję stereotypów motorycznych.

Następnie ukazała się ankieta przeprowadzona wśród terapeutów zajęciowych na temat postrzegania korzyści z kinezyterapii w wodzie u dzieci z autyzmem. W badaniu wzięło udział osiemnastu terapeutów, którzy jednomyślnie zgodzili się, że po terapii następuje znacząca zmiana w tolerancji na dotyk i podtrzymywaniu kontaktu wzrokowego. Dalsze testy przy pomocy nierandomizowanych badań z próbą kontrolną także dały podobne wyniki. Cztery nierandomizowane badania z próbą kontrolną zgodnie wykazały korzystne efekty ćwiczeń w wodzie, lepsze niż przy normalnych metodach leczenia w takich obszarach jak umiejętności i bezpieczeństwo wodne, wytrzymałość sercowo-naczyniowa (zdolność wykonywania czynności w docelowej strefie tętna przez dłuższy czas), siła i wytrzymałość mięśni oraz umiejętności społeczne.

Jedno z badań wykazało redukcję zachowań antyspołecznych i powtarzanych ruchowych manieryzmów; inne wykazało zwiększoną mobilność funkcjonalną dzieci i większą satysfakcję rodziców przy użyciu ćwiczeń wodnych.

Dostępne dane wskazują na użyteczność kliniczną stosowania terapii w wodzie u osób z autyzmem w odniesieniu do poprawy umiejętności motorycznych, umiejętności społecznych i behawioralnych oraz sprawności fizycznej.

Mocną stroną wszystkich tych badań było użycie odpowiednich i wystandaryzowanych narzędzi pomiarowych. Ich rezultatów nie można jednak uogólniać na całe spektrum zaburzeń, ponieważ uczestnicy powyższych badań byli nieliczni i mieścili się w kategoriach wysoko funkcjonującego autyzmu lub zespołu Aspergera i byli w grupie wiekowej od 4 do 12 lat. Nie sprawdzono długofalowego efektu przeniesienia terapii. Programy ćwiczeń trwały najwyżej 14 tygodni, także efekt przeniesienia był mierzony w takim czasie. Dlatego istnieje potrzeba zaplanowania i przeprowadzenia badań o rygorystycznej metodologii, które pomogą sprawdzić efekty kinezyterapii w wodzie w całym spektrum zaburzeń autystycznych u dzieci i u dorosłych i ustalić jej kliniczne oraz statystyczne znaczenie.

Podsumowując, wielofunkcyjność wody pozwala na realizację szerokiego wachlarza celów w pracy z dziećmi z ASD. Przy planowaniu i wdrażaniu programu kinezyterapii w wodzie u tej populacji należy rozważyć charakterystyczne cechy tego zaburzenia. Ważne, by zbadać umiejętności radzenia sobie w środowisku suchym przed i po leczeniu, by udokumentować zmiany o znaczeniu klinicznym.

Przy właściwym rozumieniu dzieci z ASD jasne planowanie protokołów w środowisku wodnym oraz pewna doza kreatywnego myślenia pomogą terapeutom i dzieciom autystycznym korzystać z wody jako środka do zdrowego rozwoju. Korzyści wody są znane, podobnie jak klienci, którzy mogą na nich zyskać, to do nas, terapeutów, należy połączenie jednych z drugimi.

Chłopiec z autyzmem podczas terapii wodnej

AUTORZY
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl